"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)


ในโอกาสปีแห่งเมตตาธรรม แผนกพระคัมภีร์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดการอบรมพระคัมภีร์คอร์ส JOD-JOHN
เพื่อศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์นด้วยรูปแบบ JOD
โดยเชิญวิทยากร คือ
Miss Carmencita Rojas (Menchie), Joy of the Lord Institute ประเทศฟิลิปปินส์
และมีวิทยากรผู้ช่วย คือ พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์ (ผู้แปล) และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ซึงผู้เข้ารับการอบรมฯ ควรมีความรู้พื้นฐานในคอร์ส The Joy of Discovery in Bible study (JOD)
เพื่อนำทักษะและวิธีการศึกษาต่างๆ มาใช้ในการศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์น (JOD-JOHN) ด้วย โดยมีกำหนดการอบรมดังนี้คือ

1. คอร์ส The Joy of Discovery in Bible study (JOD)
ในวันที่ 5-8 กันยายน 2016

2. คอร์ส The Joy of Discovery in Gospel of John – (JOD-JOHN)
วันที 14-18 พฤศจิกายน 2016

::: จดหมายเชิญรับการอบรม :::  รายละเอียดโครงการ :::
::: ตารางเวลา ::: ใบตอบรับการอบรม :::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก