"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ชนเผ่าเลวี

ก. สมณะ

3 1ในสมัยที่พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสที่ภูเขาซีนายนั้น บุตรหลานของอาโรนและโมเสสมีดังต่อไปนี้

2อาโรนมีบุตรชายสี่คน คนแรกชื่อนาดับ คนต่อมาชื่ออาบีฮูเอเลอาซาร์และอิธามาร์

3บุตรของอาโรนเหล่านี้ได้รับเจิมเป็นสมณะ และได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สมณะ 4แต่นาดับและอาบีฮูตายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เมื่อใช้ไฟธรรมดามาเผากำยานถวายพระองค์ในถิ่นทุรกันดารซีนาย ทั้งสองคนนี้ไม่มีบุตร เอเลอาซาร์และอิธามาร์จึงปฏิบัติหน้าที่สมณะพร้อมกับอาโรนบิดาของตน

 

ข. หน้าที่ของชนเผ่าเลวี

5พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า

6“จงนำชนเผ่าเลวีเข้ามาใกล้เรา แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยสมณะอาโรน 7เขาจะปฏิบัติงานหน้ากระโจมนัดพบตามความต้องการของอาโรนและของชุมชนทั้งหมดของอิสราเอล และรับใช้ในกระโจมที่ประทับ 8เขาจะดูแลเครื่องใช้ในกระโจมนัดพบและจะรับใช้ในกระโจมที่ประทับแทนชาวอิสราเอลทั้งปวง 9ท่านจะให้ชาวเลวีคอยรับใช้อาโรนและบรรดาบุตรแทนชาวอิสราเอล

10ท่านจะต้องแต่งตั้งเฉพาะอาโรนและบรรดาบุตรให้ปฏิบัติหน้าที่สมณะ ถ้าบุคคลอื่นเข้ามาทำหน้าที่สมณะ จะต้องถูกประหารชีวิต”

 

ค. สถานภาพพิเศษของชาวเลวี

11พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า

12“เราได้คัดเลือกชาวเลวีจากชาวอิสราเอลทั้งหมดให้เป็นของเรา แทนบุตรคนแรกทุกคนที่เกิดจากครรภ์มารดาในอิสราเอล 13เพราะบุตรคนแรกทุกคนเป็นของเรา ในวันที่เราประหารชีวิตบุตรคนแรกทั้งหลายในแผ่นดินอียิปต์นั้น เราเลือกบุตรคนแรกทุกคนของชาวอิสราเอล และลูกตัวแรกของสัตว์ให้เป็นของเรา ดังนั้นบุตรคนแรกทุกคนจึงเป็นของเรา เราคือพระยาห์เวห์”

 

ง. การสำรวจจำนวนประชากรของชนเผ่าเลวี

14พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสในถิ่นทุรกันดารซีนายว่า

15“ท่านจงสำรวจจำนวนประชากรของชนเผ่าเลวีตามครอบครัวของบิดาตามตระกูล จงนับจำนวนชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป”

16โมเสสก็สำรวจจำนวนประชากรตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา 17เลวีมีบุตรชายสามคนชื่อเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี

18เกอร์โชนมีบุตรชายสองคนชื่อ ลิบนีและชิเมอี ซึ่งเป็นต้นตระกูลที่ใช้ชื่อของตน 19โคฮาทมีบุตรสี่คนชื่อ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล ซึ่งเป็นต้นตระกูลที่ใช้ชื่อของตน 20เมรารีมีบุตรสองคนชื่อ มาลีและมูชี ซึ่งเป็นต้นตระกูลที่ใช้ชื่อของตน คนเหล่านี้เป็นต้นตระกูลของชาวเลวี

21ตระกูลลิบนีและชิเมอีเกิดจากเกอร์โชน ทั้งสองรวมเป็นตระกูลของเกอร์โชน 22นับจำนวนชายที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปได้เจ็ดพันห้าร้อยคน 23ตระกูลของเกอร์โชนนี้ตั้งค่ายอยู่ด้านตะวันตกหลังกระโจมที่ประทับ 24หัวหน้าของตระกูลเกอร์โชนคือ เอลียาสาฟบุตรของลาเอล 25ที่กระโจมนัดพบ คนในตระกูลเกอร์โชนมีหน้าที่ดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับกระโจมที่ประทับ คือกระโจม ผ้าคลุมกระโจม ม่านที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ 26ม่านกั้นลาน ม่านที่ทางเข้าลานที่อยู่รอบกระโจมที่ประทับ และพระแท่น รวมทั้งเชือกที่ใช้ทั้งหมด

27ตระกูลอัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล เกิดจากโคฮาท ทั้งสี่รวมเป็นตระกูลของโคฮาท 28นับจำนวนชายที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปได้แปดพันสามร้อยคน มีหน้าที่ดูแลสักการสถาน 29ตระกูลของโคฮาทนี้ตั้งค่ายอยู่ด้านใต้ของกระโจมที่ประทับ 30หัวหน้าของตระกูลโคฮาทคือ เอลีซาฟานบุตรของอุสซีเอล 31คนในตระกูลนี้มีหน้าที่ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหีบพันธสัญญา โต๊ะตั้งขนมปังถวาย เชิงประทีป พระแท่นบูชา ภาชนะต่างๆ ที่สมณะใช้ในสักการสถาน และม่านที่แยกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งหมด

32หัวหน้าสูงสุดของชาวเลวีคือ เอเลอาซาร์บุตรของสมณะอาโรน เขาเป็นคนควบคุมดูแลสักการสถาน

33ตระกูลมาลีและมูชีเกิดจากเมรารี ทั้งสองเป็นคนในตระกูลของเมรารี 34นับจำนวนชายที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปได้หกพันสองร้อยคน 35หัวหน้าของตระกูลเมรารีคือ ศุรีเอลบุตรของอาบีฮาอิล คนในตระกูลนี้ตั้งค่ายอยู่ด้านเหนือของกระโจมที่ประทับ 36มีหน้าที่ดูแลกรอบฝาตั้งของกระโจมที่ประทับ พร้อมกับไม้ขวาง เสา ฐานรองรับและอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด 37รวมทั้งเสากั้นรอบลาน ฐานรองรับ หมุดยึดกระโจม และเชือก

38โมเสสและอาโรนกับบรรดาบุตรจะตั้งกระโจมอยู่หน้ากระโจมนัดพบ ด้านตะวันออกของกระโจมที่ประทับ เขาเหล่านั้นมีหน้าที่ดูแลสักการสถานในนามของชาวอิสราเอล ถ้าบุคคลอื่นเข้ามาใกล้จะต้องถูกประหารชีวิต

39จำนวนชาวเลวีทั้งหมดที่เป็นชายอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้โมเสสและอาโรนลงทะเบียนตามตระกูล นับได้สองหมื่นสองพันคน

 

จ. ชาวเลวี และการไถ่บุตรคนแรก

40พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า

“จงนับจำนวนบุตรชายคนแรกของชาวอิสราเอลทุกคนที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป จงบันทึกชื่อของเขาไว้ 41เราคือพระยาห์เวห์ จงคัดเลือกชาวเลวีไว้เป็นของเราแทนบุตรคนแรกของชาวอิสราเอลทั้งปวง จงคัดเลือกฝูงสัตว์ของชาวเลวีไว้เป็นของเราแทนสัตว์ตัวแรกของชาวอิสราเอลทั้งปวงด้วย”

42โมเสสจึงจดทะเบียนบุตรคนแรกของชาวอิสราเอลทั้งหมดตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ 43จำนวนบุตรชายคนแรกที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป และได้จดชื่อในทะเบียนนับได้ทั้งสิ้นสองหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามคน

44พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า

45“จงคัดเลือกชาวเลวีให้เป็นของเราแทนบุตรคนแรกของชาวอิสราเอลทั้งหมด ทำนองเดียวกัน จงคัดเลือกฝูงสัตว์ของชาวเลวีให้เป็นของเราแทนลูกสัตว์ตัวแรกของชาวอิสราเอลด้วย เราคือพระยาห์เวห์ 46ท่านจะต้องไถ่บุตรคนแรกจำนวนสองร้อยเจ็ดสิบสามคนของชาวอิสราเอลที่เกินจำนวนชาวเลวี 47ท่านจะต้องเก็บค่าไถ่เป็นเงินหนักคนละห้าบาท ตามบาทมาตรฐานของพระวิหาร คือยี่สิบเกราห์มีค่าเป็นเงินหนักหนึ่งบาท 48ท่านจะต้องมอบเงินนี้แก่อาโรนและบรรดาบุตร เพื่อไถ่บุตรคนแรกที่เกินจำนวนชาวเลวี”

49โมเสสเก็บเงินค่าไถ่บุตรคนแรกที่เกินจำนวนชาวเลวี 50เงินที่เขาเก็บได้จากบุตรคนแรกของชาวอิสราเอลชั่งได้หนักหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าบาท ตามบาทมาตรฐานของพระวิหาร 51โมเสสจึงมอบเงินค่าไถ่นี้แก่อาโรนและบรรดาบุตรตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาไว้แก่โมเสส

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก