Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หนังสือประกาศกมาลาคี

  1. บทที่ 1
  2. บทที่ 2
  3. บทที่ 3

1. 1คำพยากรณ์

          พระวาจาที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้ประกาศกมาลาคีaบอกอิสราเอล

 

ความรักของพระยาห์เวห์ต่ออิสราเอล

2พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เราได้รักท่านทั้งหลาย” แต่ท่านถามว่า “พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างไร” “เอซาวbเป็นพี่ชายของยาโคบมิใช่หรือ - พระยาห์เวห์ตรัส - ถึงกระนั้น เราได้รักยาโคบ 3มากกว่าเอซาว เราทำให้ภูเขาของเอซาวเป็นที่ร้าง และมอบแผ่นดินมรดกของเขาแก่หมาในของถิ่นทุรกันดาร 4ถ้าเอโดมพูดว่า ‘เราถูกทำลายลงแล้ว แต่เราจะกลับมาสร้างซากปรักหักพังขึ้นใหม่’ พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสตอบดังนี้ ‘ให้เขาทั้งหลายสร้างขึ้นเถิด แต่เราก็จะรื้อลง เขาจะได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความชั่วร้าย” และ “ประชากรที่พระยาห์เวห์กริ้วตลอดไป” 5ตาของท่านทั้งหลายจะเห็นและจะพูดว่า ‘พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่แม้กระทั่งนอกเขตแดนของอิสราเอล’”

คำกล่าวโทษบรรดาสมณะ

            6“บุตรย่อมให้เกียรติบิดา ทาสย่อมให้เกียรตินายc  ถ้าเราเป็นบิดา เกียรติของเราอยู่ที่ไหน ถ้าเราเป็นนาย ความยำเกรงต่อเราอยู่ที่ไหน พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสกับท่านทั้งหลาย บรรดาสมณะที่ดูหมิ่นนามของเรา ท่านถามว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายดูหมิ่นพระนามของพระองค์อย่างไร” 7ท่านถวายอาหารที่มีมลทินบนแท่นบูชาของเราแล้วยังถามว่า ‘ข้าพเจ้าทั้งหลายทำให้พระองค์เป็นมลทินอย่างไร’ เมื่อท่านพูดว่า ‘โต๊ะของพระยาห์เวห์ไม่น่าเคารพ’ 8เมื่อท่านนำสัตว์ตาบอดมาถวายเป็นเครื่องบูชา ไม่เป็นการทำชั่วดอกหรือ จงนำสัตว์เหล่านี้ไปถวายผู้ว่าราชการของท่านเถิด ท่านคิดว่าเขาจะพอใจdและยินดีโปรดปรานท่านหรือ - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - 9บัดนี้ จงวอนขอพระเจ้าให้ทรงพระกรุณาแก่ท่านเถิด ท่านคิดว่าพระองค์จะโปรดปรานท่านที่ถวายสิ่งของดังกล่าวหรือ - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - 10ทำไมท่านผู้ใดสักคนหนึ่งจึงไม่ปิดประตู เพื่อดับไฟที่ไร้ประโยชน์บนแท่นบูชาของเรา เราไม่พอใจท่าน - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - เราจะไม่รับของถวายจากมือของท่าน 11ตั้งแต่สุดปลายทิศตะวันออกจนถึงสุดปลายทิศตะวันตก นามของเรายิ่งใหญ่ในหมู่นานาชาติ ทุกหนทุกแห่งจะมีผู้ถวายกำยานและของถวายบริสุทธิ์แก่นามของเราe เพราะนามของเรายิ่งใหญ่ในหมู่นานาชาติ - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส

          12แต่ท่านทำให้นามของเราfเป็นมลทินเมื่อพูดว่า ‘โต๊ะของพระยาห์เวห์เป็นมลทิน และอาหารที่ถวายบนโต๊ะไม่น่าเคารพ’ 13ท่านยังพูดอีกว่า ‘น่าเบื่อจริง’ แล้วดูหมิ่นเรา - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - ท่านนำสัตว์ที่ขโมยมา พิการหรือเจ็บป่วยมาถวายเป็นเครื่องบูชาg เราจะรับของถวายเหล่านี้จากมือของท่านได้หรือ - พระยาห์เวห์ตรัส - 14คนคดโกงจงถูกสาปแช่งเถิด เขามีแพะแกะเพศผู้อยู่ในฝูงและได้บนบานไว้ แต่แล้วกลับนำสัตว์ที่ไม่สมประกอบมาถวายเราh เพราะเราเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - นามของเราน่าเกรงขามในหมู่นานาชาติ

1 a “มาลาคี” แปลว่า “ผู้ถือสารของเรา” – ดู 3:1 – และสำนวนแปลภาษากรีกก็แปลเช่นนี้ โดยเพิ่มวลีว่า “จงใส่(ข่าวนี้)ไว้ในใจของท่านเถิด” – สำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก (Targum) อ่านว่า “ผู้ถือสารของเราซึ่งมีชื่อว่าเอสรา ธรรมาจารย์”

b “เอซาว” เป็นชื่อต้นตระกูลของชาวเอโดม – ดู ปฐก 36:1; ฉธบ 2:1 เชิงอรรถ a, 5 เชิงอรรถ c.

c “(ทาส)ให้เกียรติ” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูละกริยานี้ที่นี่ – ต้นฉบับภาษากรีกบางฉบับว่า “(ทาส)ยำเกรงนาย”

d “พอใจ.....ท่าน” – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “พอใจ......(สัตว์)เหล่านั้น”

e รูปแบบคารวกิจที่ประกาศกพูดถึงที่นี่ว่าเป็นรูปแบบที่ถวายแด่พระยาห์เวห์ ไม่ใช่คารวกิจที่แพร่หลายในจักรวรรดิเปอร์เซีย (ดู อสร 1:2 เชิงอรรถ c) แด่ “พระเจ้าแห่งสวรรค์” (อสร 1:2; 5:11ฯ; 6:9ฯ; 7:12,21,23; นหม 1:4ฯ; 2:4,20; ดนล 2:18; 4:34; 5:23) แต่น่าจะหมายถึงการถวายบูชาที่สมบูรณ์ในยุคพระเมสสิยาห์

f “ทำให้นามของเราเป็นมลทิน” – แปลตามตัวอักษรว่า “ทำให้สิ่งนี้เป็นมลทิน” – ตัวบทดั้งเดิมน่าจะเป็น “ทำให้เราเป็นมลทิน” และต่อมาบรรดาธรรมาจารย์ได้แก้ “เรา” เป็น “สิ่งนี้” ซึ่งหมายถึง “พระนาม” หรือ “นามของเรา” เพราะความเคารพต่อพระมหิทธานุภาพของพระเจ้า เช่นเดียวกับในข้อ 13 ที่ว่า “ดูหมิ่นเรา

g “นำมาถวายเป็นเครื่องบูชา” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “นำเครื่องบูชา” **** “พระยาห์เวห์” – ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “พระยาห์เวห์จอมจักรวาล”

h “แก่เรา” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า”

           2. 1บัดนี้ บรรดาสมณะเอ๋ย พระบัญชานี้สำหรับท่านทั้งหลาย 2ถ้าท่านไม่ยอมฟัง ไม่ใส่ใจที่จะถวายเกียรติแก่นามของเรา - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส – เราจะส่งคำสาปแช่งมาเหนือท่าน เราจะเปลี่ยนพระพรที่ท่านหวังจะได้รับให้เป็นคำสาปแช่งa อันที่จริง เราได้สาปแช่งพระพรนี้แล้ว เพราะท่านไม่ได้ใส่ใจจริง 3ดูซิ เราจะหักแขนของท่าน และจะขว้างมูลสัตว์ใส่หน้าท่าน คือมูลของสัตว์ที่ท่านถวายเป็นเครื่องบูชาในวันฉลอง และท่านจะถูกกวาดออกไปพร้อมกับมูลสัตว์นั้นb 4แล้วท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราส่งบทบัญญัตินี้แก่ท่าน เพื่อพันธสัญญาที่เราทำไว้กับเลวีcจะคงอยู่ - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - 5พันธสัญญาของเราที่เราทำไว้กับเขาเป็นพันธสัญญาที่ให้ชีวิตและสันติ เราให้สิ่งเหล่านี้แก่เขาเพื่อเขาจะได้มีความยำเกรง เขาได้ยำเกรงเราและเคารพนามของเรา 6คำสั่งสอนที่ถูกต้องอยู่ในปากของเขา ที่ริมฝีปากของเขาหาความชั่วไม่ได้ เขาเดินกับเราด้วยสันติและความซื่อตรง เขาได้ช่วยหลายคนให้หันกลับจากความชั่ว 7ริมฝีปากของสมณะต้องรักษาความรู้ ทุกคนจะแสวงหาคำสั่งสอนจากปากของเขา เพราะเขาเป็นผู้ถือสารของพระยาห์เวห์จอมจักรวาล 8แต่ท่านทั้งหลายได้หันไปจากทางนั้น ท่านเป็นเหตุให้หลายคนต้องสะดุดเพราะคำสั่งสอนของท่าน ท่านได้บิดเบือนพันธสัญญาที่เราได้ทำไว้กับเลวี - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - 9เราทำให้ท่านเป็นที่ดูหมิ่นและเหยียดหยามต่อหน้าประชากรทั้งหมด เพราะท่านไม่ได้ดำเนินตามหนทางของเรา แต่ได้ลำเอียงในการใช้ธรรมบัญญัติ”

การแต่งงานกับหญิงต่างชาติและการหย่าร้าง

            10เราทุกคนมีบิดาคนเดียวมิใช่หรือ พระเจ้าพระองค์เดียวทรงสร้างพวกเรามิใช่หรือ แล้วทำไมเราจึงไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน และล่วงละเมิดพันธสัญญาที่ทรงทำไว้กับบรรพบุรุษของเราเล่า 11ยูดาห์ไม่ซื่อสัตย์ สิ่งน่าสะอิดสะเอียนถูกกระทำในอิสราเอลและในกรุงเยรูซาเล็ม เพราะยูดาห์ทำให้สักการสถานที่พระยาห์เวห์ทรงรักเป็นมลทินd และไปแต่งงานกับบุตรหญิงที่เคารพเทพเจ้าต่างชาติe 12ขอพระยาห์เวห์ทรงกำจัดผู้ทำเช่นนี้ออกไปจากกระโจมของยาโคบ ทั้งผู้เป็นพยานและผู้ปกป้อง แม้เขาจะนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระยาห์เวห์จอมจักรวาลf

          13ท่านยังได้ทำสิ่งนี้อีกด้วย คือได้หลั่งน้ำตารดพระแท่นบูชาของพระยาห์เวห์ ท่านร้องไห้คร่ำครวญเพราะพระองค์ไม่ทอดพระเนตร ไม่พอพระทัยรับเครื่องบูชาจากมือของท่าน 14ท่านจึงถามว่า “ทำไม”  เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพยานระหว่างท่านกับภรรยาที่ท่านได้แต่งงานด้วยในวัยหนุ่ม ท่านได้ทรยศต่อนาง แม้นางเป็นคู่ชีวิตและเป็นภรรยาที่ท่านทำพันธสัญญาด้วย 15พระองค์ทรงทำให้ท่านทั้งสองคนเป็นกายเดียวและจิตเดียวมิใช่หรือ ท่านทั้งสองคนที่เป็นหนึ่งเดียวนี้แสวงหาอะไร แสวงหาลูกหลานจากพระเจ้าใช่ไหม ดังนั้นจงเคารพชีวิตของท่าน อย่าทรยศภรรยาที่ท่านได้แต่งงานด้วยในวัยหนุ่มg 16“เพราะเราเกลียดการหย่าร้าง - พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสh - และเกลียดทุกคนที่ใช้เสื้อคลุมปกปิดการทำทารุณของตน -  พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - ดังนั้น จงเคารพชีวิตของท่าน อย่าทรยศ”

วันพิพากษาของพระยาห์เวห์

            17ท่านทั้งหลายทำให้พระยาห์เวห์ทรงเอือมระอาเพราะคำพูดของท่าน แล้วยังถามว่า “พวกเราทำให้พระองค์ทรงเอือมระอาได้อย่างไร” ก็เมื่อท่านพูดว่า “ทุกคนที่ทำชั่วก็เป็นคนดีเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ พระองค์พอพระทัยเขาเหล่านั้น” หรือเมื่อท่านถามว่า “พระเจ้าผู้ทรงความยุติธรรมอยู่ที่ไหน”i

2 a “พระพรที่ท่านหวังจะได้รับ” – ตามตัวอักษรว่า “คำอวยพร” ซึ่งหมายถึงสิ่งของที่กำหนดไว้ให้แก่ชนเลวีจากสิ่งของต่างๆที่ประชากรนำมาถวาย

b “หักแขนของท่าน” – ตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ตำหนิลูกหลานของท่าน” **** (เราจะ)กวาดท่านออกไป(พร้อมกับมูลสัตว์).....” – ตามต้นฉบับภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขาจะกวาดท่านออกไปหาตน”

c ที่นี่ผู้เขียนคงแยกบรรดาสมณะที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ในข้อ 1-3,7-9 จากชนเลวีที่ปฏิบัติตนถูกต้อง ในข้อ 5-6 ซึ่งอาจเป็นการบอกใบ้ว่าประกาศกก็นับอยู่ในกลุ่มหลังนี้ด้วย

d บาปของประชากรทำให้พระวิหารมีมลทิน

e “ยูดาห์” ซึ่งจนถึงบัดนี้มีความหมายโดยรวม บัดนี้ใช้ในความหมายเฉพาะ คือหมายถึงชาวยูดาห์แต่ละคนที่ไปแต่งงานกับ “บุตรหญิง” ที่เคารพเทพเจ้าต่างชาติ นั่นคือ กราบไหว้รูปเคารพ

f “ผู้เป็นพยาน” และ “ผู้ปกป้อง” – แปลโดยคาดคะเน - ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

g “พระองค์ทรงทำให้ท่านทั้งสองคนเป็นกายเดียวและจิตเดียวมิใช่หรือ– เป็นคำถามตามสำนวนแปลภาษาละตินฉบับ Vulgata – ต้นฉบับภาษาฮีบรูเป็นคำบอกเล่า **** “กายเดียวและจิตเดียว” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จิตที่เหลือ” **** “อย่าทรยศ” – ตามสำนวนแปลภาษาละตินฉบับ Vulgata – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อย่าให้เขาทรยศ”

h “เราเกลียด” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พระองค์ทรงเกลียด” **** “ใช้เสื้อคลุมปกปิดการทำทารุณ” – แปลโดยคาดคะเน; “เสื้อคลุม” หมายถึง “ความถูกต้อง” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทำให้เสื้อคลุมเต็มด้วยการทำทารุณ”

i “พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมอยู่ที่ไหน” – ปัญหาเรื่อคนชั่วประสบผลสำเร็จ และคนดีต้องลำบาก เป็นปัญหาที่ชาวยิวในสมัยนั้นต้องเผชิญและพยายามหาคำตอบ – ดู หนังสือโยบ; สดด 37 และ 73 – และดู “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณ” (ข้อ 3).

          3. 1“ดูซิ เราจะส่งผู้ถือสารของเราเพื่อเตรียมทางไว้ต่อหน้าเราa ทันใดนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ท่านแสวงหาจะเสด็จเข้ามาในพระวิหารของพระองค์ ทูตแห่งพันธสัญญาbซึ่งท่านปรารถนา ดูซิ กำลังมาแล้ว - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - 2ใครเล่าจะทนวันที่เขามาได้ และใครจะยืนหยัดอยู่ได้เมื่อเขาปรากฏ เพราะเขาจะเป็นเหมือนไฟของช่างถลุงโลหะ และเหมือนสบู่ของคนซักฟอก 3เขาจะนั่งลงเหมือนช่างหลอมและช่างถลุงเงินc เขาจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์ จะถลุงเขาเหมือนถลุงทองคำและถลุงเงิน เพื่อเขาจะถวายเครื่องบูชาแด่พระยาห์เวห์ด้วยความชอบธรรม 4เครื่องบูชาของยูดาห์และเยรูซาเล็มจะเป็นที่พอพระทัยพระยาห์เวห์เหมือนในสมัยโบราณ เหมือนในปีก่อนๆโน้น 5เราจะมาใกล้ท่านเพื่อพิพากษา เราจะเป็นพยานพร้อมที่จะกล่าวโทษนักมายากล ผู้ผิดประเวณี ผู้เป็นพยานเท็จ และทุกคนที่ข่มเหงลูกจ้าง หญิงหม้ายและเด็กกำพร้า ผู้ล่วงละเมิดสิทธิของคนต่างด้าว คนเหล่านี้ไม่ยำเกรงเรา” - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส

หนึ่งในสิบของรายได้เพื่อบำรุงพระวิหารd

          6เรา พระยาห์เวห์ ไม่เปลี่ยนแปลง ท่านทั้งหลายก็ไม่เลิกเป็นบุตรของยาโคบeตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว 7ท่านได้หันเหจากข้อกำหนดของเรา และไม่ได้ปฏิบัติตาม จงกลับมาหาเราเถิด และเราจะกลับมาหาท่านทั้งหลาย - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - แต่ท่านถามว่า “พวกเราจะกลับมาหาพระองค์ได้อย่างไร” 8มนุษย์จะโกงพระเจ้าได้หรือ แต่ท่านทั้งหลายพยายามโกงเรา และพูดว่า “พวกเราโกงพระองค์อย่างไร”f - ท่านโกงในเรื่องการถวายหนึ่งในสิบของรายได้และการถวายผลิตผลแรกg 9ท่านทั้งหลายถูกสาปแช่งอย่างยิ่ง และท่านทั้งชาติยังพยายามโกงเรา 10จงนำหนึ่งในสิบของรายได้มาไว้ในห้องคลังของพระวิหาร เพื่อจะมีอาหารในบ้านของเรา จงทดลองเราในเรื่องนี้ - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - ดูว่าเราจะเปิดหน้าต่างในท้องฟ้า  และเทพรอย่างอุดมสมบูรณ์ลงมาเหนือท่านหรือไม่ 11เราจะห้ามตั๊กแตนไม่ให้ทำลายผลผลิตของแผ่นดินของท่าน หรือทำให้ผลองุ่นในสวนของท่านร่วง - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - 12แล้วนานาชาติจะเรียกท่านว่า “ผู้ได้รับพระพร ท่านจะเป็นแผ่นดินแห่งความสุข” - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส

ชัยชนะของผู้ชอบธรรมในวันของพระยาห์เวห์

            13“ท่านทั้งหลายได้พูดใส่ร้ายเรา” - พระยาห์เวห์ตรัส - “แล้วยังมาพูดว่า ‘พวกเราได้พูดใส่ร้ายพระองค์อย่างไร’ 14ท่านพูดว่า ‘รับใช้พระเจ้าก็เปล่าประโยชน์ ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์หรือเดินไว้ทุกข์เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์จอมจักรวาลมีประโยชน์อะไร 15บัดนี้ พวกเราเรียกคนอวดดีว่าเป็นสุข แม้เขาทำการชั่วร้าย แต่ก็ยังเจริญรุ่งเรือง แม้เขาได้ทดลองพระเจ้า แต่เขาก็ไม่ได้รับโทษใดๆ’”

          16เวลานั้น ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์พูดกันถึงเรื่องนี้ พระยาห์เวห์ทรงเงี่ยพระกรรณและทรงฟัง มีผู้เขียนหนังสือบันทึกความจำเฉพาะพระพักตร์ บันทึกชื่อของผู้ยำเกรงพระองค์และเคารพพระนามของพระองค์ 17ในวันนั้น เมื่อเราจะทำ - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส – เขาทั้งหลายจะเป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเรา และเราจะไม่ลงโทษเขาเหมือนคนหนึ่งไม่ลงโทษบุตรที่รับใช้ตน 18แล้วท่านจะเห็นอีกว่าผู้ชอบธรรมแตกต่างจากคนอธรรมอย่างไร ผู้รับใช้พระเจ้าแตกต่างจากผู้ไม่รับใช้พระองค์อย่างไร

          19“ดูซิ วันนั้นกำลังมาถึง คือวันที่จะลุกไหม้เหมือนเตาอบ แล้วคนอวดดีทั้งหลายและคนทำความชั่วร้ายทุกคนจะเป็นเหมือนซังข้าว วันที่จะมานั้นจะไหม้เขาทั้งหลาย - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - จนไม่มีรากหรือกิ่งก้านhเหลืออยู่เลย 20แต่สำหรับท่านทั้งหลายที่ยำเกรงนามของเรา ความเที่ยงธรรมiของเราจะขึ้นมาเหมือนดวงอาทิตย์ซึ่งส่องรัศมีjรักษาโรคให้หายได้ แล้วท่านจะกระโดดโลดเต้นออกมาเหมือนลูกโคที่ออกจากคอก 21ท่านทั้งหลายจะเหยียบย่ำคนชั่วร้ายซึ่งจะเป็นเหมือนขี้เถ้าใต้ฝ่าเท้าของท่าน ในวันที่เราจะทำ” - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส

ข้อความเสริม

            22“จงระลึกถึงธรรมบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของเรา จงระลึกถึงข้อกำหนดและคำวินิจฉัยที่เราได้สั่งเขาบนภูเขาโฮเรบสำหรับอิสราเอลทั้งหมด”

          23“ดูซิ เราจะส่งประกาศกเอลียาห์มาหาท่าน ก่อนที่วันยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวของพระยาห์เวห์จะมาถึง 24เขาจะทำให้ใจของพ่อกลับมาหาลูก และใจของลูกกลับไปหาพ่อ เพื่อเราจะไม่ต้องมาทำลายล้างแผ่นดิน”k

3 a ผู้นำหน้าพระยาห์เวห์ที่ประกาศกเคยกล่าวถึงไว้แล้วใน อสย 40:3 จะเป็นคนเดียวกันกับประกาศกเอลียาห์ (3:23) – ในพระวรสาร มธ 11:10 จะใช้ข้อความนี้กับยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ซึ่งเป็นเสมือนประกาศกเอลียาห์คนใหม่ – มธ 11:14 เชิงอรรถ g; มก 1:2; ลก 1:17,76.

b “ทูตแห่งพันธสัญญาใหม่” นี้ไม่ใช่ “ผู้นำหน้า” ที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ เพราะเขาจะเข้ามาในพระวิหารพร้อมกับพระยาห์เวห์ จึงเป็นไปได้อย่างมากว่าวลีนี้เป็นการกล่าวแบบปริศนาถึงพระยาห์เวห์เอง โดยพาดพิงถึง อพย 3:2; 23:20 – ดู ปฐก 16:7 เชิงอรรถ c. – พระวรสาร มธ 11:10 ใช้วลีนี้กับพระเยซูเจ้า

c “ถลุงเงิน” – ต้นฉบับภาษากรีกละคำนี้ ซึ่งอาจเป็นคำที่ผู้คัดลอกเสริมเข้ามา

d ข้อความนี้บางทีน่าจะต่อกับ 1:2-5 และเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะให้คำตอบแก่คำถามที่แสดงความสงสัยใน 1:2.

e “ท่านทั้งหลายไม่เลิกเป็นบุตรของยาโคบ” – ชาวยิวยังคงเป็นบุตรของยาโคบที่เหมือนกับเขาในด้านความคดโกงอยู่ตลอดมา ยาโคบได้โกงและแย่งชิงสิทธิจากเอซาวพี่ชาย (ดูข้อ 8)

f “โกง” (3 ครั้งในข้อนี้ และอีกครั้งหนึ่งในข้อ 9) – ต้นฉบับภาษากรีกยังรักษากริยา “โกง” ไว้ตามเดิมทุกแห่ง เราจึงแปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ชื่อของยาโคบมาจากรากศัพท์ caqab ซึ่งแปลว่า “โกง” เป็นการเล่นคำกับชื่อของยาโคบ - ต่อมาผู้คัดลอก เพราะความเคารพต่อบรรพบุรุษ ได้แก้ (1:12 เชิงอรรถ f) กริยาคำนี้จาก caqab (โกง) เป็น qabac (ขโมย) ในตัวบทภาษาฮีบรูของต้นฉบับ MT ทำให้การเล่นคำหายไป

g “หนึ่งในสิบของรายได้” – ดู ฉธบ 14:22 เชิงอรรถ d – ตามข้อเขียนของสมณะ (ธรรมประเพณี P) ลนต 27:30ฯ; กดว 18:21-31 – เป็นภาษีที่กำหนดไว้เพื่ออุปการะเลี้ยงดูบรรดาสมณะที่มารวมอยู่ด้วยกันในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นสักการสถานศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว – ดู นหม 10:36ฯ; 12:44 ด้วย

h เรื่อง “ไฟ” ใน “วันของพระยาห์เวห์” – ดู อสย 10:16ฯ; 30:27; ยรม 21:14; ศฟย 1:18; 3:8.

i “ความเที่ยงธรรม” – ที่นี่รวมความถึงพระอานุภาพและชัยชนะของพระเจ้า เช่นเดียวกับใน อสย 41:2 เชิงอรรถ b.

j “รัศมี” – ตามตัวอักษรว่า “ปีก”

k ประกาศกเอลียาห์ซึ่งถูกยกขึ้นไปสวรรค์ใน 2 พกษ 2:11-13 จะกลับมา การกลับมาที่ข้อความนี้กล่าวพยากรณ์จะคงอยู่เป็นเอกลักษณ์สำคัญประการหนึ่งของความคิดเรื่องอันตกาลของชาวยิว – ดู “หนังสือเอโนค” – พระเยซูเจ้าทรงอธิบายว่า ประกาศกเอลียาห์ได้กลับมาแล้วในตัวของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง – มธ 11:14; 17:10-13 เชิงอรรถ e; มก 9:11-13.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย