"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

IV. โบอาสแต่งงานกับนางรูธ

4 1โบอาสไปที่ประตูเมืองและนั่งที่นั่น เผอิญญาติสนิทที่สุดของเอลีเอเล็คที่โบอาสกล่าวถึงเดินผ่านมา โบอาสจึงเชิญเขาว่า 'เพื่อนเอ๋ย เชิญมานี่นั่งลงก่อนเถิด' ชายคนนั้นก็เข้ามานั่งลง 2โบอาสจึงไปเชิญผู้อาวุโสในเมืองมาสิบคน กล่าวว่า 'เชิญนั่งลงเถิด' คนเหล่านั้นก็นั่งลง 3โบอาสกล่าวแก่ญาติสนิทที่สุดว่า 'บัดนี้ นางนาโอมีกลับจากแผ่นดินโมอับแล้ว เธออยากขายที่นาซึ่งเป็นของเอลีเมเลค ญาติของเธอ 4ข้าพเจ้าจึงเห็นควรบอกเรื่องนี้ให้ท่านทราบ ถ้าท่านต้องการใช้สิทธิญาติสนิท ก็จงซื้อที่นานี้ต่อหน้าคนที่นั่งอยู่ที่นี่และต่อหน้าผู้อาวุโสของประชาชน แต่ถ้าท่านไม่ต้องการใช้สิทธินี้ ก็จงบอกให้ข้าพเจ้าทราบ เพราะสิทธิจะซื้อที่นานี้เป็นของท่านก่อน แล้วจึงตกเป็นของข้าพเจ้า"' ชายผู้นั้นตอบว่า 'ข้าพเจ้าจะใช้สิทธิซื้อที่นานั้น' 5โบอาสจึงกล่าวว่า 'เมื่อท่านซื้อที่นาจากนางนาโอมี ท่านจะต้องแต่งงานกับนางรูธ หญิงชาวโมอับ ภรรยาของผู้ตายเพื่อจะรักษามรดกให้อยู่ในตระกูลของผู้ตายสืบไป' 6ชายที่เป็นญาติสนิทที่สุดตอบว่า 'ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้สิทธิญาติสนิทซื้อที่นาได้ เพราะจะมีผลเสียต่อมรดกของข้าพเจ้าเอง เชิญท่านใช้สิทธิของข้าพเจ้าซื้อที่นานั้นเถิด ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธินั้น'a

7ในสมัยนั้น เมื่อมีการใช้สิทธิญาติสนิทเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ชาวอิสราเอลมีธรรมเนียมตกลงซื้อขายโดยผู้ขายถอดรองเท้ามอบให้ผู้ซื้อไป นี่เป็นวิธีรับรองข้อตกลงในอิสราเอล 8ดังนั้น ชายที่เป็นญาติสนิทที่สุดจึงกล่าวกับโบอาสว่า 'เชิญท่านซื้อที่นานนี้เถิด' แล้วถอดรองเท้ามอบให้โบอาสb

9โบอาสจึงกล่าวแก่บรรดาผู้อาวุโสและทุกคนที่อยู่ที่นั่นว่า 'วันนี้ ท่านทุกคนเป็นพยานแล้วว่า ข้าพเจ้าซื้อทรัพย์สินทุกอย่างที่เคยเป็นของเอลีเมเลค, คิลิโอน และมาห์โลน จากนางนาโอมี 10และข้าพเจ้ายังรับนางรูธ ชาวโมอับ ภรรยาหม้ายของมาห์โลน มาเป็นภรรยาของข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะรักษามรดกให้อยู่ในตระกูลของผู้ตายสืบไป และเพื่อชื่อของผู้ตายจะไม่สูญหายไปจากญาติพี่น้องและจากเมืองของตน ท่านทั้งหลายเป็นพยานในวันนี้' 11ทุกคนที่ประตูเมืองและบรรดาผู้อาวุโสกล่าวว่า 'พวกเราเป็นพยาน ขอพระยาห์เวห์โปรดให้หญิงนี้ซึ่งเข้ามาอยู่ในบ้านของท่านเป็นเหมือนกับนางราเคลและนางเลอาห์ ซึ่งให้กำเนิดบุตรมากมายแก่อิสราเอล

ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในเอฟราธาห์

และมีชื่อเสียงในเบธเลเฮม!

12ขอให้บุตรหลานซึ่งพระยาห์เวห์จะประทานแก่ท่านจากหญิงสาวผู้นี้ ทำให้ครอบครัวของท่านเป็นเหมือนครอบครัวของเปเรศc ซึ่งนางทามาร์คลอดให้แก่ยูดาห์เถิด

13ดังนั้น โบอาสจึงรับนางรูธมาเป็นภรรยา เขาหลับนอนกับนางและพระยาห์เวห์โปรดให้นางตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง 14บรรดาสตรีกล่าวแก่นางนาโอมีว่า 'ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด วันนี้พระองค์ประทานหลานชายคนหนึ่งแก่ท่าน เพื่อปกป้องท่าน ขอให้เขามีชื่อเสียงในอิสราเอลเถิด! 15เขาจะทำให้ท่านมีชีวิตสดชื่น และจะค้ำจุนท่านในวัยชรา บุตรสะใภ้ที่ให้กำเนิดเด็กนี้รักท่าน และมีค่าต่อท่านมากกว่าบุตรเจ็ดคน' 16นางนาโอมีรับเด็กนี้มาอุ้มไว้แนบอกd และเลี้ยงดูเขา

            17บรรดาสตรีเพื่อนบ้านตั้งชื่อให้เด็กนั้นว่า โอเบดe เขาพูดกันว่า “นางนาโอมีมีหลานชายคนหนึ่งแล้ว” เด็กชายผู้นี้ต่อมาจะเป็นบิดาของเจสซี ซึ่งจะเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิด

ลำดับเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดf

            18ลำดับเชื้อสายของเปเรศมีดังต่อไปนี้ เปเรศเป็นบิดาของเฮสโรน 19เฮสโรนเป็นบิดาของราม รามเป็นบิดาของอัมมีนาดับ 20อัมมีนาดับเป็นบิดาของนาโชน นาโชนเป็นบิดาของสัลโมน 21สัลโมนเป็นบิดาของโบอาส โบอาสเป็นบิดาของโอเบด 22โอเบดเป็นบิดาของเจสซี และเจสซีเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิด


4aญาติสนิทที่สุดอยากซื้อที่ดินตามสิทธิปกป้องมรดกไว้ในครอบครัว แต่โบอาสวางเงื่อนไขว่าจะต้องแต่งงานกับนางรูธด้วย บุตรที่จะเกิดมาจากการสมรสดังกล่าวจะเป็นทายาทตามกฎหมายของมาห์โลนและเอลีเมเลค และดังนี้ ที่ดินดังกล่าวจะตกเป็นของเขาอีก ญาติสนิทที่สุดกลัวว่าตนจะต้องจ่ายเงินซื้อที่ดินซึ่งจะไม่เป็นของตนเลย จึงสละสิทธิให้กับโบอาส

b การถอดรองเท้าใน ฉธบ 25:9-10 มีความหมายแตกต่างจากการถอดรองเท้าในที่นี้ ใน ฉธบ หญิงหม้ายจะถอดรองเท้าของญาติสนิทที่ไม่ยอมแต่งงานกับตนเพื่อสืบสกุลพี่ชายที่เสียชีวิตแล้ว แต่ที่นี่ การถอดรองเท้าเป็นเพียงการรับรองสัญญาแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ การใช้เท้าเหยียบบนที่นาหรือโยนรองเท้าลงไปในนานั้นเป็นเครื่องหมายการเข้าครองกรรมสิทธิ์ (สดด 60:8; 108:9) ดังนั้นรองเท้าจึงเป็นสัญลักษณ์ของสิทธิการเป็นเจ้าของ การถอดรองเท้าให้กับผู้ซื้อ แสดงว่าเจ้าของได้โอนสิทธิแก่ผู้ซื้อแล้ว

c เปเรศเป็นบรรพบุรุษของโบอาส (ดู ข้อ 18-22)

d การรับเด็กมาอุ้มไว้แนบอกเป็นพิธีรับบุตรบุญธรรม (ดู ปฐก 48:5,12) ซึ่งใช้กันในหมู่ประชาชนแถบตะวันออกกลางสมัยโบราณ

e โอเบด แปลว่า “ผู้รับใช้ (พระยาห์เวห์)

f ลำดับเชื้อสายนี้ไม่ใช่ผลงานของผู้แต่งหนังสือรูธ เพราะขัดกับประเด็นสำคัญของเรื่องที่เล่ามาทั้งหมด ที่ต้องการจะให้โอเบดเป็นผู้สืบเชื้อสายของเอลีเมเล็ค แต่ในที่นี้ชื่อของเอลีเมเลคหายไปและกล่าวว่าโบอาสเป็นบิดาของโอเบด (ความภักดีของรูธไม่ได้มีความหมายเดียวกันกับในเนื้อเรื่อง กฎการสืบทอดสกุลและความรักฉันบุตรที่แฝงอยู่ในเรื่องหายไปจากความคิด แต่มีหัวข้อใหม่ปรากฏขึ้น เป็นแนวคิดที่เป็นสากล ได้แก่หัวข้อที่ว่า คนต่างชาติ คือรูธ เป็นบรรพบุรุษฝ่ายหญิงของดาวิด และดังนั้น จึงเป็นบรรพบุรุษของพระคริสต์ ดังที่พระวรสารจะเน้นย้ำในภายหลัง) หนังสือนางรูธน่าจะจบที่ข้อ 17 ความจงรักภักดีของนางรูธและความซื่อสัตย์ในการทำหน้าที่ญาติสนิท ทำให้นางนาโอมีและเอลีเมเล็คเป็นบรรพชนของกษัตริย์ดาวิด มธ 1:5 จะกล่าวชื่อของนางรูธชาวโมอับเพื่อเน้นว่าคนต่างด้าวก็สามารถเข้ามาเป็นบรรพชนของกษัตริย์ดาวิดและของพระคริสตเจ้า

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก