"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

bible diary2021

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2021
ระลึกถึง น..เคลเมนต์ ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี
น.โคลัมบัน เจ้าอธิการ

บทอ่านจากหนังสือประกาศกดาเนียล (ดนล 2:31-45)
          
ในครั้งนั้น ดาเนียลทูลกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ว่า “ข้าแต่พระราชา ในนิมิตพระองค์ทอดพระเนตรเห็นรูปปั้นขนาดใหญ่มากตั้งอยู่เฉพาะพระพักตร์ รูปนั้นส่องแสงแรงกล้าดูน่ากลัว เศียรของรูปทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ อกและแขนทำด้วยเงิน ท้องและโคนขาทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ขาทำด้วยเหล็ก ส่วนเท้าทำด้วยเหล็กปนดินเผา
ขณะที่กำลังทอดพระเนตรอยู่นั้น หินก้อนหนึ่งหลุดออกมาจากภูเขา มิใช่ด้วยมือของมนุษย์มาปะทะรูปปั้นนั้นที่เท้าซึ่งทำด้วยเหล็กปนดินเผา ทำให้เท้านั้นแตกเป็นชิ้น ๆ แล้วทั้งเหล็กปนกับดินเผา ทองสัมฤทธิ์ เงิน และทองคำ ต่างก็แหลกละเอียดเหมือนแกลบบนลานนวดข้าวในฤดูร้อน ลมก็พัดมันไป ไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย ส่วนหินก้อนที่ปะทะรูปนั้นก็กลายเป็นภูเขาใหญ่ ขยายไปทั่วแผ่นดิน นี่คือพระสุบิน บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะทำนายพระสุบินให้พระราชาทรงทราบ”

               “ข้าแต่พระราชา พระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์ พระเจ้าแห่งสวรรค์ประทานราชอาณาจักร อานุภาพ พลังและพระเกียรติยศแด่พระองค์ และทรงมอบมนุษย์ สัตว์ในทุ่งนาและนกในอากาศ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ไว้ใต้อำนาจของพระองค์ ให้ทรงปกครองทุกสิ่ง พระองค์คือเศียรทำด้วยทองคำ ต่อจากพระองค์จะมีอีกราชอาณาจักรหนึ่ง ด้อยกว่าราชอาณาจักรของพระองค์ ขึ้นมาแทน แล้วจะมีราชอาณาจักรที่สามทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่งจะปกครองทั่วแผ่นดิน ต่อจากนั้นจะมีราชอาณาจักรที่สี่ซึ่งแข็งเหมือนเหล็ก เหล็กทุบทุกสิ่งให้แตกเป็นชิ้น ๆ ฉันใด ราชอาณาจักรนั้นก็จะทำลายอาณาจักรอื่น ๆ ให้แหลกฉันนั้น ดังที่พระองค์ทรงเห็น เท้าและนิ้วเท้าของรูปนั้นเป็นดินเผาปนเหล็ก หมายความว่าราชอาณาจักรนั้นจะไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่จะมีความแข็งของเหล็กอยู่บ้าง เพราะมีเหล็กปนกับดินเผา ดังที่ทรงเห็น นิ้วเท้าเป็นเหล็กปนดินเผาฉันใด ราชอาณาจักรนั้นก็จะแข็งบ้าง เปราะบางบ้างฉันนั้น ที่พระองค์ทรงเห็นเหล็กปนดินเผา หมายความว่ากษัตริย์จะมีความสัมพันธ์กันด้วยการสมรส แต่จะไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เหมือนกับเหล็กที่ไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับดินเผา

               ในรัชสมัยของกษัตริย์เหล่านี้ พระเจ้าแห่งสวรรค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรหนึ่งขึ้น ซึ่งจะไม่มีวันถูกทำลาย และจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของชนชาติอื่น ราชอาณาจักรนี้จะทำลายราชอาณาจักรอื่น ๆ ทั้งหมดให้แหลกละเอียดจนสิ้นเชิง และจะคงอยู่ตลอดไป นี่คือความหมายของหินที่พระองค์ทรงเห็นหลุดออกมาจากภูเขามิใช่ด้วยมือของมนุษย์ ซึ่งทำให้เหล็ก ทองสัมฤทธิ์ ดินเผา เงิน และทองคำแตกเป็นชิ้น ๆ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเปิดเผยให้พระราชาทรงทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระสุบินนี้เป็นความจริง และคำทำนายพระสุบินก็เชื่อถือได้”

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 21:5-11)
          
ขณะนั้น บางคนให้ข้อสังเกตว่าพระวิหารมีหินและของถวายตกแต่งอย่างงดงาม พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “สักวันหนึ่ง ทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย” เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร และมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้น”
พระองค์ตรัสตอบว่า “จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้ หลายคนจะอ้างนามของเรา พูดว่า “ฉันเป็นพระคริสต์” และ “เวลากำหนดมาถึงแล้ว” อย่าตามเขาไป เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามและการปฏิวัติ จงอย่าตกใจ เหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้าย”
แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “ชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่ง อาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่ง แผ่นดินไหว โรคระบาดและความอดอยากอย่างใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นหลายแห่ง จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว และเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้า”

 

ข้อคิด
              พระศาสนจักรนำบทอ่านเรื่องวาระสุดท้ายของโลกมาเพื่อเตือนสติคริสตชนให้ตื่นเฝ้าและภาวนา รอรับเสด็จองค์พระผู้ไถ่ผู้ทรงประกาศว่าจะเสด็จกลับมาเพื่อแยกคนดีออกจากคนชั่วร้าย โดยทรงโปรดให้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ เป็นเครื่องหมายของการเตือนให้ทุกคนมั่นใจว่า จะเจริญชีวิตตามแนวทางคำสอนแนะนำคือบรรดาศิษย์ “เราชนะโลกแล้ว” ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในแผนการของพระ คนดีจะมีจิตสงบและรอรับรางวัลที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับทุกคนแล้ว

พระวาจาประจำวัน ฺBible Diary 2021

พระวาจาวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2021
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2021ระลึกถึง น.อัมโบรส พระสังฆราชและนักปราชญ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 40:1-11) พระเจ้าของท่านทั้งหลายตรัสว่า “จงปลอบโยน จงปลอบโยนประชากรของเราเถิด จงพูดกับกรุงเยรูซาเล็มให้ประทับใจ จงร้องบอกเมืองนั้นว่า เวลาการเป็นทาสสิ้นสุดแล้ว ความผิดของเมืองนั้นได้รับการอภัย เมืองนั้นได้รับโทษจากพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นสองเท่าแล้วเพราะบาปทั้งหมดของตน” เสียงหนึ่งร้องว่า “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในถิ่นทุรกันดาร จงเปิดทางตรงในทุ่งเวิ้งว้างสำหรับพระเจ้าของเราเถิด จงถมหุบเขาทุกแห่งให้เต็ม จงปรับภูเขาและเนินเขาทุกแห่งให้เรียบ ที่ขรุขระจะราบเสมอกัน ที่สูงๆ ต่ำๆ...
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2021น.นิโคลัส พระสังฆราชบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 35:1-10) ถิ่นทุรกันดารและแผ่นดินแห้งแล้งจงยินดีเถิด ทุ่งเวิ้งว้างจงเปรมปรีดิ์และผลิดอกเหมือนต้นดอกดิน สถานที่นี้จงผลิดอกอย่างอุดม...
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯบทอ่านจากหนังสือประกาศกบารุค (บรค 5:1-9) กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงถอดเสื้อไว้ทุกข์ออกเถิด...
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2021น.ยอห์น ชาวดามัสกัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 30:19-21,23-26) พระเจ้าตรัสดังนี้ “ประชากรแห่งศิโยน...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมพระคริสตธรรมไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมพระคริสตธรรมไทย 9 ธันวาคม 2021 เวลา 13.00-14.00 น. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม zoom เรื่องแนะนำโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์ The Word และ เปิดตัวโมดูลฉบับศึกษาภาษาไทยในรูปแบบดิจิตอล มีวิทยากรสาธิตสด...
มอบเหรียญรางวัลโครงการตอบคำถามพระคัมภีร์
ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย โดยศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกันภัย เลขาธิการ สมาคมฯ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ กรรมการบริหารสมาคมพระคริสตธรรมไทย และคุณสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และผู้ประสานงานจัดการแข่งขันพระคัมภีร์ “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ได้เดินทางมามอบเหรียญรางวัลพร้อมกับประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการตอบคำถามพระคัมภีร์"ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์" ระดับประเทศ ประจำปี 2021 รอบที่ 2 ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society:...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องราวและประโยชน์จากการอ่านหนังสือพระคัมภีร์ปฐมกาล”
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องราวและประโยชน์จากการอ่านหนังสือพระคัมภีร์ปฐมกาล” รับผลงานตั้งแต่เดือนตุลาคม – วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2021 ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2021 กำหนดส่งผลงาน : ภายในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2021 ที่เว็บไซต์...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 443 ฉันเห็นพระเจ้าทุกวัน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 443 ฉันเห็นพระเจ้าทุกวัน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 442 พระพรของพระเจ้านั้น สุดหล้าฟ้าแผ่นดิน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 442 พระพรของพระเจ้านั้น สุดหล้าฟ้าแผ่นดิน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 441 วัยไหนจึงจะเรียกว่า “แก่”?
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 441 วัยไหนจึงจะเรียกว่า “แก่”?:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 440 ขั้นบันได
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 440 ขั้นบันได:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

Bible Diary 2021

bible diary 2021

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์