"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

คอร์สอบรมพระคัมภีร์ที่เนมี อิตาลี ปี 2019คอร์สอบรมพระคัมภีร์ที่เนมี อิตาลี ปี 2019
             จากพระดำรัสของนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ที่ตรัสกับคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 1986 ว่า “มีความความจำเป็นอย่างใหญ่ยิ่งที่เราจะต้องมีการอบรมอย่างเข้มข้นในด้านพระวาจาของพระเจ้าเพื่อทุกคนที่สอนเรื่องความรอดพ้นแห่งพระวรสาร ศาสนบริการด้านพระวาจาของพระเจ้า พระสงฆ์ สังฆานุกรและฆราวาสประชาชนทั่วไป ควรที่จะจุ่มจมอยู่ในพระวาจาโดยการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ควบคู่ไปกับการสวดภาวนาเท่าที่เป็นไปได้ พวกเขาต้องทำความคุ้นเคยกับข้อมูลเชิงลึกของการศึกษาพระคัมภีร์แบบยุคใหม่”


           คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า (Society of the Divine Word - SVD) ร่วมกับสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) จึงได้จัดการอบรมพระคัมภีร์ขึ้น โดยในปีนี้จะจัดในวันที่ 4 กันยายน 2019 - 4 พฤศจิกายน 2019 ที่เนมี ประเทศอิตาลี ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมขอให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 15 เมษายน 2019 สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรมอยู่ที่ 4,260€ (ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

จุดประสงค์หลักๆ สามประการของการอบรมนี้คือ
         1. เพื่อเดินเคียงข้างในการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์อย่างขยันขันแข็งเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้อง
       2. เพื่อให้พระวาจาของพระเจ้าเข้าไปเปลี่ยนแปลงภายในโดยผ่านทางบทนำไปจนถึงการเลือกหัวข้อ การภาวนากับข้อความจากพระวรสารประจำวัน การแบ่งปันและการเข้าเงียบ (5 วัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรม)
        3. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้ารับการอบรมค้นหาวิธีที่เหมาะสมในการสื่อสาร (ถ่ายทอด)พระวาจาของพระเจ้าในโลกปัจจุบัน
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปอ่านและชมรายละเอียดได้ที่ลิงก์ที่แนบมานี้

แหล่งที่มา : https://c-b-f.org/en/News/Regions/Europe/Rome/Dei-Verbum-Nemi_2019

แปลโดย คำสอนจันท์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก