"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

      4. 1ลูกเอ๋ย อย่าทำให้คนจนขาดสิ่งจำเป็นสำหรับเลี้ยงชีวิต

          อย่ามองข้ามความต้องการของผู้ขัดสน

          2อย่าทำให้คนหิวโหยต้องโศกเศร้า

          หรือทำให้คนขัดสนต้องขัดเคือง

          3อย่าทำให้ผู้มีใจขัดเคืองต้องโกรธมากขึ้น

          อย่าให้คนที่มีความต้องการต้องรอคอยความช่วยเหลือ

          4อย่าผลักไสผู้ตกทุกข์ได้ยากที่มาขอความช่วยเหลือ

          อย่าหันหน้าไปจากคนยากจน

          5อย่าหันหลังให้คนที่มีความต้องการ

          อย่าเปิดโอกาสให้ผู้ใดสาปแช่งท่าน

          6เพราะถ้าเขาสาปแช่งท่านในยามทุกข์ร้อน

          พระผู้สร้างของเขาจะทรงฟังคำวอนขอของเขา

          7จงทำตนให้เป็นที่รักแก่ชุมชน

          จงก้มศีรษะเคารพผู้ใหญ่

          8จงเงี่ยหูฟังคนยากจน

          จงตอบคำทักทายของเขาอย่างมีมารยาท

          9จงช่วยผู้ถูกกดขี่ให้พ้นเงื้อมมือผู้ข่มเหง

          อย่าขลาดกลัวผู้ใดเมื่อท่านต้องตัดสิน

          10จงเป็นเสมือนบิดาสำหรับเด็กกำพร้า

          จงเป็นเสมือนสามีสำหรับแม่ของเด็กเหล่านั้นa

          แล้วท่านจะเป็นเหมือนบุตรของพระเจ้าสูงสุด

          ผู้ทรงรักท่านยิ่งกว่ามารดา

ปรีชาญาณเป็นผู้สั่งสอนb

          11ปรีชาญาณส่งเสริมบรรดาบุตรให้พัฒนาขึ้น

          และเอาใจใส่ดูแลผู้ที่แสวงหาปรีชาญาณ

          12ผู้ที่รักปรีชาญาณย่อมรักชีวิต

          ผู้ตื่นแต่เช้าแสวงหาปรีชาญาณย่อมมีความยินดีเต็มเปี่ยม

          13ผู้มีปรีชาญาณจะได้รับสิริรุ่งโรจน์เป็นมรดก

          ไม่ว่าเขาจะไปที่ใด องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรเขา

          14ทุกคนที่รับใช้ปรีชาญาณย่อมถวายคารวกิจแด่พระผู้ศักดิ์สิทธิ์

          องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักทุกคนที่รักปรีชาญาณ

          15ผู้เชื่อฟังปรีชาญาณย่อมตัดสินนานาชาติ

          ผู้คอยเฝ้าปรีชาญาณจะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย

          16ผู้ใดวางใจในปรีชาญาณ ผู้นั้นก็จะได้รับปรีชาญาณเป็นมรดก

          บรรดาบุตรหลานก็จะรักษาปรีชาญาณไว้เป็นมรดกด้วย

          17ในเบื้องต้น ปรีชาญาณจะนำเขาไปตามทางคดเคี้ยว

          ทำให้เขากลัวและตกใจ

          จะเคี่ยวเข็ญเขาด้วยการอบรมเคร่งครัด

          และลองใจเขาด้วยกฎเกณฑ์

          จนกว่าปรีชาญาณจะไว้ใจเขาได้

          18แล้วจะกลับไปหาเขาทันที ทำให้เขายินดี

          และจะเปิดเผยความลับแก่เขา

          19ถ้าเขาหลงไปทางอื่น ปรีชาญาณก็จะทอดทิ้งเขา ปล่อยเขาให้พินาศc

ความสงบเสงี่ยมที่รู้จักละอายและความเคารพผู้อื่นd

            20จงคำนึงถึงสถานการณ์ และระวังตัวจากความชั่ว

          แล้วท่านจะไม่ต้องละอายใจ

          21ความละอายต่อบางสิ่งนำไปสู่บาป

          ความละอายต่อบางสิ่งนำไปสู่เกียรติและศักดิ์ศรี

          22อย่าลำเอียงจนท่านต้องรับความเสียหาย

          อย่ากลัวผู้อื่นจนท่านต้องประสบหายนะ

          23อย่าเงียบเมื่อจำเป็นต้องพูด

          อย่าซ่อนปรีชาญาณของท่านไว้e

          24ปรีชาญาณแสดงออกด้วยคำพูด

          ความรู้ปรากฏด้วยคำปราศรัย

          25อย่าพูดขัดแย้งกับความจริง

          แต่จงละอายที่ไม่มีความรู้

          26อย่าอายที่จะสารภาพบาปของท่าน

          อย่าขวางกระแสน้ำเชี่ยวf

          27อย่าพินอบพิเทาต่อคนโง่

          อย่ามีใจลำเอียงต่อผู้มีอำนาจ

          28จงต่อสู้เพื่อความจริงแม้จะต้องตาย

          พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะทรงต่อสู้เพื่อท่าน

          29อย่าเก่งแต่ปาก

          และอย่าเกียจคร้านเฉื่อยชาในการกระทำ

          30อย่าเป็นเหมือนสิงโตgเฉพาะในบ้าน

          อย่าคอยจับผิดผู้รับใช้

          31อย่าเอื้อมมือไปหยิบ

          แล้วหดมือกลับเมื่อต้องคืนให้

4 a “แม่ของเด็กเหล่านั้น” – บางคนแปลว่า “แม่ม่าย” ตามต้นฉบับภาษาฮีบรู พันธสัญญาเดิมกล่าวบ่อยๆถึงการช่วยเหลือ “แม่ม่ายและลูกกำพร้า” ดู ฉธบ 10:18; 14:29; 24:19; ฯลฯ; สดด 68:5; 146:9; อสค 22:7.

b ข้อความตอนนี้กล่าวถึงปรีชาญาณเป็นเสมือนบุคคล เช่นเดียวกับใน สภษ 1:23-25; 8:12-21; 9:1-6 – “บุตร” ของปรีชาญาณหมายถึงทุกคนที่แสวงหาปรีชาญาณและปฏิบัติตาม (ดู ลก 7:35)

cข้อ15-19 ในต้นฉบับภาษาฮีบรูเป็นคำพูดของปรีชาญาณเองในบุรุษที่ 1 ตามแบบเดียวกันกับคำปราศรัยใน สภษ 1:22ฯ; 8:1ฯ.

d ข้อความนี้คงจะสะท้อนความเป็นอยู่ของชาวยิวที่ถูกชักชวนให้รับอารยธรรมของชาวกรีก และเสแสร้งไม่ยอมปฏิบัติตามความเชื่อจากขนบประเพณีดั้งเดิมของตน (ดู 1 มคบ 1:12-15; 2 มคบ 4:11-16).

e “เมื่อจำเป็นต้องพูด” – สำเนาโบราณบางฉบับว่า “ในเวลาแห่งความรอดพ้น” – “อย่าซ่อนปรีชาญาณของท่านไว้”  แปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู สำเนาโบราณภาษากรีก GK 248 และตามสำนวนแปลโบราณภาษาละติน - ข้อความนี้ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก

f “อย่าขวางกระแสน้ำเชี่ยว” หมายความว่า “มนุษย์จะขวางกระแสน้ำเชี่ยวก็ยังง่ายกว่าจะปิดบังบาปของตนไม่ให้พระเจ้าทรงทราบ” – ชาวยิวในยุคนั้นรู้ว่าจำเป็นต้องสารภาพบาปของตนต่อพระเจ้า (ลนต 5:5; กดว 5:7; 2 ซมอ 12:13; 1 พกษ 21:27; สดด 38:1,4-5; 51:5).

g “เหมือนสิงโต” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูและภาษาซีเรียคว่า “เหมือนสุนัข” เพื่อแสดงท่าทีคอยจับผิดเหมือนสุนัขที่เที่ยวซอกแซกหาสิ่งของอย่างกล้าๆกลัวๆ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก