"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

เปาโล ผู้รับใช้ธรรมล้ำลึก

3 1ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ถูกจองจำเพราะพระคริสตเยซูเพื่อท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นคนต่างชาติ…**

2ท่านคงรู้แล้วถึงพระหรรษทานaซึ่งพระเจ้าประทานให้ข้าพเจ้าประกอบพันธกิจเพื่อประโยชน์ของท่าน 3ข้าพเจ้ารู้ธรรมล้ำลึกนี้เพราะพระเจ้าทรงเปิดเผยb ดังที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ก่อนหน้านี้โดยสังเขป 4เมื่ออ่านแล้ว ท่านจะเข้าใจว่าข้าพเจ้ารู้ธรรมล้ำลึกเรื่องพระคริสตเจ้าได้อย่างไร 5ธรรมล้ำลึกนี้พระองค์มิได้ทรงเปิดเผยให้มนุษย์ในอดีตcรู้ แต่บัดนี้พระเจ้าทรงเปิดเผยเดชะพระจิตเจ้าให้แก่บรรดาอัครสาวกและประกาศกผู้ศักดิ์สิทธิ์รู้ว่า 6คนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกองมรดกเดียวกันd ร่วมเป็นกายเดียวกัน ร่วมรับพระสัญญาเดียวกันในพระคริสตเยซูอาศัยข่าวดี 7ข้าพเจ้ามาเป็นผู้รับใช้ข่าวดีนี้เดชะพระหรรษทานที่พระเจ้าทรงพระกรุณาประทานให้ เพื่อสำแดงพระอานุภาพของพระองค์ 8ข้าพเจ้าผู้ต่ำต้อยที่สุดในบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้รับมอบพระหรรษทานนี้ เพื่อประกาศให้คนต่างชาติรู้ถึงความไพบูลย์สุดที่จะหยั่งรู้ได้ของพระคริสตเจ้า 9และอธิบายให้เข้าใจถึงแผนการล้ำลึก ซึ่งซ่อนเร้นอยู่เป็นเวลานานมาแล้วในพระเจ้าพระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง 10เพื่อเทพนิกรเจ้าและเทพนิกรอำนาจในสวรรค์ได้รู้eพระปรีชาญาณของพระเจ้าในรูปแบบต่างๆ ณ บัดนี้โดยทางพระศาสนจักร 11ตามพระประสงค์นิรันดรที่ทรงกระทำให้สำเร็จไปในพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 12เดชะพระคริสตเจ้าและด้วยความเชื่อในพระองค์ เราจึงกล้าเข้าไปเฝ้าพระเจ้าด้วยความมั่นใจ 13ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงวอนขอท่านทั้งหลาย อย่าได้ท้อใจfเพราะความยากลำบากต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสู้ทนเพื่อท่าน ความยากลำบากเหล่านี้เป็นเกียรติยศของท่านg

คำภาวนาของเปาโล

14ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าเฉพาะพระพักตร์พระบิดา 15ผู้ทรงเป็นที่มาของครอบครัวทั้งหลายh ไม่ว่าบนสวรรค์หรือบนแผ่นดิน 16ขอพระองค์ประทานพละกำลังแก่ท่านเดชะพระจิตเจ้า ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ให้ชีวิตภายในของท่านเข้มแข็งยิ่งขึ้น 17พระคริสตเจ้าจะได้ทรงพำนักในจิตใจของท่านอาศัยความเชื่อ เมื่อท่านฝังรากและตั้งมั่นอยู่บนความรักแล้ว 18ท่านและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้เข้าใจถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึกi 19อีกทั้งหยั่งรู้ซึ้งถึงความรักซึ่งเกินกว่าจะหยั่งรู้ได้jของพระคริสตเจ้าk เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ทั้งปวงของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมl

20ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้า ผู้ทรงกระทำทุกอย่างได้ตามพระอานุภาพที่แสดงพลังอยู่ในตัวเรามากกว่าที่เราอาจขอหรือคาดคิด 21ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ในพระ
ศาสนจักร และในพระคริสตเยซูทุกยุคสมัยตลอดนิรันดร อาเมน

 

3 ** ข้อ 1 เป็นข้อความค้างไว้ไม่จบ ความคิดของเปาโลจากข้อนี้จะดำเนินต่อไปในข้อ 14

a พระหรรษทานที่เปาโลได้รับและทำให้ท่านมีพลังในการเทศน์สอนบรรดาคนต่างชาติ (ดู 3:7ฯ; รม 1:5; 15:15ฯ; 1 คร 3:10) ให้สังเกตด้วยว่าพระหรรษทานในที่นี้หมายถึงพระหรรษทานที่ท่านได้รับเพื่อนำไปแบ่งปันให้ผู้อื่น มิใช่รับเอามาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว

b เทียบ 2 คร 12:1, 7 การเปิดเผยนี้ หมายถึง การเปิดเผยที่เปาโลได้รับระหว่างเดินทางไปเมืองดามัสกัส (ดู กจ 9:15; 22:21; 26:16-18; กท 1:16)

c บรรดาประกาศกในพันธสัญญาเดิมมีความรู้ไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับธรรมล้ำลึกเรื่องพระเมสสิยาห์ (เทียบ มธ 13:17; 1 ปต 1:10-12) เกี่ยวกับประกาศกในพันธสัญญาใหม่ ดู 2:20 เชิงอรรถ s

d หมายความว่า คนต่างชาติจะมีส่วนรับมรดกร่วมกับคริสตชนชาวยิว (ดู 2:19)

e บรรดาจิตชั่วมิได้ล่วงรู้แผนการของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น มันจึงได้ยุยงมนุษย์ให้ตรึงพระคริสตเจ้าบนไม้กางเขน (1 คร 2:8) ต่อมาเมื่อพระเจ้าได้ทรงสถาปนาพระศาสนจักรขึ้นมาแล้ว มันจึงเข้าใจแผนการความรอดพ้นนี้ (เทียบ 1 ปต 1:12)

f คำแปลอีกแบบหนึ่งที่เป็นไปได้น้อยกว่า คือ “ข้าพเจ้าวอนขออย่าให้ข้าพเจ้าท้อแท้…”

g สำเนาโบราณบางฉบับว่า “เป็นเกียรติของเรา”

h คำกรีกที่เราแปลว่า “ครอบครัว” นี้ ยังอาจมีความหมายอีกว่า “ความเป็นบิดา” ซึ่งแคบเกินไป คำภาษากรีกคำนี้หมายถึงกลุ่มชนที่ถือกำเนิดมาจากต้นตอเดียวกัน และมีความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันทางชาติพันธุ์ ต้นกำเนิดของมวลมนุษย์รวมทั้งบรรดาทูตสวรรค์ล้วนมาจากพระเจ้าทั้งสิ้น

i “ความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก” นักปรัชญาลัทธิสโตอาใช้สำนวนนี้เพื่อหมายถึงจักรวาลทั้งหมด เปาโลใช้สำนวนนี้เพื่ออธิบายบทบาทของพระคริสตเจ้าในการกอบกู้ซึ่งเป็นประหนึ่งการสร้างจักรวาลขึ้นใหม่ (ให้สังเกตด้วยว่าการบรรยายถึงพระวิหารและดินแดนแห่งพระสัญญาใน อสค 40-45; วว 21:9ฯ มีความหมายถึงสภาพการณ์ในยุคสุดท้ายด้วย) ในข้อความนี้อาจเป็นมิติทั้งสิ้นของธรรมล้ำลึกแห่งความรอดพ้น หรือน่าจะเป็นมิติความรักสากลของพระคริสตเจ้าซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมล้ำลึกนี้ ความรักอันล้ำลึกนี้อยู่เหนือความคิดและความคาดหมายใดๆ ทั้งสิ้นของมนุษย์เช่นเดียวกับพระปรีชาญาณของพระเจ้า (1:17-19, 23; 2:7; 3:8; โยบ 11:8-9ฯ; คส 2:2ฯ)

j ความรักของพระเจ้าอยู่เหนือความเข้าใจทางสติปัญญา แต่รับรู้ได้จากประสบการณ์ของผู้มีความรัก (เทียบ 1:17ฯ; 3:3ฯ; ฮชย 2:22 เชิงอรรถ v; ยน 10:14 เชิงอรรถ g) การรับรู้นี้ลึกซึ้งกว่าความรู้ทางสติปัญญา (ดู 1 คร 13) เป็นการรับรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรา (เทียบ กท 4:9) อย่างไรก็ตาม การรับรู้เช่นนี้ก็ยังเข้าใจความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราไม่ได้อย่างสมบูรณ์

k ความรักต่อเราที่พระคริสตเจ้าได้ทรงพิสูจน์ให้เห็นโดยทรงยอมสิ้นพระชนม์ (5:2,25; กท 2:20) นี้ก็คือความรักเดียวกันกับที่พระบิดาทรงมีต่อเรา (2:4, 7; รม 8:35, 37, 39; 2 คร 5:14, 18-19; 1 คร 13:1 เชิงอรรถ a)

 

l แปลตามตัวอักษรว่า “เพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้า” หรือสำเนาโบราณบางฉบับว่า “เพื่อความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าจะได้เต็มเปี่ยม…” พระคริสตเจ้าผู้ทรงมีชีวิตพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ บันดาลให้บรรดาคริสตชนมีชีวิตนั้นอย่างสมบูรณ์ด้วย (คส 2:9) และด้วยวิธีการนี้เองบรรดาคริสตชนจึงเข้ามามีส่วนในพระศาสนจักรและในจักรวาลใหม่ ซึ่งแต่ละคนช่วยกันสร้างขึ้น และผลงานนี้ได้ชื่อว่าความบริบูรณ์ (pleroma) ของพระคริสตเจ้าทั้งหมด (1:23; 2:22; 4:12-13; คส 2:10 เชิงอรรถ f)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก