"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

“Bangkok Bible Contest”ครั้งที่ 1
“Bangkok Bible Contest”ครั้งที่ 1

          แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกรเป็นผู้จัดการแผนกฯ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมกับผู้บริหารและบรรดาคุณครูจิตตาภิบาล และครูคำสอนโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลและนักบวช  จัดการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ “Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 1วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ หอประชุมยวง นิตโย  บ้านผู้หว่านสามพราน จ.นครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์  
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้น
2.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเชื่อ ชีวิตจิตโดยอาศัยพระวาจาให้กับเด็กและเยาวชน
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามพระคัมภีร์ในระดับอัครสังฆมณฑลร่วมกัน

            อนึ่ง  ในการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์“Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 1โดยใช้พระคัมภีร์หนังสือกิจการอัครสาวก “Witnesses to the ends of the world” (เทียบ กจ 1:8) เป็นเนื้อหาในการแข่งขันตอบคำถามฯ

         การแข่งขันฯ  เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการแข่งขันฯ โดยมีคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ผู้ช่วยอธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” เป็นประธาน คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกพระคัมภีร์ และอาจารย์พระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในการแข่งขันฯ ร่วมกับ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ฯและมอบโล่เกียรติยศพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เกียรติบัตรและเงินรางวัลในภาคเช้า     และ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เป็นประธานในการมอบโล่ฯ เกียรติบัตรและเงินรางวัลและภาวนาปิดการแข่งขันฯในภาคบ่าย

           อนึ่งในการแข่งขันฯ มีกรรมการตรวจคำตอบและตัดสิน คือ แผนกพระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม และเขตการศึกษาโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  6 เขต  ดังนี้
1.คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ    แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2.คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม    สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
3.คุณครูปรียารัตน์ สอนจันทร์     โรงเรียนกุหลาบวิทยา  (เขต 1)
4.คุณครูสมนึก สำอางค์     โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (เขต  1)
5.คุณครูสาวินี เกษตรบริบูรณ์     โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ เมืองทอง (เขต 2)
6.คุณครูพัชรี บุญพิทักษ์สกุล     โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  (เขต 3)
7.คุณครูสัย ไพรวงษ์         โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (เขต 4)
8.คุณครูจินตนา กิจแก้ว     โรงเรียนนักบุญเปโตร (เขต 5)
9.คุณครูเพียงใจ สุภาจักร์    โรงเรียนเซนต์จอห์นบัปติสต์ (เขต 6)

              นอกจากนี้คุณสมบัติ งามวงศ์ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ช่วยจัดกิจกรรมพระคัมภีร์กิจการอัครสาวก ในระหว่างรอผลการแข่งขันฯ   และคุณจันทรา จิระวัฒนกิจ แผนกเยาวชน  ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมและศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติช่วยในการตกแต่งสถานที่ รับลงทะเบียน มอบของที่ระลึก และช่วยจัดการแข่งขันฯ  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

              สุดท้ายขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูจิตตาภิลาล และคุณครูคำสอนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และเตรียมเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Bangkok Bible Contest ครั้งที่ 1 นี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่สนับสนุนโครงการฯนี้เป็นอย่างดียิ่งเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพร

ผลการแข่งขัน
:::ระดับประถม 4-6::ระดับมัธยม 1-3::ระดับมัธยม 4-6::ทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด:::

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 13:15-17, 20-21) พี่น้อง เดชะพระคริสตเจ้าเราจงถวายคำสรรเสริญเป็นบูชาแด่พระเจ้าเสมอไป เป็นถ้อยคำจากปากถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ อย่าละเลยที่จะกระทำกิจการที่ดีและรู้จักแบ่งปัน เกื้อกูลกัน เพราะนี่คือเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย จงเชื่อฟังและอยู่ใต้อำนาจผู้นำของท่าน เพราะเขาเหล่านั้นคอยเอาใจใส่ดูแลวิญญาณของท่านเสมือนผู้ที่ต้องเสนอรายงาน เพื่อให้เขาทำงานนี้ด้วยความยินดี มิใช่ด้วยความเศร้า ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับท่านเลย พระเจ้าแห่งสันติทรงนำพระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา องค์ผู้เลี้ยงแกะผู้ยิ่งใหญ่ ให้กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เพราะทรงหลั่งพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร...
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023 นักบุญบลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขีนักบุญอันสการ์ พระสังฆราชบทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 13:1-8) พี่น้อง...
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 วันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหารบทอ่านจากหนังสือประกาศกมาลาคี (มลค 3:1-4) พระเจ้าจอมจักรวาลตรัสดังนี้ “ดูซิ เราจะส่งผู้ถือสารของเราเพื่อเตรียมทางไว้ต่อหน้าเรา...
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 12:4-7, 11-15)...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

“วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” ที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
โอกาสวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ปี ค.ศ.2023 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019 ในพระสมณลิขิต...
การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023
สมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) จัดการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023 (Thailand Theological Academic...
รับรางวัลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดุสิดา กิจพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนนักบุญเปโตร ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล และเหรียญเงิน การแข่งขันฯ...
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่ 4/2022
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2022 บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่...
วันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2022 แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดวันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว...
กิจกรรมพระคัมภีร์ หัวข้อ
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2022 โอกาสสัปดาห์พระคัมภีร์ แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงราย จัดกิจกรรมพระคัมภีร์ หัวข้อ "พระคัมภีร์เบื้องต้น" ณ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่...
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 467 บทสวดปีใหม่ 2023
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 467 บทสวดปีใหม่ 2023:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 466 คริสต์มาสปี 2022
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 466 คริสต์มาสปี 2022:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 465 พระคุณของพระเจ้า
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 465 พระคุณของพระเจ้า:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 464 walk for Christ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 464 walk for Christ::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์