"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

III. กำเนิดความรักและความเชื่อ

กำเนิดความรัก

         7ท่านที่รักทั้งหลาย เราจงรักกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่มีความรัก ย่อมบังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระองค์e

8ผู้ไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักf

9ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้ คือ  พระเจ้าทรงส่งพระบุตรพระองค์เดียวมาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น

10ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา  มิใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้า

11ท่านที่รักทั้งหลาย  ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้   เราก็ควรจะรักกันด้วย

12ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าg   แต่ถ้าเรารักกัน   พระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเราและความรักของพระองค์ในเราก็จะสมบูรณ์

13เรารู้ว่าเราดำรงอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเราเพราะพระองค์ประทานพระพรของพระจิตเจ้าhให้เรานั่นเอง

14เราเห็นและเราเป็นพยานได้ว่า  พระบิดาทรงส่งพระบุตรของพระองค์  มาเป็นพระผู้ไถ่โลก

15ผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า   พระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา และเขาย่อมอยู่ในพระเจ้า

16เรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา   พระเจ้าทรงเป็นความรัก   ผู้ใดดำรงอยู่ในความรัก ย่อมดำรงอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา

17ความรักสมบูรณ์อยู่ในเรา    เพื่อให้เรามีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นอย่างไร  เราในโลกนี้ย่อมเป็นอย่างนั้นด้วย

18ไม่มีความกลัวในความรัก   ความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัว   เพราะความกลัว คือความคาดหมายว่าจะถูกลงโทษ   ความรักของผู้มีความกลัวจึงยังไม่สมบูรณ์i

19จงมีความรักเถิด   เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน

20ถ้าผู้ใดพูดว่า "ฉันรักพระเจ้า"  แต่เกลียดชังพี่น้องของตน   ผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จ   เพราะผู้ไม่รักพี่น้องที่เขาแลเห็นได้   ย่อมไม่รักพระเจ้าที่เขาแลเห็นไม่ได้

21เราได้รับบทบัญญัตินี้จากพระองค์   คือให้ผู้ที่รักพระเจ้า รักพี่น้องของตนด้วย

5  1ทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสตเจ้าย่อมบังเกิดจากพระเจ้า    ทุกคนที่รักบิดา ย่อมรักบุตรของเขาด้วยa

2เรารู้ว่าเรารักบรรดาบุตรของพระเจ้า   เมื่อเรารักพระเจ้าและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์

3ความรักต่อพระเจ้าคือการปฏิบัติตามบทบัญญัติ   บทบัญญัติของพระองค์มิใช่ภาระหนัก

4เพราะทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าชนะโลกแล้ว   ชัยชนะที่ชนะโลกก็คือความเชื่อของเราe ความรักเป็นคุณลักษณะของบุตรพระเจ้า ข้อ 16

f พระเจ้าทรงรักอิสราเอล อสย 54:8 เชิงอรรถ c; การส่งพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์มาเป็นพระผู้ไถ่กู้โลก ข้อ 9; ยน 3:16; 4:42; เทียบ รม 3:24-25,24 เชิงอรรถ i; 5:8; ฯลฯ ทำให้ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เห็น (ข้อ 7) เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก (ข้อ 16) 3:16; และทำให้ผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้า (1:3 เชิงอรรถ b) เข้าร่วมในความรักนั้น (ข้อ 10,19)

g ข้อความนี้คัดค้านโดยตรงกับความคิดของผู้ที่อ้างว่าตนมี "ชีวิตจิต" pneumatikoi สมบูรณ์จนแลเห็นพระเจ้าได้โดยตรง

h หมายถึง พระพรของพระจิตเจ้าที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้ในยุคสุดท้าย กจ 2:17-21,33; พระพรดังกล่าวได้หลั่งลงในใจของเราแล้ว ดู รม 5:5 เชิงอรรถ e; 1 ธส 4:8; และได้ก่อให้เกิดความมั่นใจภายในซึ่งบรรดาอัครสาวกประกาศออกมาภายนอก 5:6-7; เทียบ กจ 5:32; ในที่นี้หมายถึงการเป็นบุตรของพระเจ้า    รม 8:15-16; กท 4:6

i ความรักเรียกร้องให้มีความยำเกรงต่อพระเจ้าเยี่ยงบุตรเป็นองค์ประกอบ ฉธบ 6:2 เชิงอรรถ a; สภษ 1:7 เชิงอรรถ a; แต่ตัดความกลัวแบบทาสออกไป คือความกลัวการลงโทษจากพระเจ้า 3:20; พระเจ้าได้ทรงพิสูจน์ความรักของพระองค์ไว้ในพระบุตร ดู ข้อ 8 เชิงอรรถ f

5 a ใครที่รักพระเจ้า ย่อมรักลูกของพระองค์ด้วย ความรักต่อพระเจ้าแสดงออกในความรักต่อพี่น้อง ซึ่งเป็นมาตรการวัดความจริงใจของความรักนั้น 3:14,17-19; 4:20; และเป็นบทบัญญัติข้อแรกที่มนุษย์ต้องปฏิบัติเพราะรักพระเจ้า ข้อ 2-3; เทียบ 2:3-5; 3:22-24; มธ 22:26-40//; ยน 13:34=15:10-14; รม 13:9; กท 5:14; สรุปแล้ว ความเชื่อที่ทำให้เราบังเกิดจากพระเจ้านั้นย่อมตัดสินว่าความรักของเราเป็นความเชื่อแท้หรือไม่ 3:1; ยน 1:12 เชิงอรรถ j

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก