"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ชาวเลวี

ก. ตระกูลโคฮาท

4 1พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่า

2“จงสำรวจจำนวนประชากรของชาวเลวีที่เป็นลูกหลานของโคฮาท ตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตน 3และลงทะเบียนชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ

4คนในตระกูลโคฮาทจะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในกระโจมนัดพบ

5เมื่อมีการเคลื่อนย้ายค่าย อาโรนและบรรดาบุตรจะต้องปลดม่านกั้นหน้าหีบบรรจุศิลาจารึกลง คลุมหีบไว้ 6ใช้หนังฟอกอย่างดีคลุมข้างบนอีกชั้นหนึ่ง ใช้ผ้าสีม่วงทับ แล้วสอดคานหามหีบให้เข้าที่

7เขาจะต้องใช้ผ้าสีม่วงปูโต๊ะตั้งขนมปังถวาย แล้ววางจาน ถ้วย เหยือกและชามสำหรับเทเครื่องดื่มถวายไว้บนโต๊ะ และวางขนมปังที่ตั้งถวายบนโต๊ะด้วย 8ใช้ผ้าสีแดงเข้มคลุมของทั้งหมดนี้ ใช้หนังฟอกอย่างดีคลุมอีกชั้นหนึ่ง แล้วสอดคานหามโต๊ะ 9เขาจะต้องใช้ผ้าสีม่วงห่อเชิงประทีปกับตะเกียง และเครื่องใช้ต่างๆ คือ คีม ถาดรอง และภาชนะใส่น้ำมันมะกอกเทศที่ใช้จุดตะเกียง 10แล้วใช้หนังฟอกอย่างดีห่อทับอีกชั้นหนึ่ง วางไว้บนแคร่หาม

11เขาจะต้องใช้ผ้าสีม่วงคลุมพระแท่นทองคำ ใช้หนังฟอกอย่างดีคลุมทับแล้วสอดคานหามให้เข้าที่

12เขาจะต้องใช้ผ้าสีม่วงห่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้สำหรับพิธีกรรมในสักการสถาน ใช้หนังฟอกอย่างดีห่อทับ แล้ววางบนแคร่หาม

13เขาจะต้องนำขี้เถ้าออกจากพระแท่น แล้วใช้ผ้าสีม่วงแดงคลุมพระแท่น 14วางอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในพิธีกรรมไว้บนพระแท่นนั้น ได้แก่ ถาดรองไฟ ขอเกี่ยว ทัพพี ชามสำหรับประพรม แล้วใช้หนังฟอกอย่างดีห่อทับ และสอดคานหามให้เข้าที่

15เมื่ออาโรนและบรรดาบุตรคลุมของศักดิ์สิทธิ์และเครื่องใช้ต่างๆ แล้ว ถึงเวลาเคลื่อนย้ายค่าย บุตรหลานของโคฮาทจะเข้ามาแบกหาม เขาจะต้องไม่แตะต้องของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ มิฉะนั้นเขาจะต้องตาย บุตรหลานของโคฮาทมีหน้าที่แบกหามของเหล่านี้ที่ใช้ในกระโจมนัดพบ 16เอเลอาซาร์บุตรของสมณะอาโรนจะเป็นผู้ดูแลน้ำมันสำหรับจุดตะเกียง กำยานหอม ธัญบูชาประจำวัน และน้ำมันสำหรับเจิม และดูแลควบคุมการย้ายกระโจมที่ประทับทั้งหมด และทุกสิ่งที่ใช้ภายใน รวมทั้งของศักดิ์สิทธิ์ และเครื่องใช้ต่างๆ”

17พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่า

18“ท่านจะต้องระวังมิให้คนในตระกูลโคฮาทสูญไปจากชาวเลวี 19แต่จงปฏิบัติต่อเขาดังนี้ เพื่อเขาจะรอดชีวิต ไม่ต้องตายเมื่อเข้ามาใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด อาโรนและบรรดาบุตรจะต้องเข้าไปในสักการสถาน กำหนดหน้าที่ให้ทุกคนและบอกให้รู้ว่าใครต้องแบกหามอะไร 20แต่คนในตระกูลโคฮาทจะต้องไม่เข้าไปมองดูของศักดิ์สิทธิ์แม้ชั่วขณะหนึ่ง มิฉะนั้น เขาจะต้องตาย”

 

ข. ตระกูลเกอร์โชน

21พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า

22“จงสำรวจจำนวนประชากรบุตรหลานของเกอร์โชนตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตนด้วย 23และลงทะเบียนชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ

24คนในตระกูลเกอร์โชนมีหน้าที่จะต้องแบกหามสิ่งต่อไปนี้คือ 25เขาจะต้องแบกหามม่านของกระโจมที่ประทับ กระโจมนัดพบ ผ้าคลุมกระโจม หนังฟอกอย่างดีที่ใช้คลุมกระโจม ม่านกั้นทางเข้ากระโจมนัดพบ 26ม่านกั้นลาน ม่านกั้นทางเข้าลานรอบกระโจมที่ประทับและพระแท่น เชือก และอุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้

เขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานทุกอย่างเหล่านี้ 27อาโรนและบรรดาบุตรจะเป็นผู้กำหนดงานทั้งหมดให้แก่คนในตระกูลเกอร์โชน ไม่ว่าจะแบกหามหรือทำงานอื่นๆ ท่านจะต้องดูแลให้แต่ละคนแบกหามด้วยความระมัดระวัง 28นี่เป็นงานที่คนในตระกูลเกอร์โชนจะต้องรับผิดชอบในกระโจมนัดพบ อิธามาร์บุตรของสมณะอาโรนจะเป็นผู้ดูแลงานเหล่านี้”

 

ค. ตระกูลเมรารี

29“จงสำรวจจำนวนประชากรบุตรหลานของเมรารีตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตน 30และลงทะเบียนชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ

31เขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในกระโจมนัดพบ คือจะต้องแบกหามกรอบฝาตั้งสำหรับกระโจมที่ประทับ ไม้ขวาง เสาและฐานรอง 32เสารอบลานพร้อมกับฐานรอง หมุด เชือก และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตั้งกระโจมที่ประทับ ท่านจะต้องกำหนดชื่อลงไปว่าใครแบกหามอะไร

33นี่เป็นงานที่คนในตระกูลเมรารีจะต้องรับผิดชอบในกระโจมนัดพบ อิธามาร์บุตรของสมณะอาโรน จะเป็นผู้ดูแลงานเหล่านี้”

 

จำนวนประชากรของชาวเลวี

34โมเสส อาโรนและผู้นำชุมชนอิสราเอลได้จัดสำรวจจำนวนประชากรของชนเผ่าโคฮาทตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตน 35และลงทะเบียนชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ 36รวมจำนวนที่นับได้สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบคน 37คนเหล่านี้เป็นคนในตระกูลบุตรหลานของโคฮาทที่ได้ลงทะเบียน คือผู้ที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ โมเสสและอาโรนได้สำรวจจำนวนประชากรตามพระบัญชาที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสผ่านทางโมเสส

38บุตรหลานของเกอร์โชน เมื่อลงทะเบียนตามตระกูลและครอบครัวของบิดาของตน 39ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ 40จำนวนที่ได้ลงทะเบียนตามตระกูลและตามครอบครัวของบิดาของตนนับได้สองพันหกร้อยสามสิบคน 41คนเหล่านี้เป็นคนในตระกูลบุตรหลานของเกอร์โชนที่ได้ลงทะเบียน คือผู้ที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ โมเสสและอาโรนได้สำรวจจำนวนประชากรตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์

42บุตรหลานของเมรารีได้จดทะเบียนตามตระกูลและตามครอบครัวของบิดาของตน 43ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีที่ทำงานรับใช้ในกระโจมนัดพบ 44จำนวนที่ได้ลงทะเบียนตามตระกูลนับได้สามพันสองร้อยคน 45คนเหล่านี้เป็นคนในตระกูลบุตรหลานของเมรารีที่ได้ลงทะเบียน โมเสสและอาโรนได้สำรวจจำนวนประชากรตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ที่ตรัสผ่านโมเสส

46จำนวนชาวเลวีที่โมเสส อาโรนและผู้นำของอิสราเอลได้สำรวจตามตระกูลและตามครอบครัวของบิดาของตน 47ชายที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปี คือผู้ที่ทำงานรับใช้และแบกหามของหนักในกระโจมนัดพบ 48ที่ได้ลงทะเบียน นับได้แปดพันห้าร้อยแปดสิบคน 49โมเสสลงทะเบียนทุกคนตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ และมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนว่าจะต้องทำอะไรหรือต้องแบกหามสิ่งใด ดังนั้น โมเสสจึงลงทะเบียนทุกคนดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก