แผนกพระคัมภีร์ ชวนทุกคน ทุกครอบครัว อ่านพระคัมภีร์ หนังสือกิจการอัครสาวก

แผนกพระคัมภีร์ ชวนทุกคน ทุกครอบครัว อ่านพระคัมภีร์
"หนังสือกิจการอัครสาวก"
และเชิญร่วมศึกษาและทำแบบทดสอบพระคัมภีร์ออนไลน์

ทำแบบทดสอบพระคัมภีร์ออนไลน์ชุดแรกได้ที่ https://bit.ly/3aquOlV
มีแบบทดสอบทั้งหมด 10 ชุด ศึกษาและทำแบบทดสอบจบแต่ละชุด หากผ่านเกณฑ์การประเมินจะมีเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมล พร้อมลิงก์แบบทดสอบชุดต่อไป

เชิญอ่านพระคัมภีร์หนังสือกิจการอัครสาวกก่อนทำแบบทดสอบได้ที่ https://bit.ly/2UHJ2Jl
และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf พระคัมภีร์หนังสือกิจการอัครสาวกฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/2JaCJZ8
หรือฟังเสียงอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3b0bPzH

จัดโดย แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
www.bangkokbible.net