"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อพระคัมภีร์
ประชุมคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อพระคัมภีร์

          วันที่ 22-23 มกราคม 2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม สมาชิกคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อพระคัมภีร์ มาประชุมกันเพื่อรายงานกิจกรรมด้านพระวาจา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม ค.ศ.2019 มีหลัก 4 ส. คือ 1) สร้างบรรยากาศ 2) สร้างคน 3) สร้างสื่อ 4) สร้างกลุ่ม เพื่อวิถีชุมชนวัด (BEC) และในโอกาสปีพระวาจาของพระเจ้า(Year of the Word of God) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2019 – วันที่ 30 กันยายน ค.ศ.2020 และ วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า(ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศให้วันอาทิตย์ที่สาม เทศกาลธรรมดาของเดือนมกราคม และ วันที่ 18-25 มกราคม เป็นสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพระหว่างชาวคริสต์นิกายต่างๆ)ในปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ค.ศ.2020

เราจึงมีมติร่วมกัน ดังนี้

1.ใช้โลโก้ “ปีพระวาจาของพระเจ้า” ที่ออกโดยสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation –CBF) ตลอดทั้งปี

2.รณรงค์อ่านพระคัมภีร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก”

3. จัดการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ระดับชาติ “หนังสือกิจการอัครสาวก” วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2020

4.จัดงานชุมนุมคนรักพระคัมภีร์ (อย่างน้อยสังฆมณฑลละ 10 คน) วันที่ 26-28 มิถุนายน 2020 ณ บ้านผู้หว่าน

5.การประชุมสมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CBF-SEA) วันที่ 21-26 กันยายน 2020 (สถานที่จะกำหนดทีหลัง)

6.วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ควรมีการแห่พระคัมภีร์ และตั้งบนแท่นพระวาจา เป็นพิเศษตลอดทั้งปีนี้

7.รณรงค์แจกพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ (20,000 เล่ม) โดยทำปกพิเศษ ราคาเล่มละ 50 บาท โดยจะประชาสัมพันธ์ให้มีคนทำบุญสนับสนุน

8. รณรงค์ให้ทุกวัด มีตู้หนังสือพระคัมภีร์ บริการสัตบุรุษ สามารถหยิบอ่านได้

9.เราจะหาข้อความพระคัมภีร์ที่ "โดนใจ" มาเผยแพร่ เช่น เวลาเจ็บป่วย ...เวลามีทุกข์...ฯลฯ

10. จัดทำบทภาวนาปีพระวาจาของพระเจ้า สำหรับภาวนาวันอาทิตย์หลังรับศีลมหาสนิท

11. หลังรับศีลมหาสนิทวันอาทิตย์ อ่านพระวาจาบางตอน หรืออ่านพร้อมกันจากสารวัดหรือจากหนังสือพระคัมภีร์ (รณรงค์ให้ถือพระคัมภีร์มาวัด)

12.กรรมการแต่ละสังฆมณฑลสามารถเขียนโครงการและขอให้ช่วยงบประมาณไม่เกิน 16,000 บาท

13.แต่ละสังฆมณฑลควรสำรวจให้ทุกบ้านมีพระคัมภีร์ เราตระหนักดีว่า เคยแจกพระคัมภีร์ ไบเบิ้ลไดอารี บางบ้านอาจมีหลายเล่ม เราจะจัดอบรมด้านพระวาจา เพื่อให้สัตบุรุษรักการอ่าน ศึกษา ดำเนินชีวิต และสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์ ประกาศข่าวดีใหม่

รายงานโดย... ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์
วันที่ 24 มกราคม 2020

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก