"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

สัปดาห์พระคัมภีร์ ค.ศ.2022

:::: Download สาส์นวันพระคัมภีร์ ::::

สัปดาห์พระคัมภีร์ ค.ศ.2022
              คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ โดยมีบิชอป ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานฯ บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานร่วมฯ คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล เป็นผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการฯ แผนกพระคัมภีร์ ขอกำหนดกิจกรรมพระคัมภีร์ โอกาสสัปดาห์พระคัมภีร์ ค.ศ.2022 ประเทศไทย ดังนี้

1.ขอเชิญร่วมภาวนาและบริจาคเพื่อสนับสนุนงานพระคัมภีร์
ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.2022
2.ขอเชิญชวนให้แต่ละสังฆมณฑล โรงเรียน วัด คณะนักบวช ฯลฯ
จัดสัปดาห์พระคัมภีร์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 11 -17 ธันวาคม ค.ศ. 2022

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คริสตชนไทย ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของพระคัมภีร์ในชีวิตคริสตชน รักการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ และนำพระวาจาของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการร่วมภาวนา บริจาค และร่วมกิจกรรมในสัปดาห์พระคัมภีร์ ในวัน เวลา ที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ตามที่แต่ละสังฆมณฑล โรงเรียน วัด คณะนักบวช ฯลฯ จัดกิจกรรมต่อไป
นักบุญเยโรมกระตือรือร้นทำให้พระคัมภีร์เข้าถึงประชาชนได้ ดังที่ท่านสอนอย่างมั่นใจว่า
“การไม่รู้พระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า”

ขอพระเจ้าอวยพร

บิชอป ลือชัย ธาตุวิสัย
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกฯ
แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก