"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2022
ระลึกถึง บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 56:1-3ก, 6-8)         

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า

“จงรักษาความถูกต้องและปฏิบัติความชอบธรรม
เพราะความรอดพ้นของเราใกล้เข้ามาแล้ว

และความเที่ยงธรรมของเรากำลังจะถูกเปิดเผย
มนุษย์ผู้ทำเช่นนี้ย่อมเป็นสุข

คือบุตรของมนุษย์ผู้ยึดมั่นสิ่งนี้ไว้
ผู้รักษาวันสะบาโต ไม่ทำให้เป็นมลทิน

และยั้งมือไว้ไม่ทำการชั่วร้ายใดๆ
อย่าให้ชนต่างชาติที่ยึดมั่นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพูดว่า

‘องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแยกข้าพเจ้า
จากประชากรของพระองค์อย่างแน่นอน’

บรรดาชนต่างชาติที่ยึดมั่นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อรับใช้พระองค์และรักพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ทุกคนที่รักษาวันสะบาโต มิได้ทำให้เป็นมลทิน

และยึดมั่นพันธสัญญาของเราไว้
เราจะนำเขาไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา

จะทำให้เขามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมในบ้านของเรา
เพื่อการอธิษฐานภาวนา

เครื่องเผาบูชาและสักการบูชาของเขา
จะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา
เพราะบ้านของเราจะได้ชื่อว่า

‘บ้านสำหรับประชากรทั้งหลายเพื่อการอธิษฐานภาวนา’
พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย ตรัสว่า
“เรายังจะรวบรวมผู้อื่น นอกจากผู้ที่เราได้รวบรวมไว้แล้วด้วย”

 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 5:33-36)

      เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับชาวยิวว่า

     “ท่านทั้งหลายได้ส่งคนไปถามยอห์น และยอห์นก็ได้เป็นพยานยืนยันถึงความจริง เราไม่ต้องการคำยืนยันจากมนุษย์ แต่เรากล่าวเช่นนั้นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รอดพ้น ยอห์นเป็นเหมือนตะเกียงสว่างไสวที่จุดอยู่ ท่านทั้งหลายก็พอใจที่จะชื่นชมกับแสงสว่างของเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น

       แต่เรามีคำยืนยันที่ยิ่งใหญ่กว่าคำยืนยันของยอห์น คืองานที่พระบิดาทรงมอบหมายให้เรากระทำจนสำเร็จ งานที่เรากำลังกระทำอยู่นี้ เป็นพยานถึงเราว่า พระบิดาทรงส่งเรามา”

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก