"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

bible diary2021

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
บทอ่านจากหนังสือประกาศกบารุค (บรค 5:1-9)
          
กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงถอดเสื้อไว้ทุกข์ออกเถิด จงสวมสิริรุ่งโรจน์เป็นอาภรณ์งดงามที่มาจากพระเจ้าไว้ตลอดไป จงสวมความชอบธรรมจากพระเจ้าเป็นเสื้อคลุม จงสวมสิริรุ่งโรจน์จากพระเจ้านิรันดรเป็นมงกุฎบนศีรษะ เพราะพระเจ้าจะทรงสำแดงความรุ่งโรจน์ของท่าน แก่ทุกคนภายใต้ท้องฟ้า พระเจ้าจะทรงเรียกนามของท่านตลอดไปว่า “สันติจากความชอบธรรม” และ “สิริรุ่งโรจน์จากความยำเกรงพระเจ้า” กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด จงยืนบนที่สูง จงมองไปทางทิศตะวันออกเถิด จงเห็นบรรดาบุตรของท่านมาชุมนุมกัน จากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามพระดำรัสของพระเจ้า เขาโห่ร้องยินดีเพราะพระเจ้าทรงระลึกถึงเขา เขาต้องเดินออกไปจากท่าน เพราะศัตรูกวาดต้อนเขาไป บัดนี้ พระเจ้าทรงนำเขากลับมาหาท่าน ได้รับการยกย่องรุ่งเรืองดุจกษัตริย์ทรงชัยบนพระบัลลังก์ พระเจ้าทรงบัญชาให้ภูเขาสูงและหินผาถาวรถูกปรับให้ต่ำลง ทรงบัญชาหุบเขาให้ถูกถมจนเต็มเป็นพื้นดินราบ เพื่ออิสราเอลจะได้เดินอย่างปลอดภัยในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า พระเจ้าทรงบัญชาให้ป่าและต้นไม้หอมทุกชนิดแผ่ร่มเงาปกคลุมอิสราเอล พระเจ้าจะทรงส่องแสงแห่งพระสิริรุ่งโรจน์นำอิสราเอลด้วยความยินดี พระองค์จะประทานความรักมั่นคงและความชอบธรรมแก่เขาด้วย

 

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปี (ฟป 1:4-6,8-11)
               พี่น้อง ในการอธิษฐานภาวนาทุกครั้งข้าพเจ้าอ้อนวอนขอพระพรสำหรับทุกท่านด้วยความชื่นชมยินดีเสมอ เพราะท่านทั้งหลายได้ร่วมมือในการประกาศข่าวดี ตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งบัดนี้ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มกิจการที่ดีนี้ในท่านแล้ว จะทรงกระทำต่อไปให้สำเร็จบริบูรณ์จนถึงวันของพระคริสตเยซู
พระเจ้าจะทรงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ว่า ข้าพเจ้ามีความรักใคร่เอ็นดูท่านเพียงไรในความรักของพระคริสตเยซู ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาขอให้ความรักของท่านทวียิ่งๆขึ้น ยังให้เกิดความรู้และวิจารณญาณทุกอย่าง ท่านจะสามารถแยกได้ว่า สิ่งใดดีเยี่ยมจะได้เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิจนถึงวันของพระคริสตเจ้า จะได้บริบูรณ์ด้วยผลแห่งความชอบธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์และการสรรเสริญพระเจ้า

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 3:1-6)
              ในปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลพระจักรพรรดิทิเบริอัส ปอนทิอัสปิลาต เป็นผู้ว่าราชการแคว้นยูเดีย กษัตริย์เฮโรด เป็นเจ้าปกครองแคว้นกาลิลี ฟีลิปพระอนุชา เป็นเจ้าปกครองแคว้นอิทูเรียและตราโคนิติส ลีซาเนีย เป็นเจ้าปกครองแคว้นอาบีเลน อันนาสและคายาฟาส เป็นหัวหน้าสมณะ พระวาจาของพระเจ้าได้มาถึงยอห์นบุตรของเศคาริยาห์ในถิ่นทุรกันดาร เขาจึงไปทั่วแม่น้ำจอร์แดน เทศน์สอนเรื่องพิธีล้างซึ่งแสดงการเป็นทุกข์กลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือบันทึกถ้อยคำของประกาศกอิสยาห์ว่า มีเสียงของผู้ที่ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมให้เต็ม ภูเขาและเนินทุกแห่งจะถูกปรับให้ต่ำลง ทางคดเคี้ยวจะกลายเป็นทางตรง ทางขรุขระจะถูกทำให้ราบเรียบ แล้วมนุษย์ทุกคนจะเห็นความรอดพ้นจากพระเจ้า

 

ข้อคิด
            ก่อนที่นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างจะปฏิบัติพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ท่านได้ยินเสียงเรียกและพระดำรัสของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงบและปราศจากความวุ่นวาย บางครั้งชีวิตของเราจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่แบบนี้บ้างเพื่อจะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่กำลังตรัสกับเรา ตราบใดที่จิตใจของเราไม่มีเวลาสงบนิ่งอย่างน้อยสักครู่หนึ่ง เราจะไม่มีวันได้ยินเสียงของพระเจ้าและเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้เราทำระหว่างเตรียมรับเสด็จพระบุตรของพระองค์ เหมือนที่นักบุญเปาโลกบอกเราในบทอ่านที่สองให้เราใช้สามสัปดาห์ที่เหลืออยู่ทำตนให้ “เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากคำตำหนิจนถึงวันของพระคริสตเจ้า” (ฟป 1:10)

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้าบทอ่านจากหนังสือเนหะมีย์ ( นหม 8:2-4ก, 5-6, 8-10 ) วันที่หนึ่งเดือนเจ็ด เอสราสมณะนำธรรมบัญญัติออกมาต่อหน้าชุมชนทั้งชายหญิงและเด็กที่มีวัยพอจะฟังเข้าใจได้ เอสราอ่านหนังสือที่ลานหน้าประตูน้ำตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยง ต่อหน้าชายหญิงและเด็กที่มีวัยพอจะฟังเข้าใจได้ ประชากรทั้งปวงตั้งใจฟังข้อความที่อ่านจากหนังสือธรรมบัญญัติ เอสราธรรมาจารย์ยืนอยู่บนยกพื้นไม้ที่ทำขึ้นเพื่อการนี้ เอสรายืนอยู่สูงกว่าประชากรทั้งปวง ทุกคนจึงเห็นเขาได้ เมื่อเขาเปิดหนังสือ ประชากรทุกคนก็ยืนขึ้น เอสราถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ประชากรทั้งปวงก็ชูมือขึ้นพูดว่า “อาเมน อาเมน”...
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2022นักบุญวินเซนต์ สังฆานุกรและมรณสักขี บทอ่านจากหนังสือซามูเอล ฉบับที่สอง ( 2 ซมอ...
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022ระลึกถึงน.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี บทอ่านจากหนังสือซามูเอล ฉบับที่หนึ่ง ( 1 ซมอ...
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2022นักบุญเซบาสเตียน มรณสักขีนักบุญฟาเบียน พระสันตะปาปาและมรณสักขี บทอ่านจากหนังสือซามูเอล ฉบับที่หนึ่ง ( 1...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ โอกาสวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ค.ศ. 2022
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ โอกาสวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ค.ศ. 2022 จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 22 ม.ค. 2022 เวลา 9.30-11.00 น. Join...
โครงการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ หัวข้อ “หนังสือประกาศกโยเอล ประกาศกมาลาคี และ ประกาศกโอบาดีย์”
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจัดโครงการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ หัวข้อ “หนังสือประกาศกโยเอล ประกาศกมาลาคี และ ประกาศกโอบาดีย์” โดย...บาทหลวง ผศ. วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 5, 12, 19 และ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 เวลา 09.00-12.00...
มอบเหรียญรางวัลโครงการตอบคำถามพระคัมภีร์
ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย โดยศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกันภัย เลขาธิการ สมาคมฯ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ กรรมการบริหารสมาคมพระคริสตธรรมไทย และคุณสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และผู้ประสานงานจัดการแข่งขันพระคัมภีร์ “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ได้เดินทางมามอบเหรียญรางวัลพร้อมกับประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการตอบคำถามพระคัมภีร์"ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์" ระดับประเทศ ประจำปี 2021 รอบที่ 2 ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society:...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (2)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2) - แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” (1)
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรานี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา” 74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (มก 14:22-26) 1422ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (4)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (2) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. พระเยซูเจ้าไม่ทรงยืนยันว่า ยูดาสทำตามชะตากรรมที่จำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นพลังที่ครอบงำและบังคับเขาให้ทรยศต่อพระอาจารย์...
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” (3)
“จงจัดเตรียมปัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละ” 74. พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการทรยศของยูดาส (มก. 14:17-21) 1417ครั้นถึงเวลาค่ำ พระองค์เสด็จมาพร้อมกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคน 18ขณะที่ทุกคนนั่งที่โต๊ะและกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้น พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 445 บทสวดปีใหม่ 2022
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 445 บทสวดปีใหม่ 2022:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 444 คริสต์มาสปี 2021
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 444 คริสต์มาสปี 2021:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...
บทสวดของฉัน บทที่ 443 ฉันเห็นพระเจ้าทุกวัน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 443 ฉันเห็นพระเจ้าทุกวัน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 442 พระพรของพระเจ้านั้น สุดหล้าฟ้าแผ่นดิน
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 442 พระพรของพระเจ้านั้น สุดหล้าฟ้าแผ่นดิน:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์