"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2558

การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์
"Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 5"

หนังสือกิจการอัครสาวก
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
:::: จดหมาย ::: รายละเอียดการแข่งขัน ::: ใบตอบรับ ::::

คณะ ศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จะจัดงานวันวิชาการ การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ ครั้งที่ 5 และภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมฐานพระคัมภีร์และความรู้ด้านคริสตศาสนธรรมโดย นักศึกษา ดังนั้นขอเชิญโรงเรียน วิทยาลัย ทุกสังฆมณฑลที่มีนักเรียน เยาวชน หรือผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ ส่งใบตอบรับหรือติดต่อได้ที่ อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม วิทยาลัยแสงธรรม โทรศัพท์ 0-2429-0100 ถึง 3 โทรสาร 0-2429-0819 E-mail :

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก