"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

โยบต้องยอมรับพระปรีชาญาณของพระเจ้า

11 1โศฟาร์ชาวนาอามัทจึงพูดว่า

          2“คำพูดมากมายเช่นนี้ควรได้รับคำตอบ

                    คนหนึ่งจะถูกต้องเพราะเขาพูดมากกระนั้นหรือ

          3คำพูดไร้สาระของท่านทำให้คนต้องนิ่ง

                    เมื่อท่านจะเยาะเย้ยโดยไม่มีผู้ใดทำให้ท่านต้องอับอายหรือ

          4ท่านพูดว่า ‘การกระทำaของข้าพเจ้าบริสุทธิ์

                    ข้าพเจ้าไม่มีความผิดเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า’

          5ขอให้พระเจ้าตรัส

                    และทรงเผยพระโอษฐ์กล่าวโทษท่าน

          6เพื่อทรงแสดงความลับของพระปรีชาญาณ

                    ที่ลึกซึ้งเกินความเข้าใจของมนุษย์

          ท่านคงจะรู้ว่าพระเจ้าทรงให้อภัยความผิดส่วนหนึ่งของท่านb

          7ท่านคิดว่าจะหยั่งรู้ความลึกลับของพระเจ้า

                    และรู้จักพระผู้ทรงสรรพานุภาพได้อย่างสมบูรณ์หรือ

          8ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสูงกว่าท้องฟ้าc ท่านจะทำอะไรได้

                    ความลึกลับของพระองค์ลึกกว่าแดนผู้ตาย ท่านจะรู้อะไรได้

          9ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ยาวกว่าแผ่นดิน

                    และกว้างกว่าทะเล

          10ถ้าพระองค์ทรงจับและทรงคุมขัง

                    ถ้าทรงเรียกมาพิพากษา

ใครจะขัดขวางพระองค์ได้

11พระองค์ทรงทราบว่ามนุษย์ไร้ค่า

ทรงเห็นความชั่วร้าย และจะไม่ทรงสนพระทัยหรือd

12คนโง่อาจมีปัญญาได้

เหมือนลาป่าอาจรับการฝึกให้เชื่องได้หรือe

13ถ้าท่านเปลี่ยนใจหันไปหาพระองค์

และเหยียดมือไปหาพระองค์f

14ถ้าท่านทิ้งความชั่วร้ายในมือออกไปให้ไกล

และไม่ให้ความอธรรมอยู่ในกระโจมของท่าน

15ท่านก็จะเงยหน้าขึ้นโดยไม่มีตำหนิ

ท่านจะยืนอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องกลัว

16เพราะท่านจะลืมความทุกข์ยากของท่าน

จะระลึกถึงความทุกข์เหมือนน้ำที่ไหลผ่านไปแล้ว

17ชีวิตของท่านจะสุกใสยิ่งกว่าเวลาเที่ยงวัน

ความมืดจะเป็นเหมือนรุ่งอรุณสำหรับท่าน

18และท่านจะมั่นใจเพราะมีความหวัง

                    ท่านจะมองดูโดยรอบ และนอนพักอย่างปลอดภัยg

          19ท่านจะนอนลงและไม่มีใครรบกวน

                    คนจำนวนมากจะมาวอนขอความกรุณาจากท่าน

          20แต่ตาของคนชั่วร้ายจะมืดมัว

                    เขาจะไม่มีทางรอดพ้นอันตราย

          และความหวังเดียวของเขาคือลมหายใจสุดท้าย”h

 

11 a “การกระทำ” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “คำสอน”

b “ให้อภัยความผิดส่วนหนึ่งของท่าน” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทรงทำให้ท่านลืม”

c “สูงกว่าท้องฟ้า” แปลตามสำนวนแปลภาษาละติน (Vg) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความสูงของท้องฟ้า”

d “และจะไม่ทรงสนพระทัยหรือ” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “และจะทรงจดจำไว้”

e “รับการฝึกให้เชื่องได้” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน ข้อนี้ยังอาจแปลแบบประชดประชันได้อีกว่า “คนโง่จะฉลาดได้ ถ้าลาป่าออกลูกเป็นคน”

f “เหยียดมือไปหาพระองค์” เป็นท่าทางของการอธิษฐานอ้อนวอน (ดู อพย 9:29, 33; 1 พกษ 8:38; อสย 1:15)

g “ท่านจะมองดูโดยรอบและนอนพักอย่างปลอดภัย” บางคนแปลว่า “แม้ว่าท่านจะมีความทุกข์”

h ความหวังสุดท้ายของโยบคือความตาย (3:21; 6:9; 10:21)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก