"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

bible diary2021

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2021
น.กาทารีนา แห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารีและมรณสักขี

บทอ่านจากหนังสือประกาศกดาเนียล (ดนล 6:11-28)
          
ในครั้งนั้น เมื่อดาเนียลรู้ว่ากษัตริย์ทรงลงพระนามประกาศพระราชกฤษฎีกา เขาก็เข้าไปในบ้านซึ่งมีหน้าต่างห้องชั้นบนเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เขาคุกเข่าวันละสามครั้งเพื่ออธิษฐานภาวนาและสรรเสริญพระเจ้าของตน ดังที่เขาเคยกระทำมาก่อน ผู้ต้องการกล่าวหาดาเนียลจึงวิ่งเข้าไปในบ้าน พบดาเนียลกำลังอธิษฐานภาวนาทูลขอพระเจ้าของตน เขาทั้งหลายจึงรีบเข้าเฝ้ากษัตริย์ ทูลเรื่องประกาศห้ามว่า “ข้าแต่พระราชา พระองค์ทรงออกพระราชกฤษฎีกามิใช่หรือว่า ในช่วงเวลาสามสิบวัน ถ้าผู้ใดวอนขอจากเทพเจ้าหรือมนุษย์นอกจากพระราชา ผู้นั้นจะต้องถูกโยนลงไปในถ้ำสิงโต” กษัตริย์ตรัสตอบว่า “ถูกแล้ว ตามกฎหมายของชาวมีเดียและชาวเปอร์เซีย กฤษฎีกาฉบับนี้ยกเลิกไม่ได้”
               คนเหล่านั้นจึงทูลว่า “ข้าแต่พระราชา ดาเนียลผู้นั้นซึ่งเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้ถูกจับเป็นเชลยมาจากแคว้นยูดาห์ ไม่เคารพพระองค์ และไม่เคารพพระราชกฤษฎีกาของพระองค์ เขาอธิษฐานภาวนาวันละสามครั้ง”
                เมื่อกษัตริย์ทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ก็ทรงเป็นทุกข์ยิ่งนัก และทรงตั้งพระทัยจะช่วยดาเนียลให้รอดพ้น ทรงพยายามหาวิธีการจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก แต่คนเหล่านั้นกลับมาเข้าเฝ้ากษัตริย์อีก ทูลว่า “ข้าแต่พระราชา ขอทรงทราบว่าตามกฎหมายของชาวมีเดียและชาวเปอร์เซีย พระราชกฤษฎีกาและข้อกำหนดใด ๆ ที่กษัตริย์ทรงลงพระนามแล้วจะยกเลิกไม่ได้”
                 กษัตริย์จึงทรงบัญชาให้ไปจับดาเนียล นำมาโยนลงในถ้ำสิงโต กษัตริย์ตรัสแก่ดาเนียลว่า “ขอพระเจ้าของท่านที่ท่านรับใช้อย่างซื่อสัตย์ตลอดมา ทรงช่วยท่านให้รอดพ้นเถิด” มีคนนำหินก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำไว้ กษัตริย์ทรงประทับตราด้วยพระธำมรงค์ของพระองค์ และด้วยตราของบรรดาเจ้านาย เพื่อมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของดาเนียลได้ แล้วกษัตริย์ก็เสด็จกลับพระราชวัง ทรงอดพระกระยาหารตลอดคืนนั้น ไม่ทรงยอมรับความบันเทิงใด ๆ และบรรทมไม่หลับ
วันรุ่งขึ้น กษัตริย์ทรงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ รีบเสด็จไปยังถ้ำสิงโต เมื่อเสด็จมาใกล้ถ้ำที่ดาเนียลอยู่ พระองค์ทรงเรียกดาเนียลด้วยพระสุรเสียงโทมนัสว่า “ดาเนียล ผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เอ๋ย พระเจ้าของท่านที่ท่านรับใช้อย่างซื่อสัตย์ตลอดมาทรงช่วยท่านให้รอดพ้นจากสิงโตได้หรือไม่” ดาเนียลทูลตอบว่า “ข้าแต่พระราชา ขอทรงพระเจริญเทอญ พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตไว้ ไม่ให้มันทำอันตรายข้าพเจ้าได้ เพราะทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไม่มีความผิดเฉพาะพระพักตร์ ข้าแต่พระราชา ข้าพเจ้ามิได้กระทำผิดประการใดต่อพระองค์อีกด้วย” กษัตริย์ทรงยินดีอย่างยิ่ง ทรงบัญชาให้นำดาเนียลออกมาจากถ้ำ เมื่อเขาออกมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีบาดแผลใด ๆ เลย เพราะเขาไว้ใจในพระเจ้าของตน กษัตริย์จึงทรงบัญชาให้นำคนเหล่านั้นที่กล่าวหาดาเนียลมาโยนลงในถ้ำสิงโตพร้อมกับบุตรภรรยา และก่อนที่เขาเหล่านี้ไปถึงก้นถ้ำ สิงโตก็กระโจนใส่เขาและขย้ำเขาจนกระดูกแหลกละเอียดทั้งหมด
กษัตริย์ดาริอัสจึงทรงพระอักษรถึงชนทุกชาติทุกภาษาที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินว่า “ท่านทั้งหลายจงมีสันติสุขและความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นเถิด เราสั่งให้ออกกฤษฎีกานี้ว่าทุกคนที่อยู่ใต้ปกครองของเราต้องเคารพยำเกรงพระเจ้าของดาเนียล
                เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ทรงดำรงอยู่เป็นนิตย์ พระอาณาจักรของพระองค์จะไม่ถูกทำลาย และอำนาจปกครองของพระองค์จะดำรงอยู่ตลอดไป พระองค์ทรงปลดปล่อยและช่วยให้รอดพ้น ทรงกระทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์ ในสวรรค์และบนแผ่นดิน พระองค์ทรงช่วยดาเนียลให้รอดพ้นจากอุ้งเล็บของสิงโต”

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 21:20-28)
              เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “เมื่อท่านทั้งหลายเห็นกองทัพต่าง ๆ ล้อมกรุงเยรูซาเล็ม ก็จงรู้ไว้เถิดว่าความพินาศของนครนั้นใกล้เข้ามาแล้ว เวลานั้นผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียจงหนีไปยังภูเขา ผู้ที่อยู่ในกรุงจงรีบออกไปเสีย ผู้ที่อยู่ในชนบทก็จงอย่าเข้ามาในกรุง เพราะวันเหล่านั้นจะเป็นวันพิพากษาลงโทษ ข้อความที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์จะเป็นความจริงทุกประการ น่าสงสารหญิงมีครรภ์และหญิงแม่ลูกอ่อนในวันนั้น ทุกขเวทนาใหญ่หลวงจะครอบคลุมทั่วแผ่นดินและพระพิโรธจะลงมาเหนือชนชาตินี้ บางคนจะตายด้วยคมดาบ บางคนจะถูกจับเป็นเชลยไปอยู่ในประเทศต่าง ๆ กรุงเยรูซาเล็มจะถูกคนต่างศาสนาเหยียบย่ำจนกว่าจะครบเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้
               จะมีเครื่องหมายในดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่าง ๆ ชนชาติต่าง ๆ บนแผ่นดินจะทนทุกข์ทรมาน ฉงนสนเท่ห์ต่อเสียงกึกก้องของทะเลที่ปั่นป่วน มนุษย์จะสลบไปเพราะความกลัว และหวั่นใจถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลก เพราะสิ่งต่าง ๆ ในท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน หลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในก้อนเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มเกิดขึ้น ท่านทั้งหลายจงยืนตรง เงยหน้าขึ้นเถิด เพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้ว”

 

ข้ดคิด
               พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่า พระวาจาของพระองค์เป็นพระวาจาทรงชีวิต แม้ต้องใช้เหตุการณ์ร้ายพิสูจน์พระวาจาในเหตุผลว่า “ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าอาจารย์” แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นมรณสักขีด้วยการพลีชีวิตต่อการคุกคามที่เกิดขึ้น โลกของเราจะยังคงมีเหตุร้ายของสงคราม ความยากจน โรคภัยไข้เจ็บ การเบียดเบียน ฯลฯ เพราะเมื่อตรัสสอนศิษย์แล้ว ทรงแปลคำสอนเป็นการกระทำ เพราะพระองค์เคยถูกต่อต้าน ไม่ยอมรับแม้จากศิษย์ของพระองค์ เมื่อมีหลายคนเดินจากพระองค์ไป ขอให้เรายืนหยัดมั่นคง เพราะนักบุญเปโตรประกาศแล้ว พระองค์มีพระวาจาทรงชีวิต เราจะไปให้ใครเล่า!

พระวาจาประจำวัน ฺBible Diary 2021

พระวาจาวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2021
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2021ระลึกถึง น.อัมโบรส พระสังฆราชและนักปราชญ์บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 40:1-11) พระเจ้าของท่านทั้งหลายตรัสว่า “จงปลอบโยน จงปลอบโยนประชากรของเราเถิด จงพูดกับกรุงเยรูซาเล็มให้ประทับใจ จงร้องบอกเมืองนั้นว่า เวลาการเป็นทาสสิ้นสุดแล้ว ความผิดของเมืองนั้นได้รับการอภัย เมืองนั้นได้รับโทษจากพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นสองเท่าแล้วเพราะบาปทั้งหมดของตน” เสียงหนึ่งร้องว่า “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในถิ่นทุรกันดาร จงเปิดทางตรงในทุ่งเวิ้งว้างสำหรับพระเจ้าของเราเถิด จงถมหุบเขาทุกแห่งให้เต็ม จงปรับภูเขาและเนินเขาทุกแห่งให้เรียบ ที่ขรุขระจะราบเสมอกัน ที่สูงๆ ต่ำๆ...
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2021น.นิโคลัส พระสังฆราชบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 35:1-10) ถิ่นทุรกันดารและแผ่นดินแห้งแล้งจงยินดีเถิด ทุ่งเวิ้งว้างจงเปรมปรีดิ์และผลิดอกเหมือนต้นดอกดิน สถานที่นี้จงผลิดอกอย่างอุดม...
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯบทอ่านจากหนังสือประกาศกบารุค (บรค 5:1-9) กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงถอดเสื้อไว้ทุกข์ออกเถิด...
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2021น.ยอห์น ชาวดามัสกัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 30:19-21,23-26) พระเจ้าตรัสดังนี้ “ประชากรแห่งศิโยน...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมพระคริสตธรรมไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมพระคริสตธรรมไทย 9 ธันวาคม 2021 เวลา 13.00-14.00 น. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม zoom เรื่องแนะนำโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์ The Word และ เปิดตัวโมดูลฉบับศึกษาภาษาไทยในรูปแบบดิจิตอล มีวิทยากรสาธิตสด...
มอบเหรียญรางวัลโครงการตอบคำถามพระคัมภีร์
ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย โดยศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกันภัย เลขาธิการ สมาคมฯ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ กรรมการบริหารสมาคมพระคริสตธรรมไทย และคุณสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และผู้ประสานงานจัดการแข่งขันพระคัมภีร์ “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ได้เดินทางมามอบเหรียญรางวัลพร้อมกับประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการตอบคำถามพระคัมภีร์"ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์" ระดับประเทศ ประจำปี 2021 รอบที่ 2 ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society:...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องราวและประโยชน์จากการอ่านหนังสือพระคัมภีร์ปฐมกาล”
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องราวและประโยชน์จากการอ่านหนังสือพระคัมภีร์ปฐมกาล” รับผลงานตั้งแต่เดือนตุลาคม – วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2021 ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2021 กำหนดส่งผลงาน : ภายในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2021 ที่เว็บไซต์...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 443 ฉันเห็นพระเจ้าทุกวัน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 443 ฉันเห็นพระเจ้าทุกวัน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 442 พระพรของพระเจ้านั้น สุดหล้าฟ้าแผ่นดิน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 442 พระพรของพระเจ้านั้น สุดหล้าฟ้าแผ่นดิน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 441 วัยไหนจึงจะเรียกว่า “แก่”?
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 441 วัยไหนจึงจะเรียกว่า “แก่”?:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 440 ขั้นบันได
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 440 ขั้นบันได:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

Bible Diary 2021

bible diary 2021

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์