"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

พระเจ้าทรงอยู่ห่างไกล ความชั่วร้ายจึงมีชัยชนะ

            23 1โยบจึงตอบว่า

          2“จนถึงวันนี้ ข้าพเจ้ายังคร่ำครวญอย่างขมขื่น

แม้ข้าพเจ้าจะคร่ำครวญ พระหัตถ์พระองค์aก็ยังกดข้าพเจ้าลง

3ข้าพเจ้าอยากรู้ว่าจะพบพระองค์ได้ที่ใด

จะได้เข้าถึงพระที่นั่งของพระองค์

4ข้าพเจ้าจะเสนอคดีของข้าพเจ้าเฉพาะพระพักตร์

และอ้างเหตุผลมากมายมาป้องกันตน

5ข้าพเจ้าจะได้ฟังพระวาจาที่ตรัสตอบ

จะเข้าใจว่าพระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้า

6พระองค์จะทรงใช้พระอานุภาพยิ่งใหญ่มาสู้ความกับข้าพเจ้าหรือ

มิใช่เลย พระองค์จะทรงฟังข้าพเจ้าต่างหาก

7ที่นั่นผู้ชอบธรรมจะสู้ความกับพระองค์

แล้วผู้พิพากษาจะประกาศว่าข้าพเจ้าไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหานี้ตลอดไปb

8ถ้าข้าพเจ้าจะเดินไปทางทิศตะวันออก พระองค์ไม่ทรงอยู่ที่นั่น

ถ้าข้าพเจ้าจะเดินไปทางทิศตะวันตก ข้าพเจ้าก็จะพบพระองค์ไม่ได้

9แม้พระองค์ทรงทำงานทางทิศเหนือ ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นพระองค์

ถ้าพระองค์ทรงซ่อนอยู่ทางทิศใต้ ข้าพเจ้าก็หาพระองค์ไม่พบc

10แต่พระองค์ทรงทราบทางที่ข้าพเจ้าเดินd

ถ้าทรงทดสอบข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะเป็นเหมือนทองคำบริสุทธิ์

11ข้าพเจ้าเดินตามรอยพระบาทอย่างใกล้ชิด

ประพฤติตามวิถีทางของพระองค์โดยไม่หันเห

12ข้าพเจ้าไม่ละเลยบทบัญญัติที่พระองค์ตรัส

รักษาพระวาจาจากพระโอษฐ์ไว้ในใจe

13ถ้าพระองค์ทรงเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งf ผู้ใดจะเปลี่ยนพระทัยพระองค์ได้

พระองค์มีพระประสงค์สิ่งใด ก็ทรงกระทำสิ่งนั้น

14พระองค์จะทรงกระทำสิ่งที่ทรงกำหนดไว้สำหรับข้าพเจ้าจนสำเร็จ

เช่นเดียวกับแผนการอื่นๆ มากมายที่ทรงดำริไว้

15ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความหวาดกลัวเฉพาะพระพักตร์

ถ้าข้าพเจ้าครุ่นคิด ข้าพเจ้าก็จะกลัวพระองค์

16พระเจ้าทรงทำให้ใจข้าพเจ้าท้อแท้

ผู้ทรงสรรพานุภาพทรงทำให้ข้าพเจ้าหวาดกลัว

17ข้าพเจ้าถูกทำลายไม่ใช่เพราะความมืด

แม้ความมืดมิดห้อมล้อมข้าพเจ้าอยู่g

 

23 a “พระหัตถ์พระองค์” แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “มือของข้าพเจ้า”

b “ประกาศว่าข้าพเจ้าไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหานี้ตลอดไป” บางคนแปลว่า “ข้าพเจ้าจะชนะคดีแน่ๆ”

c ข้อ 8-9 นี้แปลโดยคาดคะเน

d “ทางที่ข้าพเจ้าเดิน” แปลตามตัวอักษรว่า “หนทางกับข้าพเจ้า”

e “ในใจ(ข้าพเจ้า)” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

f “ทรงเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

g “ความมืดมิดห้อมล้อมข้าพเจ้าอยู่” ความหมายของข้อความในข้อนี้เข้าใจยาก ดูเหมือนว่าโยบเสียใจที่ตนยังไม่ตาย จึงต้องมีความหวาดกลัว

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก