"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

24 1ทำไมพระผู้ทรงสรรพานุภาพจึงไม่ทรงกำหนดเวลาที่จะทรงพิพากษา

เพื่อผู้ที่รู้จักพระองค์จะได้รู้วันเหล่านั้นa

2คนชั่วbย้ายหลักเขต

ขโมยฝูงแพะแกะไปเลี้ยงเป็นของตนในทุ่ง

3เขาต้อนลาของลูกกำพร้าไป

ยึดโคของหญิงม่ายเป็นของประกัน

4เขาผลักคนขัดสนออกไปนอกถนน

คนยากจนแห่งแผ่นดินต้องหนีไปซ่อนตัว

5คนยากจนต้องออกไปทำงานหาอาหารตั้งแต่เช้าตรู่

เหมือนลาป่าในถิ่นทุรกันดาร

เขาต้องทำงานจนถึงเย็นcจึงได้อาหารมาเลี้ยงลูกๆ

6ต้องไปเก็บข้าวตกในทุ่งนาที่ไม่ใช่ของตนd

ไปเล็มผลองุ่นในสวนของคนชั่ว

7เขานอนไม่มีเสื้อผ้าคลุมกายตลอดคืน

ไม่มีผ้าห่มกันหนาว

8เขาเปียกฝนบนภูเขา

เกาะหินอยู่เพราะขาดที่กำบัง

9เด็กกำพร้าถูกพรากไปจากอกแม่

เสื้อคุลมของคนยากจนก็ยังถูกยึดเป็นประกันe

10คนยากจนต้องเดินเกือบเปลือยไม่มีเสื้อผ้า

เขาแบกฟ่อนข้าวไป แต่ก็กินไม่ได้

11เขาหีบน้ำมันอยู่ระหว่างแถวต้นมะกอกเทศf

เขาย่ำองุ่น แต่ก็ไม่มีอะไรดื่ม

12ผู้ใกล้ตายgคร่ำครวญออกมาจากในเมือง

จิตใจของคนบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือ

แต่พระเจ้ามิได้สนพระทัยต่อคำอธิษฐานของเขาh

13บางคนเกลียดความสว่างi

ไม่ยอมรู้จักหนทางของความสว่าง

ไม่ยอมเดินตามทางนั้น

14ฆาตกรลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อฆ่าคนยากจนและขัดสน

เหมือนขโมยเที่ยวไปตอนกลางคืนj

15ดวงตาของผู้ผิดประเวณีคอยเวลาพลบค่ำ

คิดว่า ‘ไม่มีดวงตาใดจะเห็นข้าพเจ้า’

เขาคลุมหน้าไม่ให้ผู้ใดจำได้

16เวลากลางคืน ขโมยเจาะเข้าไปในบ้าน

เวลากลางวัน เขาซ่อนตัวไม่อยากรู้จักความสว่าง

17สำหรับเขา ยามเช้าเป็นเหมือนความมืดมิด

พอสว่าง เขาก็หวาดกลัวเหมือนมีเงาแห่งความตายk

18เขาลอยไปบนผิวน้ำอย่างรวดเร็ว

ที่นาส่วนมรดกของเขาถูกสาปแช่งบนแผ่นดิน

เขาจะไม่ได้กลับไปสวนองุ่นของตนอีกเลย

19ความแห้งแล้งและความร้อนซึมซับน้ำจากหิมะฉันใด

แดนผู้ตายก็คว้าผู้ทำบาปไปฉันนั้นl

20ครรภ์มารดาจะลืมเขา

ตัวหนอนจะกินเขาอย่างเอร็ดอร่อย

จะไม่มีใครจำชื่อของเขาได้อีกต่อไปm

ความอธรรมจะถูกตัดลงเหมือนต้นไม้

21เขาทำร้ายnหญิงหมันที่ไม่มีบุตร

ไม่ทำความดีใดๆ แก่หญิงม่าย

22พระเจ้าทรงกำจัดผู้มีอำนาจด้วยพระอานุภาพของพระองค์

เมื่อพระองค์เสด็จมา เขาไม่มีความหวังในชีวิตอีกต่อไป

23แม้พระเจ้าประทานความปลอดภัยแก่เขา และเขารู้สึกมั่นใจ

แต่พระเนตรของพระองค์จ้องมองพฤติกรรมของเขา

24คนชั่วได้รับการยกย่องอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็สูญหายไป

เขาถูกกดลงและสิ้นไปเหมือนคนอื่นๆo

เขาถูกเกี่ยวเหมือนรวงข้าว

25ถ้าไม่เป็นเช่นนี้ ใครจะพิสูจน์ได้ว่าข้าพเจ้าพูดเท็จ

และแสดงว่าคำพูดของข้าพเจ้าไร้สาระ”

 

24 a “จะได้รู้วันเหล่านั้น” แปลตามตัวอักษรว่า “ไม่ทรงเก็บรักษาเวลาเหล่านั้นไว้” นั่นคือ พระเจ้าทรงกำหนดวันเวลาของชีวิตมนุษย์ไว้ให้ยาวขึ้นเพื่อจะทรงลงโทษความผิดของคนอธรรม “วันของพระเจ้า” คือวันที่พระองค์จะทรงลงโทษมวลมนุษย์ที่ทำผิด (ดู อมส 5:18 เชิงอรรถ m)

b “คนชั่ว” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก คำนี้ไม่มีในภาษาฮีบรู ในข้อ 2-4 โยบกล่าวถึงการที่ผู้มีอำนาจเบียดเบียนคนยากจน ที่ความทุกข์ยากของเขาร้องหาความช่วยเหลือจากสวรรค์ (ข้อ 5-12)

c “จนถึงเย็น” แปลโดยคาดคะเนให้สอดคล้องกับ “แต่เช้าตรู่” แปลตามตัวอักษรว่า “ทุ่งหญ้าเป็นอาหารให้เขาสำหรับลูกๆ”

d “ในทุ่งนาที่ไม่ใช่ของตน” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ในทุ่งนาของคนอันธพาล”

e “เสื้อคลุมของคนยากจนถูกยึดเป็นประกัน” แปลโดยคาดคะเน

f “ระหว่างแถวต้นมะกอกเทศ” แปลโดยคาดคะเน บางคนแปลว่า “ระหว่างกำแพง”

g “ผู้ใกล้ตาย” แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “มนุษย์”

h “มิได้สนพระทัยต่อคำอธิษฐานของเขา” แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พระเจ้าไม่ทรงฟังเรื่องโง่ๆ”

i ข้อความโจมตีผู้ที่เป็นศัตรูกับความสว่างนำเรากลับมากล่าวถึงเรื่องผู้เบียดเบียนคนยากจนอีก (ข้อความนี้อาจเป็นบทประพันธ์ที่ผู้แต่งนำมาแทรกไว้) พระเจ้าทรงยอมให้เขาปฏิบัติงานในความมืด แต่ “ความสว่าง” ที่นี่ยังอาจมีความหมายทางความประพฤติ คือหมายถึงการทำดีก็ได้ (ดู ยน 8:12 เชิงอรรถ b)

j “ตอนกลางคืน” แปลโดยคาดคะเน

k “เขาก็หวาดกลัวเหมือนมีเงาแห่งความตาย” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูตามตัวอักษรว่า “เพราะเขาคุ้นเคยกับความน่ากลัวของความมืดมิด” บางคนคิดว่า ข้อ 18-24 น่าจะอยู่หลัง 27:23 เพราะมีความคิดคล้ายกับที่เพื่อนของโยบคิด และยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าต้องทรงลงโทษคนชั่วเสมอ (NJB เรียงลำดับเช่นว่านี้)

l “ผู้ทำบาป” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พวกเขาได้ทำบาป”

m “ครรภ์มารดา” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ครรภ์ที่ให้ความสุขแก่เขา” “ชื่อของเขา” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “หนอน”

n “ทำร้าย” แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก (Targum) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ให้กินหญ้า”

o “เขาถูกกดลงและสิ้นไปเหมือนคนอื่นๆ” บางคนแปลตามต้นฉบับภาษากรีกว่า “เขาเหี่ยวแห้งไปเหมือนพืชที่ขึ้นในดินเค็มถูกตัด”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก