Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ภาวนาวอนขอสันติภาพ สำหรับพระศาสนจักรในประเทศเมียนม่าร์และประเทศจีน
ภาวนาวอนขอสันติภาพ สำหรับพระศาสนจักรในประเทศเมียนม่าร์และประเทศจีน

          สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย เมียนม่าร์ เวียตนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี Dr. Nati B. Pagadut , coordinator of CBF-SEA ได้เชิญชวนสมาชิกร่วมกันสวดภาวนาตามคำเชื้อเชิญของ พระคาร์ดินัล Charles Bo of Myanmar ขอให้วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2021 เป็นสัปดาห์แห่งการภาวนาวอนขอสันติภาพ ด้วยความหวังว่าเราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบพี่น้อง สำหรับพระศาสนจักรและประชากรในประเทศเมียนม่าร์และประเทศจีนด้วย

โดยใช้โปรแกรม Zoom มีสมาชิกเข้าร่วมภาวนาในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2021 ประมาณ 12 ท่าน และมีสมาชิกจากประเทศไทยที่เป็นคณะกรรมการพระคัมภีร์ในสังฆมณฑลและคณะนักบวช เข้าร่วมฯ 6 ท่าน คือ บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ Co-president คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ และบิชอปที่ปรึกษาของ CBF-SEA คุณแม่มะลิวัลย์ ปรมัตถ์วิโรจน์ อธิการิณีคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี คุณครูอรุณประภา สุขกะสี แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลจันทบุรี และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้ประสานงาน CBF-SEA ในประเทศไทย

29 พฤษภาคม 2021

30 พฤษภาคม 2021

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย