"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

มรดกของหญิงที่แต่งงานแล้ว

36 1ในบรรดาบุตรหลานของโยเซฟ หัวหน้าครอบครัวของตระกูลกิเลอาด บุตรของมาคีร์ บุตรของมนัสเสห์ได้ไปพบโมเสสและหัวหน้าตระกูลอื่นๆ ของชาวอิสราเอล 2พูดว่า

“พระยาห์เวห์ทรงบัญชาเจ้านายของข้าพเจ้าให้จับสลากจัดสรรแผ่นดินเป็นมรดกแก่ชาวอิสราเอล เจ้านายยังได้รับพระบัญชาจากพระยาห์เวห์ ให้ยกมรดกของเศโลเฟหัดพี่น้องของเราให้แก่บุตรหญิงของเขา 3ถ้าหญิงเหล่านี้ไปแต่งงานกับชายจากเผ่าอื่นของอิสราเอล มรดกที่เป็นส่วนของพวกเธอจะแยกออกไปจากมรดกของบรรพบุรุษของพวกเรา ไปเพิ่มมรดกของเผ่าสามี และมรดกที่เป็นของเราจากการจับสลากก็จะน้อยลง 4เมื่อถึงปีเป่าเขาสัตว์สำหรับชาวอิสราเอล มรดกที่เป็นส่วนของบรรดาหญิงเหล่านี้ก็จะผ่านจากเผ่าของบรรพบุรุษของเราไปเป็นมรดกของเผ่าสามีตลอดไป”

5โมเสสจึงบอกชาวอิสราเอลให้รู้พระบัญชาของพระยาห์เวห์ว่า

“ถ้อยคำที่บรรดาบุตรหลานของโยเซฟพูดนั้นก็ถูกต้อง 6พระยาห์เวห์จึงทรงบัญชาเกี่ยวกับบุตรหญิงของเศโลเฟหัด ดังนี้ “พวกเธอจะแต่งงานกับผู้ใดก็ได้ตามความพอใจ แต่มีข้อแม้ว่า จะต้องแต่งงานกับชายในตระกูลบิดาของตน 7มรดกที่เป็นส่วนของชาวอิสราเอลจะต้องไม่ผ่านจากเผ่าหนึ่งไปยังอีกเผ่าหนึ่ง ชาวอิสราเอลแต่ละคนจะต้องผูกพันอยู่กับมรดกของเผ่าของบิดา 8บุตรหญิงทุกคนที่ได้รับมรดกในเผ่าของอิสราเอลจะต้องแต่งงานกับชายในตระกูลของเผ่าของบิดา เพื่อชาวอิสราเอลแต่ละคนจะยังคงยึดครองมรดกของบิดาไว้ 9มรดกจากเผ่าหนึ่งจะไม่ต้องผ่านไปยังอีกเผ่าหนึ่ง ชาวอิสราเอลแต่ละเผ่าจะต้องผูกพันอยู่กับมรดกของตน”

10บรรดาบุตรหญิงของเศโลเฟหัดได้ทำตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 11มาลาห์ ทีรซาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และโนอาห์ บุตรหญิงของเศโลเฟหัด ได้แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของตน 12พวกเธอแต่งงานกับคนในตระกูลบุตรหลานของมนัสเสห์บุตรของโยเซฟ มรดกที่เป็นส่วนของพวกเธอจึงคงอยู่ในเผ่าของตระกูลของบิดา

 

สรุป

13นี่เป็นบทบัญญัติและกฎหมายที่พระยาห์เวห์ประทานให้ชาวอิสราเอลผ่านทางโมเสส ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามกับเมืองเยรีโค

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก