อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ "หนังสือกิจการอัครสาวก"

              แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดคอร์สอบรมพระคัมภีร์กิจการอัครสาวก ในรูปแบบห้องอบรมพระคัมภีร์ออนไลน์ เพื่อคริสตชนจะได้ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ ในช่วงเวลา stay at home หยุดเชื้อเพื่อชาติ (เชื้อไวรัสโควิด_19) วันเสาร์ที่ 20และ27 มิถุนายน2020 รูปแบบห้องอบรมออนไลน์