"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทสรรเสริญพระอานุภาพของพระเจ้าa

25 1บิลดัดชาวชูคาห์จึงพูดว่า

          2“พระเจ้าทรงอำนาจปกครองและน่าเกรงขาม

                    พระองค์ทรงบันดาลให้เกิดสันติภาพในสวรรค์ชั้นสูงสุดb

          3ไม่มีผู้ใดนับกำลังพลของพระองค์ได้

                    แสงสว่างของพระองค์ส่องเหนือทุกสิ่ง

4ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ไม่มีผู้ใดที่เกิดจากหญิงจะเป็นผู้บริสุทธิ์

5เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า แม้ดวงจันทร์ก็ไม่สุกใสc

และดวงดาวก็ไม่แจ่มใส

6แล้วมนุษย์เล่า เขาจะเป็นอย่างไร เขาเป็นเพียงตัวดักแด้

และบุตรของมนุษย์ เขาเป็นเพียงตัวหนอน”

 

25 a คำปราศรัยนี้ (ซึ่งอาจถูกตัดออกไปบ้างก็เป็นได้) ดูเหมือนจะเป็นการเกริ่นพระดำรัสของพระยาห์เวห์ (ในบทที่ 38-41) แต่ก็ยังอาจเป็นส่วนหนึ่งของคำสนทนาโต้ตอบระหว่างโยบกับเพื่อนทั้งสามคนได้เช่นเดียวกัน ถ้าเราคิดว่าเป็นข้อความที่บิลดัดตอบโต้คำพูดของโยบที่กล่าวเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่อาจเข้ามาจัดการเรื่องความยุติธรรมให้กับมนุษย์ได้

b “สันติภาพในสวรรค์” อาจหมายถึงสันติภาพของบรรดาทูตสวรรค์ (ดู อสย 24:21; วว 12:7-12) หรืออาจหมายถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของดวงดาวต่างๆ (ดู อสย 40:26; บสร 43:10)

c “ไม่สุกใส” แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก