"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เถ้าของโคเพศเมียสีแดง

19 1พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่า

2“นี่คือข้อกำหนดของกฎหมายที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาไว้ จงบอกชาวอิสราเอลให้จัดหาโคเพศเมียสีแดงที่สมประกอบไม่พิการ และไม่เคยใช้ทำงานเลยมาหนึ่งตัว 3ท่านจะต้องมอบโคนี้ให้สมณะเอเลอาซาร์ เขาจะนำโคออกไปนอกค่ายและสั่งให้ฆ่าต่อหน้าเขา 4แล้วสมณะเอเลอาซาร์จะใช้นิ้วมือจุ่มเลือดโคพรมไปทางกระโจมนัดพบเจ็ดครั้ง 5และสั่งให้เผาโคตัวนั้น รวมทั้งหนัง เนื้อ เลือดและมูลที่อยู่ในไส้ 6สมณะจะนำไม้สนสีดาร์ กิ่งหุสบกับผ้าสีม่วงแดง โยนลงไปในกองไฟที่เผาโคตัวนั้น 7หลังจากนั้น สมณะจะต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำชำระร่างกาย จึงกลับเข้าไปในค่ายได้ แต่เขาจะคงมีมลทินจนถึงเวลาเย็น 8ผู้ที่เผาโคตัวนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำชำระร่างกายด้วย และจะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น 9ชายคนหนึ่งที่ไม่มีมลทินจะเป็นผู้เก็บเถ้าโคไปไว้ในสถานที่ที่ไม่มีมลทินภายนอกค่าย ชุมชนอิสราเอลจะเก็บเถ้านี้ไว้ใช้เตรียมน้ำชำระมลทิน โคนั้นเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 10ผู้ที่เก็บเถ้าจะต้องซักเสื้อผ้าของตน แต่เขาจะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น นี่เป็นข้อกำหนดตลอดไปสำหรับชาวอิสราเอล และสำหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหมู่ชาวอิสราเอล”

 

มลทินจากการสัมผัสศพ

11“ผู้สัมผัสศพจะมีมลทินเจ็ดวัน 12เขาจะต้องใช้น้ำชำระมลทินชำระร่างกายในวันที่สามและวันที่เจ็ด เขาจึงจะพ้นมลทิน แต่ถ้าเขาไม่ชำระร่างกายทั้งในวันที่สามและวันที่เจ็ด เขาก็จะมีมลทิน 13ผู้สัมผัสศพ และไม่ได้ชำระร่างกายก็ลบหลู่ที่ประทับของพระยาห์เวห์ จะต้องถูกขับไล่ออกจากอิสราเอล เขาไม่ได้รับน้ำชำระมลทินประพรมร่างกาย เขาจึงยังมีมลทิน และมลทินยังติดตัวเขาอยู่

14กฎที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีผู้ตายในกระโจมคือ ทุกคนที่เข้าในกระโจมหรืออยู่ในกระโจมแล้ว จะมีมลทินเจ็ดวัน 15ภาชนะใดๆ ที่เปิดอยู่หรือไม่มีฝาผูกปิดไว้ จะมีมลทินด้วยเช่นเดียวกัน

16ผู้ที่อยู่ในทุ่งนาและสัมผัสศพของผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ ศพของผู้ตายตามธรรมชาติ กระดูกผู้ตายหรือหลุมฝังศพ จะมีมลทินเจ็ดวัน”

 

พิธีใช้น้ำชำระมลทิน

17“สำหรับผู้มีมลทินเช่นนี้ ให้นำเถ้าที่ได้จากการเผาโคเพศเมียเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปใส่ภาชนะแล้วเติมน้ำจากบ่อน้ำไหลลงไป 18ชายคนหนึ่งที่ไม่มีมลทินจะใช้กิ่งหุสบจุ่มน้ำ แล้วประพรมกระโจมของใช้ทุกอย่าง และทุกคนที่อยู่ในกระโจม ประพรมผู้ที่สัมผัสกระดูกผู้ตาย ศพผู้ถูกฆ่า ศพของผู้ตายตามธรรมชาติหรือหลุมฝังศพ 19ผู้ไม่มีมลทินจะประพรมผู้มีมลทินในวันที่สามและในวันที่เจ็ด แล้วเขาจะพ้นมลทินในวันที่เจ็ด ผู้มีมลทินจะต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำ เขาจึงจะพ้นมลทินในเวลาเย็น 20ถ้าผู้มีมลทินไม่ได้ชำระร่างกายโดยวิธีนี้ เขาจะต้องถูกขับไล่ออกจากชุมชนอิสราเอล เพราะเขาได้ลบหลู่สักการสถานของพระยาห์เวห์ เขาไม่ได้รับน้ำชำระมลทินประพรมร่างกาย เขาจึงยังมีมลทิน

21นี่เป็นข้อกำหนดสำหรับชาวอิสราเอลตลอดไป ผู้ที่ประพรมน้ำชำระมลทินจะต้องซักเสื้อผ้าของตนด้วย ผู้ใดที่สัมผัสน้ำชำระมลทินจะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น 22สิ่งใดที่ผู้มีมลทินสัมผัส จะมีมลทินด้วย และผู้ใดที่สัมผัสสิ่งนั้น จะมีมลทินจนถึงเวลาเย็น”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก