"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

กันดารวิถี

I. การสำรวจจำนวนประชากร

1 1วันต้นเดือนที่สอง ปีที่สอง หลังจากที่ชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสในกระโจมนัดพบ ในถิ่นทุรกันดารซีนายว่า

2“จงสำรวจจำนวนประชากรของชุมชนชาวอิสราเอลทั้งหมดตามตระกูลและครอบครัว โดยจดรายชื่อของชายทุกคนทีละคน 3ท่านและอาโรนจะต้องจดรายชื่อของชายที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป คือชาวอิสราเอลทุกคนที่ถืออาวุธออกศึกเป็นกองทัพได้ 4หัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งจากทุกเผ่าจะช่วยท่านในการสำรวจครั้งนี้”

 

สำรวจจำนวนประชากร

5รายชื่อของผู้ช่วยท่านสำรวจมีดังต่อไปนี้

“เอลีซูร์ บุตรของเชเดเออร์ จากเผ่ารูเบน

6เชลูมิเอล บุตรของศูริชัดดัย จากเผ่าสิเมโอน

7นาโชน บุตรของอัมมีนาดับ จากเผ่ายูดาห์

8เนธันเอล บุตรของศุอาร์ จากเผ่าอิสสาคาร์

9เอลีอับ บุตรของเฮโลน จากเผ่าเศบูลุน

10เอลีชามา บุตรของอัมมีฮูด จากเผ่าเอฟราอิม บุตรของโยเซฟ

กามาลิเอล บุตรของเปดาซูร์ จากเผ่ามนัสเสห์ บุตรของโยเซฟ

11อาบีดัน บุตรของกิเดโอนี จากเผ่าเบนยามิน

12อาหิเยเซอร์ บุตรของอัมมีชัดดัย จากเผ่าดาน

13ปากีเอล บุตรของโอคราน จากเผ่าอาเชอร์

14เอลียาสาฟ บุตรของเดอูเอล จากเผ่ากาด

15อาหิรา บุตรของเอนัน จากเผ่านัฟทาลี”

16บุคคลเหล่านี้เป็นผู้แทนของชุมชน เป็นหัวหน้าเผ่าของบิดาของตน และเป็นผู้นำกองทัพของอิสราเอล

17โมเสสและอาโรนรับบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเหล่านี้ 18และเรียกชุมชนอิสราเอลทั้งหมดมาชุมนุมกันในวันต้นเดือนที่สอง เขาทำบัญชีชื่อชาวอิสราเอลทุกคนตามตระกูลและครอบครัว จดรายชื่อชายทุกคนทีละคนที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปและนับจำนวนไว้ 19โมเสสสำรวจจำนวนประชากรในถิ่นทุรกันดารซีนาย ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา

จำนวนประชากร

20เมื่อลงทะเบียนลูกหลานของรูเบน ซึ่งเป็นบุตรคนแรกของอิสราเอลตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนแล้ว นับชายทุกคนทีละคนที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไป ถืออาวุธออกศึกในกองทัพอิสราเอลได้ 21มีจำนวนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยคน จากเผ่ารูเบน

22เมื่อลงทะเบียนลูกหลานของสิเมโอนตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนแล้ว นับชายทุกคนทีละคนที่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ถืออาวุธออกศึกในกองทัพอิสราเอลได้ 23มีจำนวนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยคน จากเผ่าสิเมโอน

24เมื่อลงทะเบียนลูกหลานของกาดตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนแล้ว นับชายทุกคนทีละคนที่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ถืออาวุธออกศึกในกองทัพอิสราเอลได้ 25มีจำนวนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบคน จากเผ่ากาด

26เมื่อลงทะเบียนลูกหลานของยูดาห์ตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนแล้ว นับชายทุกคนทีละคนที่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ถืออาวุธออกศึกในกองทัพอิสราเอลได้ 27มีจำนวนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยคน จากเผ่ายูดาห์

28เมื่อลงทะเบียนลูกหลานของอิสสาคาร์ตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนแล้ว นับชายทุกคนทีละคนที่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ถืออาวุธออกศึกในกองทัพอิสราเอลได้ 29มีจำนวนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยคน จากเผ่าอิสสาคาร์

30เมื่อลงทะเบียนลูกหลานของเศบูลุนตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนแล้ว นับชายทุกคนทีละคนที่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ถืออาวุธออกศึกในกองทัพอิสราเอลได้ 31มีจำนวนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยคน จากเผ่าเศบูลุน

32เมื่อลงทะเบียนลูกหลานของเอฟราอิมบุตรของโยเซฟตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนแล้ว นับชายทุกคนทีละคนที่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ถืออาวุธออกศึกในกองทัพอิสราเอลได้ 33มีจำนวนสี่หมื่นห้าร้อยคน จากเผ่าเอฟราอิม

34เมื่อลงทะเบียนลูกหลานของมนัสเสห์บุตรของโยเซฟตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนแล้ว นับชายทุกคนทีละคนที่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ถืออาวุธออกศึกในกองทัพอิสราเอลได้ 35มีจำนวนสามหมื่นสองพันสองร้อยคน จากเผ่ามนัสเสห์

36เมื่อลงทะเบียนลูกหลานของเบนยามินตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนแล้ว นับชายทุกคนทีละคนที่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ถืออาวุธออกศึกในกองทัพอิสราเอลได้ 37มีจำนวนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยคน จากเผ่าเบนยามิน

38เมื่อลงทะเบียนลูกหลานของดานตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนแล้ว นับชายทุกคนทีละคนที่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ถืออาวุธออกศึกในกองทัพอิสราเอลได้ 39มีจำนวนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน จากเผ่าดาน

40เมื่อลงทะเบียนลูกหลานของอาเชอร์ตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนแล้ว นับชายทุกคนทีละคนที่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ถืออาวุธออกศึกในกองทัพอิสราเอลได้ 41มีจำนวนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคน จากเผ่าอาเชอร์

42เมื่อลงทะเบียนลูกหลานของนัฟทาลีตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนแล้ว นับชายทุกคนทีละคนที่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ถืออาวุธออกศึกในกองทัพอิสราเอลได้ 43มีจำนวนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยคน จากเผ่านัฟทาลี

44บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่โมเสสและอาโรน พร้อมกับหัวหน้าครอบครัวของอิสราเอลสิบสองคน ซึ่งแต่ละคนเป็นผู้แทนของแต่ละเผ่าสำรวจลงทะเบียนไว้ 45ชาวอิสราเอลทุกคนที่อายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปถืออาวุธออกศึกในกองทัพอิสราเอลได้ เมื่อลงทะเบียนตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนแล้ว 46นับจำนวนได้หกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน

47แต่บรรดาชาวเลวีไม่ได้ลงทะเบียนตามเผ่าของบิดาของตนพร้อมกับเผ่าอื่น

 

กฎหมายสำหรับชนเผ่าเลวี

48พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า

49“ท่านจะต้องไม่นับจำนวนหรือลงทะเบียนชนเผ่าเลวีรวมกับเผ่าอื่นของชาวอิสราเอล 50ท่านจะต้องกำหนดให้เขาทำหน้าที่ดูแลกระโจมที่ประทับซึ่งประดิษฐานศิลาจารึกบทบัญญัติ พร้อมกับเครื่องใช้และอุปกรณ์ทุกอย่าง เขาเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ขนย้ายกระโจมกับเครื่องใช้ต่างๆ คอยดูแลความเรียบร้อยและตั้งกระโจมของตนอยู่รอบๆ กระโจมที่ประทับ 51เมื่อใดมีการเคลื่อนย้ายกระโจมที่ประทับ ชาวเลวีจะต้องเป็นผู้รื้อถอน และเป็นผู้ตั้งขึ้นอีกเมื่อถึงสถานที่ตั้งค่ายใหม่ ถ้าผู้อื่นที่ไม่ใช่ชาวเลวีเข้ามาใกล้กระโจมที่ประทับ เขาจะต้องถูกประหารชีวิต 52ชาวอิสราเอลเผ่าอื่นจะตั้งกระโจมแยกกันตามเผ่าในที่ที่กำหนดใกล้ธงของตน 53ส่วนชาวเลวีจะตั้งกระโจมของตนรอบกระโจมที่ประทับ ซึ่งประดิษฐานศิลาจารึกบทบัญญัติและดูแลความเรียบร้อยของกระโจมที่ประทับ ซึ่งประดิษฐานศิลาจารึกบทบัญญัติ และดังนี้ พระพิโรธจะไม่ตกเหนือชุมชนอิสราเอล”

54ชาวอิสราเอลได้ปฏิบัติตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาแก่โมเสสทุกประการ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก