"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การสำรวจแผ่นดินคานาอัน

13 1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 2“จงส่งคนไปสำรวจแผ่นดินคานาอันที่เรากำลังจะมอบให้แก่ชาวอิสราเอล จงเลือกคนเหล่านี้จากบรรดาหัวหน้าเผ่า เผ่าละคน”

3โมเสสจึงส่งผู้สำรวจเหล่านี้จากถิ่นทุรกันดารปารานตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา เขาเหล่านี้ล้วนเป็นหัวหน้าเผ่าชาวอิสราเอล 4รายนามของเขามีดังต่อไปนี้

ชัมมุวา บุตรของศักเกอร์ จากเผ่ารูเบน

5ชาฟัท บุตรของโฮรี จากเผ่าสิเมโอน

6คาเลบ บุตรของเยฟุนเนห์ จากเผ่ายูดาห์

7อิกาล บุตรของโยเซฟ จากเผ่าอิสสาคาร์

8โฮเชยา บุตรของนูน จากเผ่าเอฟราอิม

9ปัลที บุตรของราฟู จากเผ่าเบนยามิน

10กัดเดียล บุตรของโสดี จากเผ่าเศบูลุน

11กัดดี บุตรของสุสี จากเผ่ามนัสเสห์ บุตรของโยเซฟ

12อัมมีเอล บุตรของเกมัลลี จากเผ่าดาน

13เสธูร์ บุตรของมีคาเอล จากเผ่าอาเชอร์

14นาบี บุตรของโวฟสี จากเผ่านัฟทาลี

15เกอูเอล บุตรของมาคี จากเผ่ากาด

16นี่เป็นรายนามของผู้ที่โมเสสส่งไปสำรวจแผ่นดินนั้น โมเสสได้เปลี่ยนชื่อโฮเชยาบุตรของนูนเป็น โยชูวา

17โมเสสส่งคนเหล่านี้ไปสำรวจแผ่นดินคานาอัน สั่งว่า “จงขึ้นไปยังเนเกบ แล้วขึ้นไปยังดินแดนแถบภูเขา 18จงสำรวจดูว่าแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไร และประชาชนที่อาศัยเป็นอย่างไร มีจำนวนมากน้อยหรือแข็งแรงเพียงไร 19จงสำรวจดูว่าที่ดินที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นอย่างไร ดีหรือเลว เมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นอย่างไร เป็นเมืองที่มีป้อมปราการหรือไม่ 20จงสำรวจดูว่าดินอุดมสมบูรณ์หรือแห้งแล้ง มีป่าไม้หรือไม่ จงกล้าหาญ และนำผลิตผลของแผ่นดินนั้นกลับมาด้วย”

เวลานั้นเป็นฤดูผลองุ่นเริ่มสุก 21คนเหล่านั้นขึ้นไปสำรวจแผ่นดินตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารศินจนถึงเรโหบ ใกล้ช่องเขาคามัท 22เขาขึ้นไปทางดินแดนเนเกบถึงเมืองเฮโบรน ซึ่งเป็นที่อาศัยของตระกูลอาหิมาน เชชัยและตัลมัย ลูกหลานของยักษ์อานาค เมืองเฮโบรนสร้างขึ้นเจ็ดปีก่อนเมืองทานิสในอียิปต์ 23เมื่อมาถึงหุบเขาเฮชโคล เขาตัดกิ่งองุ่นมากิ่งหนึ่ง มีพวงองุ่นติดอยู่พวงหนึ่ง หนักมากจนต้องเอาไม้คานสอดใช้สองคนหาม เขายังเก็บผลทับทิมและผลมะเดื่อเทศมาด้วย 24สถานที่นั้นได้ชื่อว่าหุบเขาเฮชโคล มีความหมายว่าพวงองุ่นเพราะชาวอิสราเอลได้ตัดพวงองุ่นที่นั่น

 

คำรายงานของผู้สำรวจดินแดน

25หลังจากสำรวจดินแดนนั้นได้สี่สิบวัน เขาก็กลับ 26มาหาโมเสส อาโรน และชุมชนชาวอิสราเอลที่คาเดช ในถิ่นทุรกันดารปาราน เขารายงานสิ่งที่ตนเห็นให้ทุกคนในที่ประชุมรู้ และนำผลิตผลของแผ่นดินมาให้ทุกคนดู

27เขาบอกโมเสสว่า “พวกเราได้สำรวจแผ่นดินนั้นตามที่ท่านให้ทำ แผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ นี่คือผลิตผลของแผ่นดินนั้น 28แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นั่นมีกำลังเข้มแข็ง เมืองก็ใหญ่โตและมีป้อมปราการป้องกันอย่างดี พวกเรายังเห็นลูกหลานของยักษ์อานาคอยู่ที่นั่นด้วย 29ชนชาวอามาเลขอาศัยอยู่ในดินแดนเนเกบ ส่วนชาวฮิตไทต์ เยบุสและอาโมไรต์อาศัยอยู่ในดินแดนแถบภูเขา ชาวคานาอันอาศัยอยู่ตามชายทะเลและริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดน”

30คาเลบสั่งประชาชนที่อยู่กับโมเสสให้เงียบและพูดว่า “พวกเราต้องรีบขึ้นไปยึดครองแผ่นดิน พวกเราสามารถทำได้อย่างแน่นอน” 31แต่ผู้ที่ไปสำรวจกับเขาพูดว่า “พวกเราไม่อาจเข้าโจมตีชนเหล่านี้ได้ เพราะเขาแข็งแรงกว่าพวกเรามาก” 32เขาจึงแพร่ข่าวเท็จไปในหมู่ชาวอิสราเอลถึงแผ่นดินที่เขาไปสำรวจมาว่า “แผ่นดินที่เราไปสำรวจมานั้นเป็นแผ่นดินที่กลืนกินผู้อาศัยของตน ผู้คนที่พวกเราไปเห็นมามีรูปร่างสูงมาก 33พวกเราเห็นยักษ์ที่นั่นด้วย เป็นลูกหลานของยักษ์อานาค เรารู้สึกตัวว่าเหมือนตั๊กแตน และเขาคงจะมองเราเช่นนั้นด้วย”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก