"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

กำเนิดความเชื่อ

         5ใครเล่าชนะโลกได้  ถ้ามิใช่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า b

6พระองค์ทรงเป็นผู้เสด็จมาโดยน้ำและโดยพระโลหิตc   พระองค์คือ พระเยซูคริสตเจ้า  พระองค์มิได้เสด็จมาโดยน้ำเพียงอย่างเดียวแต่เสด็จมาโดยน้ำและโดยพระโลหิตและพระจิตเจ้าทรงเป็นพยานถึงเรื่องนี้เพราะพระจิตเจ้าทรงเป็นความจริง

7พยานมีสามอย่างd

8คือพระจิตเจ้า น้ำและพระโลหิตและพยานทั้งสามอย่างก็ตรงกันe

9ถ้าเรายอมรับการเป็นพยานของมนุษย์    การเป็นพยานของพระเจ้านั้นย่อมยิ่งใหญ่กว่า คือการเป็นพยานที่พระเจ้าทรงให้เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์

10ผู้ใดเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าย่อมมีการเป็นพยานอยู่ในตัวเขาแล้ว  แต่ผู้ที่ไม่เชื่อ  ย่อมทำให้พระเจ้าเป็นผู้ตรัสคำเท็จ  เพราะเขาไม่เชื่อการเป็นพยานซึ่งพระเจ้าประทานให้เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์

11การเป็นพยานนี้คือ  พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดรแก่เราและชีวิตนี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์

12ผู้ใดมีพระบุตรย่อมมีชีวิตและผู้ใดไม่มีพระบุตรของพระเจ้าย่อมไม่มีชีวิต

13ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่านทั้งหลาย   ซึ่งเชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า  เพื่อท่านจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดรb ความคิดนี้เป็นข้อสรุปจากความคิดสองข้อก่อนหน้านั้น คือ 1.ผู้ที่มีความเชื่อก็บังเกิดจากพระเจ้า (ข้อ 1) และ 2. ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็เป็นผู้ชนะ "โลก" (ข้อ 4) ดู รม 1:4 เชิงอรรถ c

c น้ำและพระโลหิตที่ไหลออกมาจากสีข้างที่ถูกหอกแทงของพระเยซูเจ้า

d สำเนาโบราณภาษาละติน (Vulg) ข้อ 7-8 อ่านได้ดังนี้ "พยานมีอยู่สามประการในสวรรค์ คือพระบิดา พระ วจนาตถ์และพระจิตเจ้า และพยานทั้งสามก็ตรงกัน พยานมีอยู่สามประการในโลก คือพระจิตเจ้า น้ำและพระโลหิต" ข้อความที่เพิ่มขึ้นมาไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก หรือฉบับแปลในสมัยแรก หรือแม้ในสำเนาต้นฉบับ (Vulg) ที่ดีที่สุดด้วย น่าจะเป็นคำอธิบายที่ผู้คัดลอกคนหนึ่งเพิ่มเข้าไปในภายหลัง

e พยานทั้งสามยืนยันเรื่องเดียวกัน พระโลหิตและน้ำร่วมกับพระจิตเจ้า (2:20 เชิงอรรถ k; 27; ยน 3:5; 4:1) เป็นพยาน (ดู ยน 3:11 เชิงอรรถ f) ถึงพระภารกิจของพระบุตรผู้ประทานชีวิต ข้อ 11; ยน 3:15 เชิงอรรถ h

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก