"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

เงื่อนไขประการแรก การตัดขาดจากบาป

       8ถ้าเราพูดว่า "เราไม่มีบาป"  เรากำลังหลอกตนเอง และ "ความจริง" ไม่อยู่ในเราf

9พระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงเที่ยงธรรม   ถ้าเราสารภาพบาปพระองค์จะทรงอภัยบาปของเรา

และจะทรงชำระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง

10ถ้าเราพูดว่า "เราไม่เคยทำบาป"  เราก็ทำให้พระองค์ตรัสคำเท็จ

และพระวาจาของพระองค์ไม่อยู่ในเรา

2  1ลูกที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่าน เพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาป

แต่ถ้าใครทำบาป   เรายังมีทนายแก้ต่างให้เฉพาะพระพักตร์ของพระบิดา

คือพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเที่ยงธรรม

2พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเราและไม่เพียงแต่ชดเชยเฉพาะบาปของเราเท่านั้น

แต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั้งโลกด้วยf ผู้ที่พูดว่า "เราไม่มีบาป" อาจหมายถึงลัทธิย่อยลัทธิหนึ่งที่เรียกตนว่า "ผู้มีชีวิตจิต" (pneumatikoi) ลัทธินี้นำหน้าลัทธิจินไตยนิยมในศตวรรษที่สอง คนเหล่านี้ดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นว่าเป็นพวก "ดำเนินชีวิตตามอารมณ์หรือตามวัตถุ" (psychikoi หรือ hylikoi ดู 1 คร 15:44 เชิงอรรถ w) ในที่นี้ ยอห์นกล่าวว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตสนิทกับพระเจ้าผู้ทรงอภัยบาป (2:2; 3:5) แม้จะตกในบาปบ้างเป็นครั้งคราว ก็ยังเป็นผู้ดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และปราศจากบาป (3:3,6,9; 5:18)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก