"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ค่ายพระคัมภีร์ยอห์น 2014
ค่ายพระคัมภีร์ยอห์น 2014
: คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ "จัดค่ายพระคัมภีร์ศึกษาพระวรสาร   นักบุญยอห์น " โดยทีมงานครูคำสอน : อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครูสมบัติ งามวงศ์ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ และบรรดา      ครูคำสอนในโรงเรียนและเขตวัดที่นำเด็กมาร่วมค่ายฯ และมีพิธีมอบวุฒิบัตรค่ายพระคัมภีร์ โดยคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส เป็นประธานฯ  เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2014 มีนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 เข้าร่วมค่ายฯ จำนวน 78 คน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก