"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2022
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากหนังสือปัญญาจารย์ (ปญจ 1:2-11)           

ปัญญาจารย์พูดว่า
“ไม่เที่ยงแท้ที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้”
มีประโยชน์อะไรที่มนุษย์ทำงาน
ลำบากตรากตรำอยู่กลางแดด
ชั่วอายุคนรุ่นหนึ่งล่วงไป อีกรุ่นหนึ่งก็มา
แต่แผ่นดินยังคงอยู่เหมือนเดิมเสมอ
ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก
แล้วรีบไปยังที่ซึ่งจะขึ้นมาอีก
ลมพัดไปทางใต้ แล้วพัดกลับมาทางเหนือ
ลมพัดหมุนเวียนไปมา พัดกลับมาและหมุนเวียนอยู่เช่นนั้น
แม่น้ำทั้งหลายไหลลงสู่ทะเล แต่ทะเลก็ไม่เคยเต็มเลย
แม่น้ำยังไหลต่อไปจากต้นน้ำ
ทุกสิ่งน่าเบื่อหน่าย ไม่มีผู้ใดอธิบายเหตุผลได้
นัยน์ตาดูไม่อิ่ม หูก็ฟังไม่พอ
สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นอีก
สิ่งที่เคยทำแล้วก็จะทำอีก
ไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์
มีสิ่งใดบ้างที่จะพูดได้ว่า “ดูซิ สิ่งนี้ใหม่”
สิ่งนั้นเคยมีอยู่นานมาแล้วก่อนที่เราจะเกิด
ไม่มีใครจดจำสิ่งต่างๆ ในอดีต
แม้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะถูกลืมจากผู้ที่จะมาในภายหลังด้วย

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 9:7-9)

          เวลานั้น เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสน เพราะบางคนพูดว่ายอห์นได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย บางคนพูดว่าประกาศกเอลียาห์ได้ปรากฏแล้ว บางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพ แต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่า “ยอห์นนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้ว คนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใคร” กษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้า

 

 

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก