"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ง. บทสรรเสริญพระปรีชาญาณ

 

มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงพระปรีชาญาณได้a

28 1เรารู้ว่ามีเหมืองสำหรับแร่เงิน

มีที่สำหรับถลุงทองคำ

2เราขุดเหล็กขึ้นมาจากแผ่นดิน

ถลุงทองแดงจากสินแร่

3มนุษย์ขจัดความมืดลงไปยังที่ลึกที่สุด

เพื่อค้นหาสินแร่ในที่มืดมิดเหมือนเงาแห่งความตาย

4เขาขุดปล่องไกลจากที่อาศัยของผู้คนb

ในที่ซึ่งไม่มีผู้ใดเดินผ่าน

ร่างของเขาห้อยอยู่ห่างไกลจากผู้คน

5พื้นดินที่ใช้ผลิตอาหาร

ถูกพลิกอยู่เบื้องล่างเหมือนถูกไฟเผาc

6ก้อนหินที่นั่นเป็นที่อยู่ของนิลสีน้ำเงิน

และยังมีผงทองคำอีกด้วย

7นกอินทรีไม่รู้ทางไปที่นั่น

ตาของเหยี่ยวก็ไม่เห็นเช่นเดียวกัน

8สัตว์ป่าdไม่เคยเหยียบย่างทางนั้น

สิงโตไม่เคยผ่านมาที่นั่น

9มนุษย์ลงมือตัดหินแข็ง

พลิกภูเขาจนถึงราก

10เขาขุดอุโมงค์eไว้ในหิน

ดวงตาของเขาเห็นของมีค่าต่างๆ

11เขากันตาน้ำต้นแม่น้ำfไว้

และนำสิ่งที่ซ่อนอยู่ออกมาในที่แจ้ง

12แต่เราจะพบพระปรีชาญาณได้ที่ใดg

จะพบที่อยู่ของพระปัญญาได้ที่ใด

13มนุษย์ไม่รู้จักทางhไปสู่พระปรีชาญาณ

ในแผ่นดินของผู้เป็นก็ไม่มีผู้ใดพบพระปรีชาญาณได้

14ขุมลึกบอกว่า “พระปรีชาญาณไม่อยู่ในฉัน”

ทะเลก็พูดว่า “พระปรีชาญาณไม่อยู่กับฉัน”

15เราจะนำทองคำดีที่สุดมาซื้อพระปรีชาญาณไม่ได้

และจะชั่งเงินให้ตามราคาก็ไม่ได้

16แม้จะใช้ทองคำแห่งโอฟีร์ เราก็ซื้อพระปรีชาญาณไม่ได้

จะใช้เพชรนิลจินดามาซื้อก็ไม่ได้

17ทองคำและแก้วผลึกก็ไม่มีค่าเทียบเท่าพระปรีชาญาณ

เราจะแลกพระปรีชาญาณกับภาชนะทองคำบริสุทธิ์ก็ไม่ได้

18อย่าพูดถึงปะการังและไข่มุกเลย

เพชรพลอยไม่มีค่าเท่ากับพระปรีชาญาณ

19บุษราคัมจากเอธิโอเปียก็ไม่มีค่าเท่ากับพระปรีชาญาณ

หรือจะตีราคาพระปรีชาญาณเป็นทองคำบริสุทธิ์ก็ไม่ได้

20แล้วพระปรีชาญาณมาจากที่ใด

ที่อยู่ของพระปรีชาญาณอยู่ไหน

21พระปรีชาญาณซ่อนพ้นสายตาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

แม้นกในอากาศก็มองไม่เห็น

22แดนความพินาศและความตายพูดว่า

“พวกเราเพียงแต่เคยได้ยินเรื่องพระปรีชาญาณกับหูเท่านั้น”

23พระเจ้าเท่านั้นทรงทราบหนทางไปพบพระปรีชาญาณ

พระองค์ผู้เดียวทรงทราบที่อยู่ของพระปรีชาญาณ

24เพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นจนถึงสุดปลายแผ่นดิน

ทรงเห็นทุกสิ่งที่อยู่ใต้ท้องฟ้า

25เมื่อพระองค์ทรงกำหนดน้ำหนักให้แก่ลม

และทรงตวงปริมาณให้แก่น้ำ

26เมื่อพระองค์ทรงวางกฎให้แก่ฝน

ทรงกำหนดทางให้แก่ฟ้าแลบและฟ้าผ่า

27พระองค์ทอดพระเนตรเห็นและประกาศคุณค่าของพระปรีชาญาณ

ทรงกำหนดหน้าที่ให้พระปรีชาญาณและทรงทดสอบi

28พระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่า “ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นแหละคือปรีชาญาณ

และการหลีกเลี่ยงความชั่วคือปัญญา”

 

28 a เราไม่รู้แน่ว่าบทประพันธ์บทนี้แต่เดิมอยู่ตรงไหน และมีความหมายอย่างไร (ดู “ความรู้เกี่ยวกับหนังสือโยบ” ข้อ 3) บทประพันธ์บทนี้คล้ายกับ สภษ 8:22ฯ อยู่บ้าง แต่ใน สภษ พระปรีชาญาณเป็นผู้ช่วยพระเจ้าในการเนรมิตสร้างจักรวาล แต่ในบทนี้ ผู้ประพันธ์กล่าวว่ามนุษย์ไม่อาจเข้าถึงพระปรีชาญาณได้ บรค 3:9 – 4:4 จะกล่าวถึงความคิดเดียวกันนี้ในภายหลัง แม้เขาจะพูดถึงพระปรีชาญาณที่พระเจ้าทรงสำแดงให้แก่อิสราเอลในธรรมบัญญัติ ที่ตรงนี้เป็นการบรรยายถึงพระปรีชาญาณที่มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงได้ กล่าวถึงความลึกลับของวิธีปฏิบัติของพระเจ้าในโลก และแทบจะแยกไม่ออกจาก “พระปรีชาญาณ” ซึ่งเป็นคุณลักษณะของพระเจ้าและถูกกล่าวว่าเป็น “บุคคล” ด้วยวิธีพูดแบบที่ไม่เคยใช้มาก่อน การกล่าวถึงพระปรีชาญาณที่ลึกลับ ซึ่งมีที่อยู่เป็นส่วนตัว และมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงค้นพบได้ อาจเป็นเสียงสะท้อนจากตำนานเทพโบราณบางเรื่อง ความคิดนี้อาจบรรยายได้ดังนี้ “พระปรีชาญาณซึ่งทำให้พระเจ้าทรงดำริวางแผนการต่างๆ ที่จะทรงกระทำ เป็นกุญแจที่ไขความลับของผลงานทุกอย่างของพระองค์ได้ เป็นการแสดงพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์ ซึ่งเกินกำลังปัญญาของมนุษย์จะเข้าถึงได้” แม้เขาจะพยายามค้นหาสักเพียงใดก็ตาม มนุษย์ไม่มีวันจะเข้าไปถึงความลึกลับสุดๆ ของพระปรีชาญาณ ซึ่งอยู่เหนือความสามารถทั้งหมดของมนุษย์ได้

b “ไกลจากที่อาศัยของผู้คน” ในสมัยโบราณ เหมืองแร่มักอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีผู้คนอาศัย เช่น ในทะเลทรายซีนาย

c “ถูกไฟเผา” สำนวนแปลภาษาละติน (Vg) ว่า “ถูกไฟพลิก”

d “สัตว์ป่า” แปลตามตัวอักษรว่า “บุตรของความหยิ่งยโส” (เทียบ 41:26)

e “อุโมงค์” คำนี้ในภาษาฮีบรูยังแปลได้อีกว่า “คลอง” หรือ “แม่น้ำไนล์”

f “กันตาน้ำต้นแม่น้ำไว้” แปลโดยคาดคะเน

g “พบพระปรีชาญาณได้ที่ใด” บางคนแปลวลีนี้ตามต้นฉบับคัดลอกฉบับหนึ่งว่า “พระปรีชาญาณมาจากไหน” (เทียบ ข้อ 20)

h “ทาง” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ค่า” หรือ “ราคา”

i “ทรงทดสอบ” แปลโดยคาดคะเน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก