Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา
นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา”

74. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท (2)
- แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เราไม่รู้แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงประกอบพิธีรับประทานอาหารค่ำวันฉลองปัสกาตามลำดับพิธีโบราณของชาวยิวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เราจึงไม่สามารถกำหนดว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เท่าไรในบรรดาสี่ถ้วยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาและจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บันทึกว่าพระเยซูเจ้าประทานถ้วยในตอนสุดท้ายของอาหารค่ำ คงจะเป็นถ้วยที่สามหรือถ้วยที่สี่ในพิธีกรรมวันปัสกา ส่วนนักบุญมาระโกและนักบุญมัทธิวไม่พูดถึงเรื่องเวลาเลย


- ตรัสขอบพระคุณ ประทานให้เขาและทุกคนดื่มจากถ้วยนั้น พระองค์ตรัสกับเขาว่า “นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญา พระวาจานี้ยืนยันความจริงสองประการ อันดับแรก มีโครงสร้างเดียวกันกับพระวาจาที่พระองค์ตรัสเหนือขนมปัง แสดงความคิดคล้องจองกันคือ พระเยซูเจ้าทรงมอบพระองค์เป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าแทนมนุษย์ทั้งหลาย ความจริงอันดับที่สองคือ พระโลหิตของพระเยซูเจ้าเป็นพระโลหิต “แห่งพันธสัญญา” เราจะเข้าใจความหมายนี้ได้ก็ต่อเมื่อ ระลึกถึงเหตุการณ์ที่หนังสืออพยพบรรยายการกระทำพันธสัญญาที่เชิงภูเขาซีนาย คือหลังจากที่โมเสสอ่านเงื่อนไขให้ประชากรฟังแล้ว และสั่งให้ถวายสัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องบูชา โดยนำเลือดสัตว์ครึ่งหนึ่งมาเทเหนือพระแท่นบูชา และนำเลือดอีกครึ่งหนึ่งมาประพรมประชากรพูดว่า “นี่คือโลหิตแห่งพันธ์สัญญาที่พระยาห์เวห์ทรงกระทำกับท่าน” (อพย 24:8)

- ที่หลั่งออกเพื่อคนจำนวนมาก ตามภาษาของพระคัมภีร์ เลือดสัตว์ที่หลั่งออกหมายถึงการถวายบูชา เพราะเลือดหมายถึงชีวิตของเครื่องบูชาซึ่งมีถ้วยเหล้าองุ่นเป็นสัญลักษณ์ ในวรรคดีของชาวยิว เราพบความสัมพันธ์ระหว่างเลือดนี้แห่งพันธสัญญากับเลือดของลูกแกะปัสกาแล้วในจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ในโลหิตของเรา” (1 คร 11:25) แม้ประโยคจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แต่มีความหมายเดียวกัน พันธสัญญามีชื่อว่า “พันธสัญญาใหม่” โดยระลึกถึงข้อความของประกาศกเยเรมีย์ บทที่ 31 ข้อ 31 เพื่อคนจำนวนมาก สำนวนนี้ในภาษาเซมิติกมีความหมายว่า “เพื่อทุกคนที่เป็นจำนวนมาก” คือพระเยซูเจ้าทรงยอมหลั่งพระโลหิตเพื่อมนุษยชาติโดยไม่ยกเว้นผู้ใด อย่างไรก็ตาม การกระทำเช่นนี้จะเกิดผลเพียงกับผู้ที่ยอมเชื่อในพระองค์เท่านั้น จากรายละเอียดทั้งหมดปรากฏชัดเจนว่าพระเยซูเจ้าทรงมอบถ้วยแห่งพระโลหิตแก่บรรดาศิษย์ เพราะมีพระประสงค์ที่จะแสดงล่วงหน้า พระองค์พอพระทัยที่จะทรงมอบพระชนมชีพของพระองค์เป็นเครื่องบูชาชดเชยบาป โดยทรงกระทำพันธสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติ ไม่เพียงกับชาวอิสราเอลเหมือนในพันธสัญญาเดิมเท่านั้น ทรงประกาศว่าพระองค์เป็นคนกลางเหมือนโมเสสก็จริง และยังทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปไม่เพียงของประชากรอิสราเอล แต่สำหรับทุกชาติทุกภาษาบนแผ่นดิน ซึ่งได้รับเรียกให้รวมเข้าเป็นประชากรใหม่ของพระเจ้า

- เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่มน้ำจากผลองุ่นใด จนกว่าจะถึงวันที่เราจะดื่มเหล้าองุ่นใหม่ในพระอาณาจักรของพระเจ้า” พระวาจานี้มีจุดประสงค์ที่ประกาศว่า พระเยซูเจ้าใกล้สิ้นพระชนม์แล้ว เพราะเมื่อจะทรงดื่มน้ำจากผลองุ่นในพระอาณาจักรของพระเจ้าก็จะเป็นน้ำจากผลองุ่นที่มีลักษณะใหม่ ซึ่งนำความชื่นชมยินดีและความสุขแก่ผู้ได้รับเลือกสรร พระอาณาจักรในอนาคตเปรียบเสมือนงานเลี้ยงของพระเมสสิยาห์อยู่บ่อย ๆ (เทียบ อสย 25:6; มธ 8:11; ลก 13:29; 22:29-30; วว 19:9)

- เมื่อขับร้องเพลงสดุดีแล้ว ทุกคนออกจากห้องเพื่อไปยังภูเขามะกอกเทศ เพลงสดุดีในที่นี้หมายถึงเพลงสดุดีชุดที่เรียกว่า “ฮัลเลล” บางคนคิดว่าหมายถึงเพลงสดุดีที่ชาวยิวเรียกว่าฮัลเลลชุดใหญ่ คือเพลงสดดุดีที่ 136 ซึ่งเป็นบทภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณ เป็นเพลงสรรเสริญที่ยิ่งใหญ่ ยกย่องความรักมั่นคงใหญ่หลวงที่พระเจ้าทรงมีต่อประชากรอิสราเอลตลอดมา แต่อีกบางคนคิดว่าเป็นฮัลเลลชุดเล็ก (สดด 166-118) ซึ่งเป็นบทเพลงสดุดีขอบพระคุณและสรรเสริญพระจ้า ที่ชาวยิวขับร้องเมื่อจบมื้ออาหารของวันฉลอง แต่ละบทเริ่มต้นด้วยคำว่า “อัลเลลูยา”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย