"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm
Synodal Prayer and Healing on March 5, 2022, 2.00 -3.00 pm

           (เวลาไทย 13.00-14.00 น.) สมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation -Southeast Asia ; CBF-SEA) ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศไทย เมียนม่าร์ เวียตนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี Dr.Natividad B. Pagadut ผู้ประสานงาน สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบิชอป Pablo Virgilio David และสมาชิกฯ เข้าร่วมภาวนา หัวข้อการภาวนา: "Prayer For Healing and Peace in South East Asia and the World" ซึ่งเมื่อวันที่ 5 มีนาคมปีที่แล้ว เราได้รวมตัวกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพและพี่น้อง เพื่ออธิษฐานภาวนาเพื่อประเทศของเราและประชาชนของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศเมียนมาร์ ดังนั้นในวันนี้ 5 มีนาคม ค.ศ.2022 เช่นกัน จึงได้เรียนเชิญสมาชิก CBF-SEA กับเพื่อน ๆ ของเราอีกครั้งหนึ่ง ให้อธิษฐานร่วมกับเราเพื่อสันติภาพและการเยี่ยวยารักษา ไม่เพียงแต่สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่สำหรับทั้งโลก เราสามารถเป็นแหล่งของความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ และความหวังซึ่งกันและกันเมื่อเรารวมตัวกันในการอธิษฐานภาวนา มีผู้เข้าร่วมภาวนา 28 ท่าน จากประเทศไทย 10 ท่าน ร่วมภาวนา คือซิสเตอร์ Teresa Bello ซิสเตอร์ Mireilli Mulumbu คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงราย และสมาชิก Xavierian Missionary Sisters of Mary in Thailand รวม 5 ท่าน ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯและคณะกรรมการคาทอลิกฯ เพื่อคริสตศาสนธรรมและสมาชิกบีอีซีวัดน้อยพระหฤทัยฯ รวม 3 ท่าน ซิสเตอร์ปรีดา มั่งคั่งสง่า คณะซิสเตอร์แม่ปอนและคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม และผู้ประสานงาน CBF-SEA ในประเทศไทย เข้าร่วมภาวนาด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก