ระสมณลิขิตเตือนหลังสมัชชาพระสังฆราช
VERBUM DOMINI(พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า)
ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16
ถึงบรรดาพระสังฆราช คณะสงฆ์ ผู้ถวายตนและฆราวาสชายหญิง
เรื่องพระวาจาของพระเจ้าในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร