ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 13-07-2015


พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ จัดพิมพ์พระคัมภีร์ครั้งที่ 4
      วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพ­ระคัมภีร์ ร่วมกับสมาคมพระคริสตธรรมไทย เซ็นสัญญาบริการการจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอ­ลิกภาคพันธสัญญาใหม่เป็นครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ขอบคุณ : สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย