"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์
เพื่อให้เรามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร

1  1เราประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับพระวจนาตถ์แห่งชีวิตa ซึ่งเป็นอยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่ม
เราได้ฟัง เราได้เห็นด้วยตาของเรา เราได้เฝ้ามองและเราได้สัมผัสด้วยมือของเรา

2ชีวิตนั้นได้ปรากฏ เราได้เห็นและได้เป็นพยาน

เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงชีวิตนิรันดร

ซึ่งอยู่กับพระบิดา และปรากฏให้เราเห็น

3สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้   เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย

เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์bกับเรา  ความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา

และกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสตเจ้า

4เราเขียนเรื่องนี้ถึงท่าน เพื่อความปิติยินดีของเราcจะได้สมบูรณ์

I. การดำเนินชีวิตในความสว่าง

5นี่คือสิ่งที่เราได้ฟังจากพระองค์และเรากำลังประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้

คือ พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดใด ๆ อยู่ในพระองค์เลย

6ถ้าเราพูดว่า เราสนิทสัมพันธ์กับพระองค์dแต่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในความมืด

เราก็กำลังพูดเท็จ เพราะเราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริง

7แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตในความสว่างดังที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในความสว่างแล้ว

เราทุกคนก็สนิทสัมพันธ์กันeด้วยและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์

ก็ชำระเราให้สะอาดจากบาปทั้งปวง1 a พระวจนาตถ์หรือพระวาจาของพระเจ้าเป็นแหล่งกำเนิดชีวิต ฉธบ 4:1; 32:47; มธ 4:4; 5:20; ฟป 2:16; ในที่นี้ "พระวจนาตถ์หรือพระวาจา" นำมาใช้กับพระบุตรของพระเจ้าที่บรรดาอัครสาวกได้อยู่ร่วมชีวิตด้วย "พระวจนาตถ์แห่งชีวิต" เป็นการกล่าวพาดพิงถึงความปรารถนาต่าง ๆ ที่แสดงออกมาใน 1:3; 5:11-13; ดู   ยน 1:1 เชิงอรรถ a; ข้อ 14 เชิงอรรถ i

b การสนิทสัมพันธ์กันและการร่วมมีชีวิตกัน (ดู 1 คร 1:9 เชิงอรรถ f; 2 ปต 1:4) เป็นความหลักในประสบการณ์ของยอห์นเกี่ยวกับชีวิตสนิทกับพระเจ้า ยน 14:20; 15:1-6; 17:11,20-26; ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคริสตชนเป็นผลมาจากการที่พระคริสตเจ้าทรงทำให้คริสตชนแต่ละคนสนิทสัมพันธ์กันกับพระเจ้า ความสนิทสัมพันธ์นี้ใช้วิธีพูดถึงได้หลายแบบ เช่นกล่าวว่า คริสตชน "ดำเนินชีวิตในพระเจ้า" และพระเจ้า "ทรงดำรงอยู่ในตัวเขา" 2:5,6,24,27; 3:6,24; 4:12,13,15,16; หรือคริสตชน "บังเกิดมาจากพระเจ้า" "มีชีวิตใหม่จากพระองค์" 2:29; 3:9; 4:7; 5:1,18; คริสตชนมาจากพระเจ้า เป็นบุตรของพระองค์ 3:10; 4:4-6; 5:19; คริสตชนรู้จักพระเจ้า 2:3,13,14; 3:6; 4:7,8; (เกี่ยวกับความรู้ถึงพระเจ้าและการประทับอยู่ของพระองค์ เทียบ ยน 14:17; 2 ยน 1:2) การสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้านี้แสดงออกมาในความเชื่อของบุคคลและในความรักที่มีต่อพี่น้อง ดู 1:7 เชิงอรรถ e; ยน 13:34 เชิงอรรถ u; การให้การเป็นพยานของบรรดาอัครสาวกเป็นเครื่องมือนำไปสู่การสนิทสัมพันธ์กันนี้ (ข้อ 5); 2:7,24,25; 4:6; ยน 4:38; 17:20 เชิงอรรถ n; ดู กจ 1:8 เชิงอรรถ k; 21,22

c "ของเรา" สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ของท่าน"

d การสนิทสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในชีวิตของพระเจ้า 1:3 เชิงอรรถ b; ผู้ทรงเป็นความสว่าง 1:5; และความรัก 4:8,16; แสดงออกมาในความเชื่อและความรักต่อพี่น้อง 2:10,11; 3:10,17,23; 4:8,16

e พระเจ้าประทับอยู่ในคริสตชน 1:3 เชิงอรรถ b; ในฐานะเป็นต้นกำเนิดของชีวิตใหม่ของพวกเขา เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแสงสว่าง 1:5; ความเที่ยงธรรม 2:29; และความรัก 4:8,16; ใครก็ตามที่มีชีวิตเดียวกันกับพระเจ้าจะต้องดำเนินชีวิตของความสว่าง คุณธรรม ความรัก และถือตามบทบัญญัติ โดยเฉพาะบทบัญญัติที่ให้รักเพื่อนมนุษย์ทุกคน 2:10,11; 3:10; 4:8,16;  ความเชื่อและความรักจึงเป็นหลักฐานที่แลเห็นได้ของการสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า 1:6,7; 2:3,6; 3:6,10,17,24: 4:6,8,13,16,20

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก