"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

17 1“ลมหายใจของข้าพเจ้าอ่อนกำลัง

วันเวลาของข้าพเจ้ากำลังจะจบลง

หลุมฝังศพรอข้าพเจ้าอยู่แล้วa

2คนเยาะเย้ยอยู่รอบข้าพเจ้า

ตาข้าพเจ้าหลับไม่ลงเพราะความขมขื่นจากเขา

3‘ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเป็นผู้ประกันข้าพเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์เถิด

ไม่มีผู้ใดยอมจับมือเป็นประกันbให้ข้าพเจ้าเลย

4เพราะพระองค์ทรงปิดใจของเขาจนไม่เข้าใจ

ดังนั้น พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เขามีชัยชนะc

5มีคำพังเพยว่า “คนหนึ่งเชิญเพื่อนมากินเลี้ยง

ขณะที่ลูกๆ ไม่มีอะไรกิน”d

6บัดนี้ ทุกคนใช้คำพังเพยนี้เยาะเย้ยข้าพเจ้า

เขาถ่มน้ำลายรดหน้าข้าพเจ้า

7ตาข้าพเจ้ามืดมัวไปเพราะความทุกข์

ร่างกายทุกส่วนของข้าพเจ้าeเป็นเหมือนเงา

8ผู้ชอบธรรมย่อมแปลกใจfเพราะเรื่องนี้

ผู้บริสุทธิ์ย่อมขุ่นเคืองผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้า

9แต่ผู้ชอบธรรมยึดมั่นอยู่กับวิถีทางของตน

ผู้มีมือสะอาดก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้น

10ท่านทุกคนจงมาอีกครั้งหนึ่งเถิด

ข้าพเจ้าจะไม่พบผู้มีปรีชาในหมู่ท่าน

11วันเวลาของข้าพเจ้าผ่านไปแล้ว

แผนการของข้าพเจ้าก็ล้มเหลว

ความหวังในใจข้าพเจ้าก็หายไปgด้วย

12เขาเหล่านั้นทำกลางคืนให้เป็นกลางวัน

พูดว่า ‘ความสว่างอยู่ใกล้แล้ว’ ทั้งๆ ที่ยังมืดอยู่h

13สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าปรารถนาคือให้แดนผู้ตายเป็นบ้านของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะได้ปูที่นอนในความมืด

14ข้าพเจ้าจะร้องเรียกหลุมฝังศพว่า ‘ท่านเป็นพ่อของข้าพเจ้า’

และเรียกหนอนว่า ‘แม่ของข้าพเจ้า’ หรือ ‘พี่สาวน้องสาวของข้าพเจ้า’

15ความหวังของข้าพเจ้าอยู่ที่ใด

ใครจะได้เห็นความสุขiของข้าพเจ้า

16ความหวังและความสุขจะลงไปในแดนผู้ตายกับข้าพเจ้า

และเราจะจมลงไปjด้วยกันในฝุ่นดินหรือ”

 

17 a “หลุมฝังศพรอข้าพเจ้าอยู่แล้ว” แปลโดยคาดคะเน ในต้นฉบับภาษาฮีบรู คำว่า “หลุมฝังศพ” อยู่ในรูปพหูพจน์ (qebarim) บางคนจึงคิดว่าคำนี้ต้องอ่านเป็น “ผู้ขุดหลุมฝังศพ” (qoberim)

b “จับมือเป็นประกัน” เป็นกริยาในกระบวนการยุติธรรม (ดู สภษ 6:1; 17:18; 22:26; บสร 29:14-20) ซึ่งผู้ประกันเข้าไปให้คำมั่นแก่ลูกหนี้ว่าตนจะเป็นประกันให้เพื่อผัดผ่อนการถูกยึดทรัพย์ ในเมื่อพวกเพื่อนช่วยอะไรไม่ได้ โยบจึงดูเหมือนจะขอพระเจ้าให้ทรงเป็นผู้ประกันเขาเสียเอง

c “ปล่อยให้เขามีชัยชนะ” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ยืนขึ้น”

d ข้อ 5 นี้แปลโดยคาดคะเน ข้อความในข้อนี้เป็นคำพังเพยที่โยบยกมาอ้างเพื่อบอกว่าทุกคนใช้คำพังเพยนี้มาเยาะเย้ยตน (ข้อ 6)

e “ร่างกายทุกส่วน” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ร่างกายถูกลดลง”

f “แปลกใจ” พระคัมภีร์ใช้คำนี้เมื่อเล่าถึงความรู้สึกของผู้ที่แลเห็นโทษที่พระเจ้าทรงลงโทษผู้ทำผิด ดังนั้น เมื่อเพื่อนของโยบเห็นความทุกข์สาหัสของโยบ ก็ตัดสินทันทีว่าโยบต้องเป็นผู้ผิด จึงต้องรับโทษหนักเช่นนี้จากพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม โยบเยาะเย้ยการแสดง “ปรีชาญาณแบบสำเร็จรูป” และ “ความศรัทธาต่อพระเจ้าตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกัน” ของเพื่อนทั้งสามคน

g “ล้มเหลว...หายไป...” กริยา “ล้มเหลว” และ “หายไป” ในต้นฉบับภาษาฮีบรูมีเพียงกริยาเดียวว่า “หายไป”

h “ทั้งๆ ที่ยังมืดอยู่” แปลโดยคาดคะเน

i “ความสุข” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูซ้ำคำ “ความหวัง” อีกครั้งหนึ่ง

j “จมลงไป” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “การพักผ่อน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก