"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ภาคผนวกf
คำอธิษฐานเพื่อคนบาป

         14ความมั่นใจของเราต่อพระองค์มีอยู่ว่า   ถ้าเราวอนขอสิ่งใดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์จะทรงฟังเรา

15และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังสิ่งที่เราวอนขอ  เราย่อมรู้ว่า เรามีสิ่งที่เราวอนขอนั้นแล้ว

16ผู้ใดเห็นพี่น้องกระทำบาป  ซึ่งไม่ใช่บาปที่ทำให้ตาย  จงอธิษฐานเพื่อพี่น้องคนนั้น แล้วพระเจ้าจะประทานชีวิตแก่เขา  แต่ต้องไม่ใช่บาปที่ทำให้ตาย  มีบาปที่ทำให้ตายgและข้าพเจ้าไม่บอกให้ท่านอธิษฐานเพื่อบาปชนิดนี้

17ความอธรรมทุกชนิดเป็นบาปแต่ไม่ใช่บาปทุกชนิดทำให้ตายf จดหมายนี้จบแล้ว แต่ยังมีภาคผนวกเพิ่มเติมเช่นเดียวกับในพระวรสาร (ดู ยน 21)

g ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ผู้รับจดหมายรู้ว่า "บาปที่ทำให้ตาย" นั้นหมายถึงอะไร อาจหมายถึงบาปผิดต่อพระจิตเจ้า หรือผิดต่อความจริง ดู มธ 12:31-32; 32 เชิงอรรถ h หรืออาจหมายถึงการทิ้งศาสนาของผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า 2:18-29; ฮบ 6:4-8

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก