"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์


อิรัก ความสำคัญในพระคัมภีร์

++++++++++
ความสำคัญของอิรักในพระคัมภีร์น่าสนใจมาก
คุณรู้ไหมว่า
1. สวนเอเดนอยู่ในอิรัก
2. เมโสโปเตเมีย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอิรัก ได้เคยเป็นอู่ของอารยธรรม
3. โนอาห์สร้างเรือ ในอิรัก
4. หอบาเบล อยู่ในอิรัก


5. อับราฮัม อยู่ที่เมืองเออร์ (Ur) ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของอิรัก
6. เรเบคาห์ ภรรยาของอิสอัค มาจากเมืองนาโฮร์ อยู่ในอิรัก
7. ยาโคบ พบนางราเคลในอิรัก
8. โยนาห์ ได้เทศน์สอนที่เมืองนินะเวห์ ก็อยู่ในอิรัก
9. อัสซีเรีย ซึ่งอยู่ในอิรัก ได้ปราบ 10 เผ่าของอิสราเอล
10. ประกาศกอาโมส ได้เทศน์ประกาศในอิรัก
11. บาบิโลน ซึ่งอยู่ในอิรัก ได้ทำลายกรุงเยรูซาเล็ม
12. ดาเนียล ได้อยู่ในถ้ำสิงโต ในอิรัก
13. หนุ่มฮีบรู 3 คน ถูกใส่ในเตาไฟ ในอิรัก
14. เบลชัสซาร์กษัตริย์บาบิโลน ได้กวาดต้อนชาวยิวเข้าไปในอิรัก
15. เนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์บาบิโลน ได้กวาดต้อนชาวยิวไปอิรัก
16. ประกาศกเอเสเคียลได้เทศน์ในอิรัก
17. โหราจารย์ ที่มานมัสการพระกุมาร มาจากอิรัก
18. เปโตร ได้เทศน์ในอิรัก
19. อาณาจักรของมนุษย์ ที่กล่าวในหนังสือวิวรณ์ ถูกเรียกว่า บาบิโลน ซึ่งเป็นนครในอิรัก

คุณรู้ไหมว่า
อิสราเอล เป็นชาติที่ถูกกล่าวถึงบ่อยๆในพระคัมภีร์ คุณรู้ไหมว่าประเทศที่สองคืออะไร คืออิรัก
อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ชื่อที่ถูกใช้ในพระคัมภีร์ ชื่อที่ถูกใช้ในพระคัมภีร์ คือ บาบิโลน คัลเดีย แผ่นดินชินาร์ และเมโสโปเตเมีย

คำว่าเมโสโปเตเมีย หมายความว่าระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ ไทกรีส และยูเฟรติส ชื่ออิรัก หมายถึงประเทศที่มีรากลึก ที่จริงอิรัก เป็นประเทศหนึ่งที่มีรากลึกและเป็นประเทศที่สำคัญมากประเทศหนึ่งในพระคัมภีร์

นี่คือเหตุผล
เอเดน อยู่ในอิรัก ปฐม 2:10-14
อาดัมและเอวา พระเจ้าสร้างในอิรัก ปฐก 2:7-8
ซาตาน ถูกบันทึกว่าปรากฏครั้งแรกในอิรัก ปฐก 3:1-6
นิมโรด สร้างบาบิโลน และหอบาเบล ในอิรัก ปฐก 10:8-97; 11:1-4
ภาษาต่างๆ วุ่นวาย เกิดในอิรัก ปฐก 11:5-11
อับราฮัม มาจากเมืองในอิรัก ปฐก 11:31 , กจ 7:2-4
เจ้าสาวของอิสอัค มาจากอิรัก ปฐก 24:3-4,10
ยาโคบ อยู่ในอิรัก 20 ปี ปฐก 27:42-45 ; 31:38
อาณาจักรแรก อยู่ในอิรัก ดนล 1:1-2 ; 2:36-38
การฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เกิดในเมืองหนึ่งในอิรัก ยนา 3
เรื่องราวของหนังสือเอสเธอร์ เกิดในอิรัก
หนังสือนาฮูม ทำนายต่อเมืองหนึ่งในอิรัก-นาฮูม
หนังสือวิวรณ์ทำนายต่อบาบิโลนซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศอิรัก วว 17-18
นอกจากอิสราเอลแล้ว ไม่มีชาติไหนมีประวัติศาสตร์มากเท่าอิรัก

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล 18/3/2021

/////////////////////////////////////////////////////
Iraq- Significance in the Bible
Saturday, March 13, 2021
10:31 AM
Wonder why Pope Francis picked Iraq to visit last week?
SIGNIFICANCE OF IRAQ in the BIBLE
Very interesting, Heart Touching and Educating.
DID YOU KNOW THAT?
1. The garden of Eden was in Iraq.
2. Mesopotamia which is now Iraq was the cradle of civilization!
3. Noah built the ark in Iraq.
4. The Tower of Babel was in Iraq.
5. Abraham was from Ur, which is in Southern Iraq!
6. Isaac's wife Rebekah is from Nahor which is in Iraq.
7. Jacob met Rachel in Iraq.
8. Jonah preached in Nineveh, which is in Iraq.
9. Assyria which is in Iraq conquered the ten tribes of Israel.
10. Amos cried out in Iraq!
11. Babylon which is in Iraq destroyed Jerusalem.
12. Daniel was in the lion's den in Iraq!
13. The 3 Hebrew children were in the fire in Iraq.
14. Belshazzar, the King of Babylon saw the "writing on the wall" in Iraq.
15. Nebuchadnezzar, King of Babylon, carried the Jews captive into Iraq.
16. Ezekiel preached in Iraq.
17. The wise men were from Iraq.
18. Peter preached in Iraq.
19. The "Empire of Man" described in Revelation is called Babylon which was a city in Iraq!
AND, DID YOU ALSO KNOW THAT?
Israel is the nation most often mentioned in the Bible. But do you know which nation is second? It is Iraq!
However, that is not the name that is used in the Bible. The names used in the Bible are Babylon, Chaldean, Land of Shinar, and Mesopotamia. The word Mesopotamia means between the two rivers, more exactly between the Tigris and Euphrates Rivers. The name Iraq, means country with deep roots. Indeed Iraq is a country with deep roots and is a very significant country in the Bible. Here's why:
👉Eden was in Iraq-Genesis 2:10-14
👉Adam & Eve were created in Iraq-Genesis 2:7-8
👉Satan made his first recorded appearance in Iraq-Genesis 3:1-6
👉Nimrod established Babylon & Tower of Babel was built in Iraq-Genesis 10:8-97; 11:1-4
👉The confusion of the languages took place in Iraq-Genesis 11:5-11
👉Abraham came from a city in Iraq-Genesis 11:31; Acts 7:2-4
👉Isaac's bride came from Iraq-Genesis 24:3-4; 10
👉Jacob spent 20 years in Iraq-Genesis 27:42-45; 31:38
👉The first world Empire was in Iraq-Daniel 1:1-2;2:36-38
👉The greatest revival in history was in a city in Iraq-Jonah 3
👉The events of the book of Esther took place in Iraq-Esther
👉The book of Nahum was a prophecy against a city in Iraq-Nahum
👉The book or Revelation has prophecies against Babylon, which was the old name for the nation of Iraq-Revelation 17 &18
No other nation, except Israel, that has more history and prophecy associated to it than Iraq.

 

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 13:15-17, 20-21) พี่น้อง เดชะพระคริสตเจ้าเราจงถวายคำสรรเสริญเป็นบูชาแด่พระเจ้าเสมอไป เป็นถ้อยคำจากปากถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ อย่าละเลยที่จะกระทำกิจการที่ดีและรู้จักแบ่งปัน เกื้อกูลกัน เพราะนี่คือเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย จงเชื่อฟังและอยู่ใต้อำนาจผู้นำของท่าน เพราะเขาเหล่านั้นคอยเอาใจใส่ดูแลวิญญาณของท่านเสมือนผู้ที่ต้องเสนอรายงาน เพื่อให้เขาทำงานนี้ด้วยความยินดี มิใช่ด้วยความเศร้า ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับท่านเลย พระเจ้าแห่งสันติทรงนำพระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา องค์ผู้เลี้ยงแกะผู้ยิ่งใหญ่ ให้กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เพราะทรงหลั่งพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร...
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023 นักบุญบลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขีนักบุญอันสการ์ พระสังฆราชบทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 13:1-8) พี่น้อง...
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 วันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหารบทอ่านจากหนังสือประกาศกมาลาคี (มลค 3:1-4) พระเจ้าจอมจักรวาลตรัสดังนี้ “ดูซิ เราจะส่งผู้ถือสารของเราเพื่อเตรียมทางไว้ต่อหน้าเรา...
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 12:4-7, 11-15)...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

“วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” ที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
โอกาสวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ปี ค.ศ.2023 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019 ในพระสมณลิขิต...
การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023
สมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society -TBS) จัดการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนาแห่งประเทศไทย ค.ศ.2023 (Thailand Theological Academic...
รับรางวัลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดุสิดา กิจพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนนักบุญเปโตร ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล และเหรียญเงิน การแข่งขันฯ...
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่ 4/2022
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2022 บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ครั้งที่...
วันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2022 แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดวันพระคัมภีร์ที่ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงดาว...
กิจกรรมพระคัมภีร์ หัวข้อ
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2022 โอกาสสัปดาห์พระคัมภีร์ แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงราย จัดกิจกรรมพระคัมภีร์ หัวข้อ "พระคัมภีร์เบื้องต้น" ณ...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่...
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 467 บทสวดปีใหม่ 2023
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 467 บทสวดปีใหม่ 2023:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 466 คริสต์มาสปี 2022
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 466 คริสต์มาสปี 2022:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 465 พระคุณของพระเจ้า
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 465 พระคุณของพระเจ้า:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 464 walk for Christ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 464 walk for Christ::::...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์