"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

หลุยส์ อันโตนีโอ ตากเลปีพระวาจาของพระเจ้า
       พระคาร์นิดัล หลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล อัครสังฆราชแห่งมนิลา และประธานสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก ได้เขียนจดหมายถึงสมาชิก เมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2019 มีใจความดังนี้
        “ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ท่านร่วมงานอภิบาลด้านพระคัมภีร์ ตามที่เอกสารแห่ง Aparecida ข้อ 244 ยืนยันว่า พลังและคำสัญญาแห่งพระวรสารประกอบด้วย “ การตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเยซูคริสตเจ้าและการติดตามพระองค์ ” นี่เป็นประสบการณ์ที่มั่นคงของพระศาสนจักร ตั้งแต่บรรดาอัครสาวกแรก มาจนถึงบรรดาศิษย์ทุกสมัย ผู้ได้พบปะกับองค์พระผู้เป็นเจ้าระหว่างการเดินทางแห่งชีวิต (ดู ลก 24: 13 – 32)


           โลกทุกวันนี้ ประชาชนหิวกระหาย การรักษา เพื่อให้มีชีวิตยืนยาวและสันติสุขที่พระคริสตเจ้าเท่านั้นสามารถนำมาให้ เรารู้ว่าพระคริสต์ตรัสกับประชาชนแบบเพื่อน (ดู ยน 15; 14 - 15) ด้วยความรักเปี่ยมล้นและทรงเจริญชีวิตท่ามกลางเรา เพื่อว่าพระองค์ทรงเชิญ และนำทุกคนให้มาสัมพันธ์กับพระองค์เอง (Dei Vebum 2)ในมิตินี้ พระศาสนจักรตั้งแต่สมัยแรกได้พยายามประกาศเรื่องพระคริสตเจ้าให้ประชาชนรู้จัก (ดู 1คร 2:2) พันธกิจนี้เป็นหัวใจของพระศาสนจักร (ดู มธ 28: 19 – 20, มก 6: 7 - 12) อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถปฏิเสธว่ามีหลายคนยังไม่รู้จักพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้ง่ายๆ และประกาศสิ่งที่สภาสังคายนาได้สอน (ดู Dei Vebum 22 และ Verbum Domini 115)

             ในปี ค.ศ. 2019 ครบ 50 ปีของการตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation, CBF) ปี ค.ศ. 2020 ฉลอง 1600 ปี มรณกรรมของนักบุญเยโรม ผู้แปลพระคัมภีร์คนสำคัญ เพื่อให้เป็นภาษาง่ายๆ สำหรับชาวบ้าน..ทุกคน ท่านกระตือรือร้นทำให้พระคัมภีร์เข้าถึงได้แก่ประชาชน จากความมั่นใจว่า “ การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือ ไม่รู้จักพระคริสตเจ้า ”

            เหตุการณ์ทั้งสองนี้ ทำให้คณะกรรมบริหาร CBF ปรารถนาให้สมาชิกฉลอง ปีพระวาจาของพระเจ้า ตั้งแต่ อาทิตย์แรกของเทศกาลการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 1 ธันวาคม ค.ศ. 2019 ถึง วันฉลองนักบุญเยโรม 30 กันยายน ค.ศ. 2020 หวังว่าจะเป็นปีที่อุทิศแด่พระวาจาของพระเจ้า จะช่วยบรรดาผู้อภิบาล และสถาบันต่างๆ อุทิศตนเพื่องานอภิบาลด้านพระวาจาในประเทศของท่าน เพื่อให้พระวาจาเป็นศูนย์กลางของชีวิต และพันธกิจของพระศาสนจักร ดังที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ได้เรียกร้อง (ดู Tertio Millennio Adveniente 36) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊กต์ ที่ 16 ได้เสนอแนวทางในสมัชชาพระสังฆราช ค.ศ. 2008 (ดู Verbum Domini 73) และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสล่าสุดในสมณลิขิตความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (ดูข้อ 174)

              ขอท่านประสานงานในสภาพระสังฆราช และสมาชิก CBF ในประเทศ และแขวงของท่าน จัดฉลองปีพระวาจาของพระเจ้า ให้มีโครงการหนึ่ง เพื่อสมาชิก CBF และสัตบุรุษของเรา

              เหมือนประสบการณ์ของศิษย์สองคนที่เดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูส ให้ปีนี้ช่วยให้ดวงใจของหลายคนกระตือรือร้น เหมือนพบปะกับพระเยซูเจ้าบนหนทางชีวิต อาศัยพระวาจา และศีลมหาสนิท ขอให้พวกเขามีที่ว่างสำหรับพระองค์ และออกไปแบ่งปันประสบการณ์ของพระเยซูผู้กลับคืนพระชนมชีพ ด้วยความยินดี”

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
16 /2/2019

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก