"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

  • 9. 1ประชากรที่เดินในความมืดแลเห็นความสว่างยิ่งใหญ่

            บรรดาผู้อาศัยในแผ่นดินมืดมิด ความสว่างส่องแสงมาเหนือเขา

          2พระองค์ทรงเพิ่มจำนวนประชากร ทรงเพิ่มความชื่นบานของเขา

          เขาทั้งหลายจะยินดีเฉพาะพระพักตร์พระองค์

          ดั่งความชื่นบานในฤดูเก็บเกี่ยว

          ดั่งความยินดีเมื่อเขาแบ่งของเชลยให้แก่กัน

          3เพราะว่าแอกอันเป็นภาระของเขา ท่อนไม้ที่เขาต้องแบก

          ไม้ตะพดของผู้กดขี่ พระองค์ทรงหักเสียอย่างที่ทรงเคยทำกับชาวมีเดียน

          4รองเท้าทุกคู่ของบรรดาทหารที่เข้าประจัญบานa

          เสื้อคลุมทุกตัวที่เปื้อนเลือดจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงในกองไฟ          

5เพราะกุมารผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อเรา

          บุตรชายคนหนึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าประทานให้เรา

          สัญลักษณ์แห่งการปกครองอยู่บนบ่าของเขา

          เขาจะได้รับนามว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์” “พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ”

          “พระบิดานิรันดร” “เจ้าแห่งสันติ”b

          6การปกครองของเขาจะยิ่งใหญ่ สันติภาพจะไม่สิ้นสุด

          เหนือพระบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดและเหนือราชอาณาจักร

          ที่เขาจะสถาปนาไว้และเชิดชูด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม

          บัดนี้และตลอดไป

          พระยาห์เวห์จอมจักรวาลจะทรงกระทำเช่นนี้ด้วยความรักแรงกล้าcของพระองค์

ภัยพิบัติของอาณาจักรเหนือd

            7องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งพระวาจามาปรักปรำยาโคบ

          พระวาจานี้จะตกเหนืออิสราเอล

          8ประชากรทั้งหมดจะรู้ คือเอฟราอิมและชาวสะมาเรีย

ผู้พูดด้วยความเย่อหยิ่งและจิตใจจองหองว่า

9“ก้อนอิฐพังลงแล้ว

แต่เราจะสร้างด้วยก้อนหินที่ตัดมาอย่างดี

ต้นมะเดื่อเทศถูกโค่นลง

แต่เราจะปลูกต้นสนสีดาร์ขึ้นแทน”

10พระยาห์เวห์ทรงยุยงกษัตริย์เรซีนผู้เป็นศัตรูeมาต่อสู้กับเขา

และทรงปลุกศัตรูของเขา

11คือชาวซีเรียจากทิศตะวันออก

และชาวฟีลิสเตียจากทิศตะวันตก

ซึ่งจะอ้าปากกลืนอิสราเอลf

ถึงกระนั้น พระพิโรธของพระองค์ก็ยังไม่สงบ

พระองค์ยังทรงเงื้อพระหัตถ์อยู่

12ประชากรยังไม่กลับมาหาพระองค์ผู้ทรงเฆี่ยนตีเขา

มิได้แสวงหาพระยาห์เวห์จอมจักรวาล

13พระยาห์เวห์จึงทรงตัดหัวตัดหางออกจากอิสราเอล

ทรงตัดทั้งต้นปาล์มและต้นอ้อในวันเดียวg

14หัวคือผู้อาวุโสและผู้มีเกียรติ

หางคือประกาศกผู้สอนคำมุสา

15บรรดาผู้นำประชากรนี้ทำให้เขาหลงทาง

และผู้ที่เขานำก็ประสบหายนะh

16ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงยินดีในคนหนุ่มของเขา

จะไม่ทรงสงสารลูกกำพร้าและหญิงหม้าย

เพราะเขาทั้งหลายไม่นับถือพระเจ้าและเป็นคนชั่วร้าย

ปากทุกปากกล่าวคำโง่เขลา

ถึงกระนั้น พระพิโรธของพระองค์ก็ยังไม่สงบ

พระองค์ยังทรงเงื้อพระหัตถ์อยู่

17ความชั่วร้ายลุกไหม้เหมือนไฟ

เผาผลาญทั้งหนามและกอหนาม

ไหม้ต้นไม้ในป่าทึบ

ส่งควันเป็นลำขึ้นไปเบื้องบน

18แผ่นดินถูกไฟเผาi

เพราะพระพิโรธของพระยาห์เวห์จอมจักรวาล

ประชากรเป็นเหมือนเชื้อเพลิง

ไม่มีผู้ใดเป็นห่วงพี่น้องของตน

19เขาฉวยได้ทางขวา แต่ยังหิวอยู่

กินทางซ้าย แต่ก็ยังไม่อิ่ม

ต่างคนต่างกินเนื้อเพื่อนบ้านของตนj

20มนัสเสห์กินเอฟราอิม เอฟราอิมกินมนัสเสห์

เขารวมหัวกันโจมตียูดาห์

ถึงกระนั้น พระพิโรธของพระองค์ก็ยังไม่สงบ

พระองค์ยังคงเงื้อพระหัตถ์อยู่

9 a “รองเท้าทุกคู่....ประจัญบาน” แปลตามตัวอักษรว่า “รองเท้าที่กระทืบเสียงดัง” -- การที่เครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งใช้ในการสงครามถูกทำลายบอกล่วงหน้าถึงช่วงเวลาแห่งสันติภาพ ดังที่จะบรรยายถึงโดยใช้สัญลักษณ์ใน อสย 11:6-9 – ดู อสย 2:4 ด้วย

b นามแสดงตำแหน่งเหล่านี้ยังพบได้ในเอกสารพระราชพิธีราชาภิเษกของพระเจ้าฟาโรห์แห่งอียิปต์ พระกุมารที่จะประสูติมานั้นจะทรงพระปรีชาเช่นเดียวกับกษัตริย์ซาโลมอน จะทรงแกล้วกล้าและยำเกรงพระยาห์เวห์เช่นเดียวกับกษัตริย์ดาวิด จะทรงคุณธรรมยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับโมเสสและบรรพบุรุษ (เทียบ อสย 11:2) ธรรมประเพณีของคริสตชนและพิธีกรรมในวันพระคริสตสมภพประยุกต์ใช้นามแสดงตำแหน่งเหล่านี้กับพระคริสตเจ้า เพื่อบอกว่าพระองค์ทรงเป็น “อิมมานูเอล” แท้จริง

c “ความรักแรงกล้า” แปลตามตัวอักษรว่า “ความหึงหวง” – ความรักแรงกล้าที่พระยาห์เวห์ทรงมีต่อประชากรของพระองค์บันดาลให้ทรงลงโทษเมื่อเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ (ดู อพย 20:5; ฉธบ 4:24) และประทานความอยู่เย็นเป็นสุขแก่เขาด้วย

d บทประพันธ์บทนี้ ซึ่งมีสร้อยตอบรับในข้อ 11ข, 16, 20ข, 10:4ข (เทียบ 5:25) เป็นถ้อยคำกล่าวโทษอาณาจักรเหนือในช่วงเวลาที่อิสราเอลและยูดาห์เป็นศัตรูกัน อาจเป็นในปี 739 ก.ค.ศ. ขณะมีการเตรียมสงครามมาต่อสู้กับกษัตริย์อาหัส (2 พกษ 15:37) หรือในปี 734 ก.ค.ศ. เมื่อสงครามสิ้นสุดและอาณาจักรเหนือตกอยู่ใต้อำนาจปกครองของอัสซีเรียแล้ว (2 พกษ 15:29)

e “กษัตริย์เรซีนผู้เป็นศัตรู” แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ศัตรูของกษัตริย์เรซีน” ซึ่งไม่มีความหมายเข้ากับบริบท

f การที่ชาวฟีลิสเตียรวมกำลังกับซีเรียมาจู่โจมอาณาจักรยูดาห์อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏที่ใดอีก

g “หัวและหาง – ต้นปาล์มและต้นอ้อ” ดูเหมือนจะหมายถึงผู้มีอำนาจปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครอง – เทียบ 19:15; ฉธบ 28:13,44 – ข้อ 14 ที่ตามมาอาจเป็นข้อความอธิบายของผู้คัดลอก

h บางที 5:25 ซึ่งอาจถูกจัดไว้ผิดที่ น่าจะใส่ไว้ที่ตรงนี้

i “ถูกไฟเผา” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก - ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

j “เนื้อเพื่อนบ้านของตน” – แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก (Targum) และสำเนาโบราณภาษากรีกบางฉบับ – แปลตามตัวอักษรว่า “เนื้อแขนของตน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก