"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

"พระคัมภีร์และพิธีกรรม" โดย บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช
ย้อนดูบทจดหมายฟีเลโมน
         ข้าพเจ้าเขียนด้วยมือของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้า เปาโล จะชดใช้ให้ทั้งหมด ข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงหนี้สินอื่นที่ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้า (ฟม 1.19)

ภูมหลังของบทจดหมายถึงฟีเลโมน
              ฟิเลโมนเป็นคนมีฐานะกลับใจเชื่อในพระเยซูเจ้าช่วงที่เปาโลไปเทศน์สอนที่โคโลสี โอเนสิมัสซึ่งเป็นทาสของท่านได้หนีไป แล้วได้ไปพบเปาโล ประทับใจในคำพูดคำสอน กลับใจเป็นคริสตชน เปาโลต้องการส่งทาสโอเนสิมัสกลับไปหานายเก่า พร้อมนำจดหมายที่มีลายเซนต์ของเปาโลไปด้วย
             รายละเอียดมีไม่มากนัก เราไม่รู้ว่าโอเนสิมัสทำอะไรกันแน่ช่วงหนีนายไป และเราก็ไม่รู้เช่นกันว่าเปาโลต้องการให้ฟีเลโมนจัดการอย่างไรแน่กับทาสของเขา สิ่งที่ชัดคือเปาโลต้องการให้นายปฏิบัตต่อทาสคนเก่าในรูปแบบใหม่

ความสัมพันธ์แบบทาสหรือฉันท์พี่น้อง
            ก่อนอื่นเปาโลไม่เน้นสิ่งที่โอเนสิมัสได้ขะโมยไป หรือการหนีไปของเขา หรือการกลับใจเป็นคริสตชน แต่เน้นที่ความเชื่อความศรัทธาและชื่อเสียงของฟีเลโมน เปาโลเริ่มด้วยการยกย่องฟีเลโมน “เพราะข้าพเจ้าฟังเรื่องความรักและความเชื่อที่ท่านมีต่อพระเยซูเจ้าและต่อประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” (ฟม 5) แล้วดึงตรงเข้าประเด็นของจดหมาย “ขอให้ความเชื่อที่เรามีร่วมกัน2 จงบังเกิดผลแสดงให้เห็นความดีทุกประการที่เราทำเพื่อพระคริสตเจ้าได้” (ฟม 6)

            เปาโลขอให้ฟีเลโมนตอบรับด้วยความนบนอบเชื่อฟัง แต่ไม่บังคับ ท่านปรารถนาและคาดหวังว่าฟีเลโมนคงตอบรับด้วยความรัก เพราะโอเนสิมัสรักนายเช่นกัน “มิใช่ในฐานะทาส แต่ในฐานะที่ดีกว่ามาก คือเป็นน้องชายที่รัก ถ้าเขาเป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้า เขาจะต้องเป็นที่รักของท่านมากกว่าสักเท่าใดเล่า ทั้งในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์และในฐานะที่เป็นพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้า” (ฟม 16)

            ประโยคนี้เปาโลได้ขจัดกำแพงที่อาจกั้นขวางนายและทาส-ชนชั้น ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ลูกจ้างนายจ้าง ทั้งนายและทาสต่างเป็นหนี้พระคริสต์และต่างเป็นทายาทพันธะสัญญาแห่งความรอดของพระเจ้า และดังนั้นก็เป็นพี่เป็นน้องกัน ทั้งสอง-นายและทาส เป็นบุตรบุญธรรมพระเป็นเจ้า (รม 8.15-16)

             ทั้งสองยังเป็นพี่เป็นน้องกันอีกทางหนึ่ง คือต่างมีเปาโลเป็นบิดาฝ่ายจิต และนี่คือสาเหตุที่เปาโลบอกว่าฟีเลโมนเป็นหนี้ท่าน (ฟม 19) ข้อความนี้อยู่หลังการเสนอคืนหนี้ของโอเนสิมัส เปาโลชี้ให้ฟีเลโมนเห็นว่า นายเองก็เป็นหนี้เปาโลดังที่ทาสเป็นหนี้นาย แต่หนี้นายต่อเปาโลนั้นมีมากกว่า

การตอบรับของกลุ่มคริสตชน
              การแนะนำสั่งสอนของเปาโลมีผลต่อกลุ่มคริสตชนทั้งหมด เพราะจดหมายนี้ใช้อ่านในบ้านวัดของฟีเลโมน (ถึงฟีเลโมนเพื่อนร่วมงานที่รัก ถึงอัปเฟียน้องสาว1 ถึงอารคิปปัสเพื่อนผู้ร่วมต่อสู้มากับเรา และถึงพระศาสนจักรที่ชุมนุมกันที่บ้านของท่าน ฟม 1-2) คำแนะนำแบบขอร้องของเปาโลต่อฟีเลโมนย่อมเป็นที่ได้ยินของทกคนในวัดบ้านนั้น เป็นหน้าที่ของนายที่จะตัดสินใจอย่างไรต่อทาส การตัดสินใจที่ต้องรับผิดชอบ เปาโลกระซิบดังๆ กับฟีเลโมนว่า “พระคริสตเจ้ามีความสำคัญต่อท่นอย่างไร ข่าวดีได้ทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงขนาดไหน”

               เปาโลรู้ดีว่าการปฏิบัติของฟีเลโมนย่อมมีผลกระทบต่อกลุ่มคริสตชนทั้งหมด ท่านต้องการเตืยนทุกคนว่า พวกเขาเป็นทองแผ่นเดี่ยวกันมิใช่เพราะด้านสังคม หรือการเสมอภาคทางกฏหมาย แต่เพราะความเชื่อความศรัทธาในพระคริสนเจ้า

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม  2022
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2022สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย. 29:17-24) องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ “ในไม่ช้า เลบานอนจะเปลี่ยนเป็นสวนผลไม้และสวนผลไม้จะกลายเป็นป่าไม่ใช่หรือ วันนั้น คนหูหนวกจะได้ยินถ้อยคำของหนังสือตาของคนตาบอดจะหายมืดมัวกลับแลเห็นได้ คนถ่อมตนจะยินดียิ่งขึ้นอีกในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยากจนจะชื่นชมในพระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอลเพราะจะไม่มีทรราชอีก คนชอบเยาะเย้ยจะสูญหายไปคนทั้งหลายที่หาโอกาสทำความชั่วจะถูกกำจัด คือผู้พูดใส่ความคนอื่นผู้วางบ่วงไว้ดักผู้พิพากษาที่ประตูเมือง และปั้นเรื่องขึ้นทำลายผู้ชอบธรรมดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงไถ่อับราฮัม ตรัสกับเชื้อสายของยาโคบดังนี้“ตั้งแต่นี้ไป ยาโคบจะไม่ต้องอับอายอีก ใบหน้าของเขาจะไม่ซีดลงอีกต่อไปเพราะเมื่อเขาเห็นลูกหลานของตน ซึ่งเป็นผลงานจากมือของเรากลับมาอยู่กับเขาอีกเขาจะยอมรับว่านามของเราศักดิ์สิทธิ์ เขาทั้งหลายจะยอมรับว่าพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของยาโคบทรงความศักดิ์สิทธิ์ และจะยำเกรงพระเจ้าแห่งอิสราเอล จิตใจที่หลงผิดจะได้รับความเข้าใจและผู้ที่เคยบ่นจะยอมรับคำสั่งสอน”...
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2022สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 26:1-6) วันนั้น ทุกคนในแผ่นดินยูดาห์จะร้องเพลงบทนี้...
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2022ฉลอง น.อันดรูว์ อัครสาวกบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม (รม 10:9-18) พี่น้อง ถ้าท่านประกาศด้วยปากว่า...
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2022สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 11:1-10) ในวันนั้น หน่อหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจสซี...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ร่วมพบปะและพูดคุยกับ Fr.Jan Stefanow,SVD เลขาธิการสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก
บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมพบปะและพูดคุยกับ Fr.Jan Stefanow,SVD เลขาธิการสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation: General Secretariat) ในโอกาสที่คุณพ่อมาร่วมประชุม FABC...
การประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 และ TBS Fair 2022
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 คุณพ่อปิยชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม เข้าร่วมประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 และ TBS Fair 2022 ณ คริสตจักรกิจการพระคริสต์ ตึก PB Tower อโศก สุขุมวิท 21...
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2022 คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai bible society-TBS) มีกรรมการเข้าประชุมฯ 10 ท่าน ฝ่ายคาทอลิกเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ในการประชุมฯมีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ:*การจัดสมัชชาประจำปี 2021 ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ อาคาร...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 464 walk for Christ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 464 walk for Christ:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 463 ความสุข
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 463 ความสุข:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 462 สักการะสถานเมือง Knock
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 462 สักการะสถานเมือง Knock:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 461 แขกผู้ (ไม่ได้) รับเชิญ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 461 แขกผู้ (ไม่ได้) รับเชิญ::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์