"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

หนังสือประกาศกฮักกัย

  1. บทที่ 1
  2. บทที่ 2

ประกาศกเรียกประชากรให้รีบสร้างพระวิหารหลังใหม่

         1. 1วันที่หนึ่ง เดือนที่หก ปีที่สองในรัชสมัยกษัตริย์ดาริอัสa พระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้ประกาศกฮักกัยไปบอกเศรุบบาเบลบุตรของเชอัลทิเอล ผู้ว่าราชการแคว้นยูดาห์ และบอกโยชูวาบุตรของเยโฮซาดัก มหาสมณะว่า 2“พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสดังนี้ ประชากรนี้พูดว่า ‘ยังไม่ถึงเวลาbที่จะสร้างพระวิหารหลังใหม่ของพระยาห์เวห์’” 3พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกฮักกัยว่า 4“ท่านทั้งหลายคิดว่าถูกต้องแล้วหรือที่เวลานี้ท่านอยู่สบายในบ้านบุด้วยไม้สนสีดาร์ ขณะที่บ้านของเรายังเป็นกองซากปรักหักพังอยู่” 5บัดนี้ พระยาห์เวห์จอมจักรวาลจึงตรัสว่า “จงพิจารณาการกระทำของท่านให้ดีเถิด 6ท่านได้หว่านมาก แต่เก็บเกี่ยวได้น้อย ท่านกิน แต่ไม่เคยอิ่ม ท่านดื่ม แต่ยังกระหายอยู่ ท่านมีเสื้อผ้านุ่งห่ม แต่ไม่รู้สึกอบอุ่น ผู้รับจ้างได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูรั่ว”

          7พระยาห์เวห์จอมจักรวาลจึงตรัสดังนี้ “จงพิจารณาการกระทำของท่านให้ดีเถิดc 8จงขึ้นไปบนภูเขาd นำไม้มาสร้างบ้านของเราขึ้นใหม่ เราจะพอใจบ้านนี้ และจะแสดงความรุ่งโรจน์ของเราที่นั่น - พระยาห์เวห์ตรัส - 9ท่านหวังจะได้มาก แต่ได้น้อย เมื่อท่านนำผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้เข้ามาในบ้าน เราก็พัดให้กระจัดกระจายไป ทำไมเล่า - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - ก็เพราะบ้านของเราเป็นกองซากปรักหักพัง ขณะที่ท่านแต่ละคนสาละวนอยู่กับบ้านของตน 10เพราะฉะนั้น ท้องฟ้าเหนือท่านจึงปิดกั้นน้ำค้างeไว้ และแผ่นดินก็ปิดกั้นผลิตผลของมัน 11เราได้เรียกความแห้งแล้งมาเหนือแผ่นดินและภูเขา เหนือข้าวสาลี เหล้าองุ่นใหม่ น้ำมันมะกอกเทศ และเหนือผลผลิตต่างๆของแผ่นดิน เหนือมนุษย์และสัตว์ และเหนือผลงานทุกอย่างจากมือของท่าน”

          12เศรุบบาเบลบุตรของเชอัลทิเอล และโยชูวาบุตรของเยโฮซาดัก มหาสมณะ พร้อมกับประชากรทั้งหมดที่รอดชีวิตเหลืออยู่f ได้ฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของตน และฟังถ้อยคำของประกาศกฮักกัยซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาทรงส่งให้มาบอก ประชากรยำเกรงเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 13ฮักกัยผู้ถือสารของพระยาห์เวห์จึงบอกสารของพระยาห์เวห์แก่ประชากรว่า “เราอยู่กับท่านทั้งหลาย - พระยาห์เวห์ตรัส” 14แล้วพระยาห์เวห์ทรงปลุกเร้าจิตของเศรุบบาเบลบุตรของเชอัลทิเอล ผู้ว่าราชการแคว้นยูดาห์ และทรงปลุกเร้าจิตของโยชูวาบุตรของเยโฮซาดัก มหาสมณะ รวมทั้งจิตของประชากรทั้งปวงที่รอดชีวิตเหลืออยู่ เขาทั้งหลายจึงมาและลงมือสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์จอมจักรวาล พระเจ้าของตน 15เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบสี่ เดือนที่หก ปีที่สองในรัชสมัยของกษัตริย์ดาริอัส

1 a ตรงกับเดือนสิงหาคม ปี 520 ก.ค.ศ.

b “ยังไม่ถึงเวลา” – ตามต้นฉบับภาษากรีก - ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์

c ข้อนี้อาจวางไว้ผิดที่ – ข้อ 1-11 ดูเหมือนว่าประกอบด้วยข้อความสองตอน คือ ข้อ 1-6,8 และข้อ 7,9-11 ซึ่งแต่ละตอนเป็นข้อความของประกาศกจริงๆ

d “ภูเขา” น่าจะเป็นดินแดนแถบภูเขาของแคว้นยูดาห์

e “น้ำค้าง” – บางคนแปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก (Targum) ว่า “ฝน”

f ในหนังสือ ฮกก และ ศคย วลี “ประชากรผู้รอดชีวิตเหลืออยู่” หมายถึงชาวยิวผู้มีความเชื่อที่รวมกันอาศัยอยู่รอบกรุงเยรูซาเล็ม – ดู อสย 4:3 เชิงอรรถ c.

ความรุ่งเรืองของพระวิหารในอนาคต

           2. 1วันที่ยี่สิบเอ็ด เดือนที่เจ็ดa พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกฮักกัยว่า 2“จงบอกเศรุบบาเบลบุตรของเชอัลทิเอล ผู้ว่าราชการแคว้นยูดาห์ บอกโยชูวาบุตรของเยโฮซาดัก มหาสมณะ และบอกประชากรที่รอดชีวิตเหลืออยู่เถิดว่า 3‘ท่านที่เหลืออยู่ผู้ใดเคยเห็นพระวิหารนี้ในความรุ่งโรจน์ดั้งเดิมไหม บัดนี้ท่านเห็นว่าพระวิหารนี้เป็นอย่างไร ดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยมิใช่หรือ 4บัดนี้ เศรุบบาเบลเอ๋ย จงทำใจให้ดีเถิด - พระยาห์เวห์ตรัส - โยชูวาบุตรของเยโฮซาดัก มหาสมณะเอ๋ย จงทำใจให้ดีเถิด - พระยาห์เวห์ตรัส - จงทำงานเถิด เพราะเราอยู่กับท่าน - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - 5ตามถ้อยคำของพันธสัญญาซึ่งเราทำไว้กับท่านทั้งหลายเมื่อออกจากอียิปต์b จิตของเราจะอยู่กับท่าน อย่ากลัวเลย 6พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสดังนี้ ‘อีกไม่นานเราจะเขย่าท้องฟ้าและแผ่นดิน เขย่าทะเลและแผ่นดินแห้งc 7เราจะเขย่านานาชาติ และทรัพย์สมบัติของนานาชาติจะไหลมาd เราจะทำให้บ้านนี้เต็มไปด้วยสิริรุ่งโรจน์ - พระยาห์เวห์ จอมจักรวาลตรัส - 8เงินเป็นของเรา ทองคำก็เป็นของเรา - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - 9สิริรุ่งโรจน์ของพระวิหารหลังใหม่นี้จะยิ่งใหญ่กว่าสิริรุ่งโรจน์ดั้งเดิม - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - เราจะให้สันติสุขอยู่ในสถานที่นี้’ - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส”e

ประกาศกฮักกัยปรึกษาบรรดาสมณะ

            10วันที่ยี่สิบสี่ เดือนที่เก้า ปีที่สองในรัชสมัยกษัตริย์ดาริอัสf พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกฮักกัยว่า 11“พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสดังนี้ จงไปถามบรรดาสมณะเรื่องธรรมบัญญัติเถิดว่า 12‘ถ้าผู้ใดยกชายเสื้อคลุมห่อเนื้อที่ถวายเป็นบูชาแล้ว แล้วชายเสื้อคลุมนั้นไปสัมผัสขนมปัง กับข้าว เหล้าองุ่น น้ำมันมะกอกเทศ หรืออาหารอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยหรือไม่’ บรรดาสมณะย่อมตอบว่า ‘ไม่ศักดิ์สิทธิ์’” 13ประกาศกฮักกัยจึงถามอีกว่า “ถ้าผู้ใดมีมลทินเพราะได้แตะต้องศพ แล้วมาสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กล่าวมานี้ สิ่งนั้นจะมีมลทินหรือไม่” บรรดาสมณะย่อมตอบว่า “สิ่งนี้จะมีมลทิน”g 14ประกาศกฮักกัยจึงพูดต่อไปว่า “ประชากรนี้ก็เช่นเดียวกัน ชนชาตินี้จะเป็นเช่นนี้ต่อหน้าเรา - พระยาห์เวห์ตรัส - งานทุกอย่างที่มือของเขาทำhก็เป็นดังนี้ด้วย และสิ่งใดที่เขาถวายเป็นบูชาที่นั่นก็มีมลทิน”i

พระสัญญาว่าการกสิกรรมจะบังเกิดผลj

          15“บัดนี้ จงคิดให้ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดว่า ก่อนที่หินก้อนหนึ่งจะถูกวางบนหินอีกก้อนหนึ่งในพระวิหารของพระยาห์เวห์ 16ท่านอยู่ในสถาพเช่นไร ผู้หนึ่งมาหาข้าว หวังว่าจะได้ยี่สิบถัง แต่ก็ได้เพียงสิบถัง ผู้หนึ่งมาที่ถังเก็บเหล้าองุ่น หวังจะได้ห้าสิบลิตร แต่ก็ได้เพียงยี่สิบลิตรk 17เราได้ส่งlลมร้อนมาทำให้พืชผลที่ท่านปลูกไว้เหี่ยวแห้ง ทำให้พืชผลขึ้นรา และถูกลูกเห็บทำลาย แต่ท่านทั้งหลายก็ไม่ยอมกลับมาหาเรา - พระยาห์เวห์ตรัส - 18จงพิจารณาให้ดี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ เดือนที่เก้า คือตั้งแต่วันที่วางรากฐานพระวิหารของพระยาห์เวห์ - จงพิจารณาให้ดีเถิดว่าm 19ในยุ้งยังขาดข้าวสาลี ต้นองุ่น ต้นมะเดื่อเทศ ต้นทับทิม กับต้นมะกอกเทศยังไม่เกิดผลหรือn ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะอวยพรท่าน”

พระสัญญากับเศรุบบาเบล

            20วันที่ยี่สิบสี่เดือนนั้น พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกฮักกัยเป็นครั้งที่สองว่า 21“จงไปบอกเศรุบบาเบล ผู้ว่าราชการแคว้นยูดาห์ว่า เรากำลังจะเขย่าท้องฟ้าและแผ่นดิน 22เราจะคว่ำบัลลังก์ของอาณาจักรต่างๆ และทำลายอำนาจของบรรดากษัตริย์oแห่งนานาชาติ จะคว่ำรถศึกและผู้ขับขี่ ม้าและผู้ขับขี่จะล้มลง แต่ละคนจะถูกคมดาบของเพื่อนทหารด้วยกันแทง 23วันนั้น -พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส - เราจะรับpท่าน เศรุบบาเบล บุตรของเชอัลทิเอล ผู้รับใช้ของเราเอ๋ย - พระยาห์เวห์ตรัส - เราจะทำให้ท่านเป็นเหมือนแหวนตราq เพราะเราได้เลือกสรรท่านแล้ว - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส.

2 a ตรงกับเดือนตุลาคม ปี 520 ก.ค.ศ. วันสุดท้ายของเทศกาลอยู่เพิง

b “ตามถ้อยคำของพันธสัญญา....อียิปต์” – ข้อความนี้ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก - บางคนจึงคิดว่าเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเสริมเข้ามาในภายหลัง

c สำหรับประกาศกฮักกัย พระเจ้าแต่พระองค์เดียวทรงเป็นผู้ควบคุมประวัติศาสตร์ – ขณะที่ประกาศกกล่าวทำนายถึงหายนะ – ดู อมส 5:18 เชิงอรรถ m; 8:9 เชิงอรรถ h – ซึ่งจะนำยุคใหม่เข้ามานั้น โลกยังอยู่ในสันติขณะที่กษัตริย์ดาริอัสทรงปกครอง – หายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินในไม่ช้า และการก่อสร้างพระวิหารหลังใหม่จะนำหน้ายุคของพระเมสสิยาห์

d “ทรัพย์สมบัติ” – ตามตัวอักษรว่า “ของมีค่า” หรือ “สิ่งน่าปรารถนา” ซึ่งสำนวนแปลภาษาละตินฉบับ Vulgata แปลว่า “ผู้น่าปรารถนาสำหรับนานาชาติ” (Desideratus gentibus) ทำให้เข้าใจว่าหมายถึงพระเมสสิยาห์

e พระวิหาร – ดู 2 ซมอ 7:14 เชิงอรรถ e – กลายเป็นศูนย์กลางของความหวังในพระเมสสิยาห์ เหมือนกับที่ประกาศกเอเสเคียลหวัง และตามที่เป็นจริง พระคริสตเจ้าทรงสั่งสอนในพระวิหารหลังที่สองที่กษัตริย์เฮโรดได้ทรงปฏิสังขรณ์นี้เอง **** ต้นฉบับภาษากรีกยังเสริมข้อความว่า และสันติของจิตใจ เพื่อช่วยทุกคนที่วางรากฐานในการก่อสร้างพระวิหารหลังนี้ขึ้นใหม่ให้รอดพ้น

f ตรงกับเดือนธันวาคม ปี 520 ก.ค.ศ.

g “การมีมลทิน” ติดต่อกันได้ง่ายกว่า “ความศักดิ์สิทธิ์” - เป็นมุมมองของพิธีกรรม

h “งานทุกอย่างที่มือของท่านทำ” คือการเก็บเกี่ยวพืชผล – เทียบ ฉธบ 24:19; 28:12; 30:9 ที่ใช้สำนวนเดียวกันพูดถึงผลงานจากมือมนุษย์

i การถวายบูชายังคงดำเนินต่อมา ณ ที่ตั้งเดิมของพระวิหาร   ที่พระแท่นถวายเครื่องเผาบูชาได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี 538 ก.ค.ศ. – ประกาศกฮักกัยชี้คำสอนจากกฎเกณฑ์ในข้อ 13 – ประชากรมีมลทิน การถวายบูชาของประชากรก็มีมลทินด้วย – ข้อกล่าวหานี้ ซึ่งตรงข้ามกับ 2:1-9 ในด้านความเคร่งครัด อาจเขียนขึ้นเพื่อโจมตีชาวสะมาเรีย – เทียบ อสร 4:1-5 **** ต้นฉบับภาษากรีกยังเสริมข้อความอีกว่า “เพราะผลกำไรที่ได้มาอย่างรวดเร็ว เขาทั้งหลายจะลำบากเพราะความเหน็ดเหนื่อยของตน และท่านเกลียดชังผู้พิพากษาที่ประตูเมือง”

j ข้อความตอนนี้ทำให้ 1:1-15 สมบูรณ์ บางทีน่าจะอ่านต่อจาก 1:15ก.

k “ท่านอยู่ในสภาพเช่นไร” – ตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จากความเป็นอยู่ของท่าน” **** หลังคำ “ถังเก็บเหล้าองุ่น” ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังเพิ่มคำ “เครื่องบีบผลองุ่น” – เป็นคำที่ผู้คัดลอกเสริมเข้ามาเป็นคำอธิบาย – ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก 

l “ส่ง” – ตามตัวอักษรว่า “โจมตี” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “โจมตีท่าน” – เทียบ อมส 4:6.

m “จงพิจารณาใหดีเถิดว่า” เป็นวลีที่ผู้คัดลอกเสริมเข้ามา ไม่สู้จะเข้ากับบริบท

n “ยังขาด(ข้าวสาลี)” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มีวลีนี้ **** “ยัง” – ตามต้นฉบับภาษากรีก - ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จนกระทั่ง” **** “ผล” – ตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูละคำนี้

o “บรรดากษัตริย์” – ตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บรรดาราชอาณาจักร”

p “รับ” หรือ “เอา” หมายถึงการที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้มีหน้าที่พิเศษในประวัติศาสตร์ความรอดพ้น – ดังนี้ พระยาห์เวห์ทรง “นำ” (ตามตัวอักษรว่า “รับ” หรือ “เอา”) อับราฮัม (ยชว 24:3) - ทรง “คัดเลือก” (ตามตัวอักษรว่า “รับ” หรือ “เอา”) ชนเลวี (กดว 3:12) - ทรง “ให้ดาวิดเลิกเลี้ยงแกะ” (ตามตัวอักษรว่า “เอามาจากการอยู่กับฝูงแกะ” 2 ซมอ 7:8) - เศรุบบาเบลซึ่งเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด บัดนี้ถูกจัดให้รวมอยู่กับธรรมประเพณีเรื่องพระเมสสิยาห์-กษัตริย์ – ดู 2 ซมอ 7:1 เชิงอรรถ e; อสย 7:14 เชิงอรรถ f – ทำให้หลายคนที่รอคอยเกิดมีความหวังว่าบุคคลผู้นี้อาจเป็นพระเมสสิยาห์ก็ได้ – ดู ศคย 6:12.

q “แหวนตรา” ซึ่งใช้ประทับตราเอกสารหรือจดหมาย (1 พกษ 21:8) ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีโดยแขวนไว้ที่คอ (ปฐก 38:18) หรือสวมไว้ที่นิ้วมือ (ยรม 22:24) ซึ่งกษัตริย์เยโฮยาคินทรงได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็น “แหวนตรา” ที่ถูกทิ้งแล้ว

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก