"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

6 1บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาในองค์พระผู้เป็นเจ้าa เพราะการทำเช่นนี้ถูกต้อง 2“พระบัญญัติที่ว่า จงให้เกียรติบิดามารดา” เป็นพระบัญญัติแรกซึ่งมีพระสัญญาควบคู่อยู่ด้วยว่า 3แล้วท่านจะอยู่บนแผ่นดินอย่างเป็นสุข และมีอายุยืน

4บิดา อย่าย้ำสอนจนบุตรขุ่นเคือง แต่จงอบรมสั่งสอนและตักเตือนเขาตามหลักธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้า

5ทาส จงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายในโลกนี้ด้วยความเคารพยำเกรงจากใจจริง ประหนึ่งเชื่อฟังองค์พระคริสตเจ้า 6อย่าทำดีรับใช้ต่อหน้าเหมือนจะให้มนุษย์พอใจเท่านั้น แต่จงเป็นเสมือนทาสรับใช้พระคริสตเจ้า ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าจากใจจริง 7จงรับใช้ด้วยความเต็มใจเหมือนกับรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า มิใช่รับใช้มนุษย์ 8ท่านรู้อยู่แล้วว่าถ้าแต่ละคนทำดีไว้อย่างไร ก็จะได้รับค่าตอบแทนจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นอิสระก็ตาม

9เจ้านาย จงปฏิบัติต่อทาสเช่นเดียวกัน จงละเว้นการข่มขู่ต่างๆ ท่านย่อมรู้อยู่ว่า พระองค์ผู้ทรงเป็นนายทั้งของท่านและของเขานั้นสถิตในสวรรค์ และไม่ทรงลำเอียง

การต่อสู้กับอำนาจจิตฝ่ายต่ำ

10สุดท้ายนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงตักตวงพลังจากพระพลานุภาพของพระองค์ 11จงสวมใส่อาวุธครบชุดของพระเจ้าb เพื่อท่านจะยืนหยัดต่อต้านเล่ห์กลของปีศาจได้ 12เพราะเราcมิได้ต่อสู้กับพลังมนุษย์ แต่ต่อสู้กับเทพนิกรเจ้า และเทพนิกรอำนาจ ต่อสู้กับผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้ ต่อสู้กับบรรดาจิตแห่งความชั่วร้ายที่อยู่บนท้องฟ้าd 13เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงสวมใส่อาวุธครบชุดของพระเจ้า เพื่อจะต้านทานทุกสิ่งได้ในวันเลวร้าย และยืนหยัดอยู่ได้จนถึงที่สุด

14จงยืนหยัดมั่นคง จงคาดสะเอวด้วยความจริง จงสวมความชอบธรรมเป็นเสื้อเกราะ 15จงสวมความกระตือรือร้นที่จะประกาศข่าวดีแห่งสันติเป็นรองเท้า 16จงถือความเชื่อเป็นโล่ไว้เสมอ เพื่อใช้ดับธนูไฟของมาร

17จงใช้ความรอดพ้นเป็นเกราะป้องกันศีรษะ จงถือดาบของพระจิตเจ้าคือพระวาจาของพระเจ้าไว้ 18จงอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ ขอพระจิตเจ้าทรงดลใจคำอธิษฐานวอนขอต่างๆ ทุกโอกาส จงตื่นเฝ้า อย่าท้อถอยที่จะวอนขอเพื่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 19จงอธิษฐานภาวนาเพื่อข้าพเจ้าด้วย พระองค์จะได้ประทานถ้อยคำให้ข้าพเจ้ามีโอกาสเปิดปากพูดe และประกาศธรรมล้ำลึกของข่าวดีfได้อย่างองอาจ 20ข้าพเจ้าเป็นทูตที่ถูกจองจำเพราะข่าวดีนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญที่จะพูดอย่างเหมาะสมด้วยเถิด

ข่าวและคำอำลา

21ทีคิกัสน้องที่รักของข้าพเจ้าและผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะบอกท่านทั้งหลายให้รู้ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นอย่างไร กำลังทำอะไร 22ข้าพเจ้าส่งเขามาหาท่านก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ความเป็นอยู่ของเราและเพื่อให้กำลังใจท่าน

23ขอพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ประทานสันติสุข ความรัก และความเชื่อแก่พี่น้องทั้งหลาย 24ขอพระหรรษทานจงดำรงอยู่กับบรรดาผู้ที่รักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่างไม่เสื่อมคลายเทอญ

 

6 a สำเนาโบราณบางฉบับไม่มีคำว่า “ในองค์พระผู้เป็นเจ้า”

b ในพันธสัญญาเดิม พระเจ้าทรงสวมยุทธภัณฑ์ต่อสู้กับศัตรู (ดู ปชญ 5:17-23; อสย 11:4-5; 59:16-18) เปาโลแนะนำให้คริสตชนสวมยุทธภัณฑ์เช่นเดียวกับพระยาห์เวห์ในการต่อสู้กับศัตรูเพื่อป้องกันตนเอง

c สำเนาโบราณบางฉบับว่า “ท่าน”

d หมายถึง บรรดาจิตที่ถือกันว่ามีอิทธิพลต่อดวงดาวและจักรวาล จิตเหล่านี้สถิตในสวรรค์ (1:20ฯ; 3:10; ฟป 2:10) หรือในอากาศ (อฟ 2:2) นั่นคือ ในช่องว่างระหว่างโลกกับสวรรค์ อันเป็นที่ประทับของพระเจ้า จิตเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เป็นปฐมธาตุของโลก (อาทิเช่น ดิน น้ำ ลม ไฟ) (กท 4:3) จิตเหล่านี้ไม่นอบน้อมเชื่อฟังพระเจ้าและยังพยายามทำให้มนุษย์ทำบาป ตกเป็นทาสของมัน (2:2) เราเองก็เคยเป็นทาสของจิตเหล่านี้ แต่พระคริสตเจ้าได้ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้ว (1:19-21; คส 1:13; 2:15, 20) ถ้าคริสตชนรับพลังซึ่งเป็นเสมือนยุทธภัณฑ์จากพระคริสตเจ้าก็จะต่อสู้กับจิตเหล่านี้ได้

e แปลตามตัวอักษรว่า “เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับวาจาเมื่อเปิดปาก” เป็นสำนวนภาษาฮีบรู (เทียบ สดด 51:15; อสค 3:27; เทียบ คส 4:3)

f สำเนาโบราณบางฉบับละคำ “ของข่าวดี”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก