"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ความตกใจกลัวของชาติต่างๆ ฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน

5 1เมื่อกษัตริย์ชาวอาโมไรต์ทางฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน และบรรดากษัตริย์ของชาวคานาอันบริเวณแถบชายทะเลได้ยินว่า พระยาห์เวห์ทรงกระทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนแห้งลงต่อหน้าชาวอิสราเอล จนพวกเขาaเดินข้ามไปหมด ใจของบรรดากษัตริย์เหล่านี้รู้สึกท้อแท้ และหมดความกล้าที่จะต่อต้านชาวอิสราเอล

พิธีสุหนัตของชาวฮีบรูที่กิลกาล

2เวลานั้น พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า “จงใช้หินเหล็กไฟทำมีด และทำพิธีสุหนัตชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง”b 3โยชูวาใช้หินเหล็กไฟทำมีดและประกอบพิธีสุหนัตชาวอิสราเอลบนเนินเขาอาราโลท*

4เหตุผลที่โยชูวาทำพิธีสุหนัตพวกเขาคือ ผู้ชายทุกคนที่ออกจากอียิปต์เมื่อมีอายุครบเกณฑ์ทหารได้ตายไปในถิ่นทุรกันดารจนหมดระหว่างการเดินทางหลังออกจากอียิปต์ 5ทุกคนที่ออกจากอียิปต์ได้เข้าสุหนัตแล้ว แต่ไม่มีใครที่เกิดในถิ่นทุรกันดารระหว่างการเดินทางหลังออกจากอียิปต์ได้เข้าสุหนัต 6เพราะชาวอิสราเอลได้เดินทางในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปีจนชายฉกรรจ์ผู้เป็นนักรบที่ออกจากอียิปต์ตายหมด เขาไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ และพระยาห์เวห์ได้ทรงสาบานไว้ว่าจะไม่ให้พวกเขาได้เห็นแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญากับบรรพบุรุษของเขาว่า จะทรงยกให้เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ 7พระองค์ทรงตั้งลูกหลานของเขาเข้ามาแทน โยชูวาทำพิธีสุหนัตให้คนเหล่านี้ซึ่งไม่ได้เข้าสุหนัตมาก่อนเพราะอยู่ระหว่างการเดินทาง 8เมื่อคนทั้งชาติเข้าสุหนัตแล้ว เขาทั้งหลายหยุดพักอยู่ในค่ายจนแข็งแรง 9แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า “วันนี้ เราจะยกความอับอายขายหน้าของอียิปต์ไปจากท่านทั้งหลาย” เพราะเหตุนี้ สถานที่นั้นจึงถูกเรียกว่ากิลกาล ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาc

การฉลองปัสกา

10ชาวอิสราเอลตั้งค่ายที่กิลกาล และทำพิธีปัสกาในตอนเย็นของวันที่สิบสี่ของเดือน ณ บริเวณที่ราบเมืองเยรีโค 11วันถัดมาจากวันปัสกา เขาได้กินผลิตผลของแผ่นดิน ขนมปังไร้เชื้อและรวงข้าวย่างในวันเดียวกัน 12มานนาได้หยุดในวันถัดมาจากที่เขาได้กินผลผลิตจากแผ่นดิน ไม่มีมานนาอีกเลยdสำหรับชาวอิสราเอล แต่ปีนั้นเขาได้กินผลิตผลของแผ่นดินคานาอัน

ค. การยึดเมืองเยรีโค

อารัมภบท การปรากฏของพระเจ้าe

13เมื่อโยชูวาอยู่ใกล้เมืองเยรีโค เขาเงยหน้าขึ้นมองเห็นชายผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างหน้า ถือดาบที่ชักออกจากฝักแล้ว โยชูวาเดินเข้าไปหาผู้นั้นถามว่า “ท่านอยู่ฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรู” 14ชายผู้นั้นตอบว่า “เปล่า ข้าพเจ้าเป็นผู้บัญชาการกองทัพของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเพิ่งมาถึงเวลานี้” โยชูวาก้มลงกราบหน้าจรดพื้นถามว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า มีสิ่งใดจะสั่งผู้รับใช้คนนี้หรือ” 15ผู้บัญชาการกองทัพของพระยาห์เวห์ตอบโยชูวาว่า “จงถอดรองเท้า เพราะสถานที่ที่ท่านยืนอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์” โยชูวาก็ปฏิบัติตาม

 

5 a “พวกเขา” ตามต้นฉบับแปลโบราณภาษาต่างๆ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พวกเรา”

b ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า “เป็นครั้งที่สอง”

* “อาราโลท” แปลว่า “หนังหุ้มปลายองคชาต” เนินนี้ได้รับชื่อดังกล่าวเพราะเป็นสถานที่ที่ชาวอิสราเอลทำพิธีสุหนัต

c ต้นฉบับภาษาฮีบรูเล่นคำระหว่าง “gilgal” กับ “galloti” (เราบันดาลให้พ้น) * “ความอับอาย” ในที่นี้หมายถึงการไม่ได้เข้าสุหนัตตั้งแต่อยู่ในอียิปต์

d การกินขนมปังไร้เชื้อและรวงข้าวย่างเป็นเครื่องหมายแสดงว่าชาวอิสราเอลมาถึงแผ่นดินที่ทำการเพาะปลูกแล้ว และมีความหมายในด้านศาสนาจากพิธีปัสกา ดังนั้น จึงเรียกร้องให้ชายทุกคนต้องเข้าสุหนัตเสียก่อน การที่มานนาหยุดแสดงว่าการเดินทางในถิ่นทุรกันดารสิ้นสุดลงแล้ว

e ข้อ 13-15 มาจากธรรมประเพณีโบราณที่สูญหายไป คนถือดาบนี้อาจเป็นทูตสวรรค์ที่ปรากฏมาเปิดเผยพระบัญชาของพระยาห์เวห์แก่โยชูวา (ข้อ 14) เรื่องการเข้ายึดเมืองเยรีโค ซึ่งเป็นการกระทำของพระยาห์เวห์โดยตรง ข้อความนี้คล้ายกับข้อความใน วนฉ 2:1-5 และยังเป็นเรื่องคล้ายกับเหตุการณ์ในหนังสืออพยพ เมื่อพระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์ในพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟเพื่อมอบภารกิจแก่โมเสส

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก