"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ศึกษา ค้นคว้า และหาความหมายของ “หนังสือวิวรณ์ของยอห์น”

             แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเชิญมาศึกษา ค้นคว้า และหาความหมายของ “หนังสือวิวรณ์ของยอห์น”
วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2020 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2020 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน บรรยายโดย : คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล
แจ้งชื่อเข้ารับการอบรมที่ อ.มนต์สิงห์ หรือ คุณครูทัศนีย์


โทรศัพท์ 02-429-0124 ถึง 33 โทรสาร 02-812-6893
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลงชื่อออนไลน์ที่ https://bit.ly/2ZQYQMY
หรือสแกน Qr Code สมทบค่าใช้จ่ายตามอัธยาศัย รับจำนวนจำกัด

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก