"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

เงื่อนไขประการที่สอง การปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องความรัก

         11นี่คือคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้ฟังมาตั้งแต่แรกเริ่ม  คือเราจงรักกัน

12อย่าเป็นเหมือนคาอิน ซึ่งมาจากมารร้ายและฆ่าน้องชายของตน   เหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชายเพราะการกระทำของเขาเลวร้ายแต่การกระทำของน้องชายชอบธรรมh

13พี่น้องทั้งหลาย อย่าแปลกใจเลยถ้าโลกเกลียดชังท่าน

14เรารู้ว่า เราผ่านพ้นความตายมาสู่ชีวิตแล้ว  เพราะเรารักพี่น้อง  ผู้ใดไม่มีความรัก ย่อมดำรงอยู่ในความตาย

15ทุกคนที่เกลียดชังพี่น้องของตน ย่อมเป็นฆาตกรและท่านก็รู้ว่า ไม่มีฆาตกรคนใดมีชีวิตนิรันดรอยู่ในตน

16เรารู้จักความรักจากการที่พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา  เราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเช่นเดียวกัน

17ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติของโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขาดแคลนแต่ยังมีใจแคบต่อเขา  ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร

18ลูกที่รักทั้งหลาย  เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น  แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง

19จากการกระทำนี้ เราจะรู้ว่าเราอยู่กับความจริงi  เราจะมั่นใจเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์

20แม้ใจของเราอาจจะยังกล่าวโทษเราอยู่ก็ตามเพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเรา และทรงล่วงรู้ทุกสิ่งj

21ท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่กล่าวโทษเรา  เราย่อมมั่นใจได้เมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

22และถ้าเราวอนขอสิ่งใด  เราย่อมจะได้รับสิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราปฏิบัติตามบทบัญญัติและกระทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัย

23นี่เป็นบทบัญญัติของพระองค์ คือ ให้เราเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์และให้เรารักกัน ดังที่พระองค์ทรงบัญญัติให้เรา

24ผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ  ย่อมดำรงอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในผู้นั้น  เรารู้ว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเรา จากพระจิตเจ้า ซึ่งพระองค์ประทานให้เราh ความขัดแย้งระหว่างบุตรของพระเจ้าซึ่งดำเนินชีวิตในความจริงและความรัก กับโลกที่ถูกบาปและความเกลียดชังครอบงำอยู่ จะถูกกล่าวต่อไปจนถึง 4:6

i ในข้อเขียนของยอห์น คำว่า "ความจริง" 2:4 มีความหมายกว้างมาก และรวมทั้งความเชื่อและความรัก 3:23; 5:1; ผู้ที่อยู่ "ในความจริง" คือผู้ที่เชื่อ 2:21-22; และผู้ที่รัก 3:18-19; ดู ยน 3:21; 8:32 เชิงอรรถ k; 18:37;      2 ยน 4-6; 3 ยน 3-8

j บุคคลที่มโนธรรม (ตามตัวอักษรว่า "ใจ") ตำหนิติเตียน จะพบว่าพระเจ้าในฐานะผู้พิพากษามีความถี่ถ้วนและมีความผ่อนปรนมากกว่ามโนธรรมของเขา แต่เพื่อจะรู้สึกเช่นนี้ได้ เขาต้องปฏิบัติความรักเสียก่อน ประโยคนี้ยังแปลได้อีกว่า "เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า เราจะพิสูจน์ให้มโนธรรมของเราเห็นว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่ามโนธรรมของเราและทรงล่วงรู้ทุกสิ่ง ถ้ามโนธรรมนั้นกล่าวหาเรา" 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก