"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 9-10

พระเจ้าทรงทำลายคนชั่วและทรงช่วยผู้ต่ำต้อยให้รอดพ้นa

            ภาคแรกของเพลงสดุดี "กลบทอักษร" บทนี้แต่เดิมคงเป็นบทภาวนาที่แสดงการขอบพระคุณ ในการกลับจากการเนรเทศที่กรุงบาบิโลน แต่ความยินดีที่ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนของคนเหล่านี้จางหายไปในไม่ช้า เพราะผู้ที่เข้ามายึดครองที่ดิน (ของผู้ที่ถูกเนรเทศ) และชาวอิสราเอลที่ตกค้างอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์ (ไม่ถูกจับเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลน) คิดว่าผู้กลับจากเนรเทศเป็นคนต่างถิ่น จึงคอยกลั่นแกล้ง ภาคสองของเพลงสดุดีเป็นคำภาวนาของคนยากจน และถูกเบียดเบียนที่หมดความอดทนแต่ยังวางใจพระเจ้า ขอให้พระองค์ทรงฟังคำอ้อนวอนของตนและลงโทษศัตรูที่เบียดเบียน พระคัมภีร์ภาษาฮีบรูนับ สดด บทนี้เป็น 2 บทแยกกัน แต่อันที่จริงต้องนับเป็นบทเดียว เพราะมีการเรียงข้อต่างๆ ตามลำดับอักษรภาษาฮีบรู พระคัมภีร์ฉบับภาษากรีกและละตินจึงทำถูกแล้วที่นับ สดด บทนี้เป็นบทเดียว ความแตกต่างในการกำหนดหมายเลขเพลงสดุดีจึงเริ่มขึ้นที่นี่ โดยทั่วไปแล้วหมายเลขประจำบทในภาษาฮีบรู จะมากกว่าฉบับภาษากรีก-ละติน 1 หน่วย คำแปลภาษาปัจจุบันโดยทั่วไปมักใช้หมายเลขลำดับตามฉบับภาษาฮีบรู

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง “มูทลาเบน”b เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

อาเลฟ    1   ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์สุดหัวใจ

                     จะขานไขถึงพระราชกิจอันน่าพิศวงของพระองค์

            2    ข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีและมีความสุขเดชะพระองค์

                  ข้าแต่พระเจ้าสูงสุด ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระนามของพระองค์

เบท    3    ศัตรูของข้าพเจ้าหนีกลับไป

                  สะดุดล้มและพินาศเฉพาะพระพักตร์พระองค์

        4      เพราะพระองค์ประทานความเที่ยงธรรมให้ข้าพเจ้าชนะคดี

                  พระองค์ประทับอยู่บนพระบัลลังก์ ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมc

กีเมล 5      พระองค์ทรงว่ากล่าวคนต่างชาติอธรรม ทรงทำลายคนชั่วช้า

                  ทรงลบชื่อของเขาออกไปตลอดนิรันดร

        6      ศัตรูถูกกวาดล้าง พังทลายพินาศไปเป็นนิจ

                  เมืองที่ทรงทำลายไม่มีใครจดจำไว้อีกต่อไป

เฮ     7      ดูซิd พระยาห์เวห์ประทับบนพระบัลลังก์ตลอดไป

                  ทรงตั้งพระบัลลังก์ไว้เพื่อการพิพากษา

        8      พระองค์ทรงพิพากษาโลกด้วยความเที่ยงธรรม

                  ทรงปกครองประชาชาติด้วยความยุติธรรม

วาว   9      พระยาห์เวห์ทรงเป็นปราการมั่นคงสำหรับผู้ถูกกดขี่

                  ทรงเป็นที่มั่นในยามทุกข์ร้อน

        10    ผู้ที่รู้จักพระนาม ย่อมวางใจในพระองค์

                  ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งผู้แสวงหาพระองค์เลย

ซาอิน 11   จงขับร้องสรรเสริญพระยาห์เวห์ผู้ทรงพำนักอยู่ในศิโยน

                  จงประกาศพระราชกิจแก่นานาชาติ

        12    พระองค์ทรงลงโทษผู้หลั่งโลหิตผู้อื่น

                  ทรงจดจำและไม่ทรงลืมเสียงร้องของผู้ระทมทุกข์

เคท  13    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงสงสารข้าพเจ้าด้วย

                  โปรดทอดพระเนตรความทุกข์ยากที่ผู้เกลียดชังกระทำแก่ข้าพเจ้าe

               โปรดทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากประตูแดนมรณะ

        14    เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศพระราชกิจอันควรสรรเสริญของพระองค์ที่ประตูเมืองศิโยน

               และชื่นชมที่ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

เตด 15 บรรดาคนต่างชาติอธรรมตกลงไปในหลุมพรางที่เขาขุดไว้

               เท้าของเขาติดอยู่ในบ่วงที่เขาวางไว้

        16    พระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์ให้เป็นที่รู้จักเมื่อทรงพิพากษา

                  คนชั่วติดกับในบ่วงที่มือของตนวางไว้

                                    (ดนตรีบรรเลงเบาๆสักครู่หนึ่ง)

โยด  17    คนชั่วจงหวนกลับไปยังแดนมรณะ

                  รวมทั้งบรรดาประชาชาติที่หลงลืมพระเจ้า

คัฟ   18    เพราะพระองค์ไม่มีวันทรงลืมผู้ขัดสนเลย

                  ความหวังของผู้ยากจนจะไม่ล้มเหลวอย่างแน่นอน

        19    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงลุกขึ้นเถิด อย่าให้มนุษย์เอาชนะได้

               คนต่างชาติอธรรมทั้งหลายจะต้องถูกพิพากษาเฉพาะพระพักตร์พระองค์

         ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงบันดาลให้เขาทั้งหลายตกใจกลัว

               คนต่างชาติอธรรมทั้งหลายจะได้รู้ว่าตนนั้นเป็นเพียงมนุษย์

                        (พักครู่หนึ่ง)

10

ลาเมด 1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ เหตุไฉนพระองค์จึงทรงอยู่ห่างนัก?

                  ทำไมจึงทรงซ่อนพระองค์ในยามที่ข้าพเจ้าเดือดร้อน?

        2      คนชั่วหยิ่งยโสข่มเหงผู้ขัดสน

                  ขอให้เขาติดกับด้วยแผนการที่เขาคิดขึ้น

(เมม) 3      คนชั่วภูมิใจในความปรารถนาในใจของตน

                  คนโลภสาปแช่งและลบหลู่พระยาห์เวห์a

(นูน) 4      คนชั่วโอหังไม่แสวงหาพระเจ้า

                  เขาคิดแต่เพียงว่า “ไม่มีพระเจ้า”b

       

        5      กิจการของเขาประสบความสำเร็จทุกเวลา

                  เขาไม่เข้าใจคำตัดสินของพระองค์

                  เขาดูถูกศัตรูทุกคนของเขา

       

        6      เขาคิดในใจว่า “ข้าจะไม่หวั่นไหว

                  ข้าไม่มีวันจะต้องประสบความเลวร้ายเลย”

(ซาเมค)

เป    7      ปากของเขาเต็มไปด้วยคำสาปแช่ง คำเท็จและคำขู่ตะคอก

                  ใต้ลิ้นของเขามีแต่ความเลวร้ายและความชั่วช้า

        8      เขาซุ่มอยู่ใกล้หมู่บ้าน

                  เขาซ่อนตัวอยู่เพื่อฆ่าคนที่ไม่มีความผิด

อายิน          ตาของเขาจ้องคอยผู้เคราะห์ร้ายc

        9      เขาซ่อนตัวอยู่ไม่ให้ใครเห็น เหมือนสิงโตในโพรง

                  ซุ่มคอยตะครุบผู้ขัดสน

                  พอจับได้แล้ว เขาก็ลากเอาตัวไปในตาข่ายของตน

ซาเด 10    เขาล้มลง หมอบลงd

                  ผู้เคราะห์ร้ายตกอยู่ในอำนาจของเขา

        11    เขาคิดในใจว่า “พระเจ้าทรงลืมแล้ว

                  ทรงเบือนพระพักตร์มองไม่เห็นเลย”

โฆฟ  12    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า โปรดทรงลุกขึ้น ยกพระ-หัตถ์ขึ้นเถิดe

                  ขออย่าได้ทรงลืมผู้ทุกข์ร้อนเลย

        13    ไฉนทรงปล่อยให้คนชั่วลบหลู่พระเจ้า

                  และคิดในใจว่าพระองค์จะไม่สนพระทัยความชั่วของตนเลย?

เรช   14    แต่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเดือดร้อนและความทุกข์

                  ทรงเฝ้าดูอยู่เพื่อทรงจัดการ

         ผู้ถูกข่มเหงวางใจในพระองค์

                  พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของลูกกำพร้าf

ชิน   15    ขอทรงหักแขนของคนเลวทรามต่ำช้าเสียเถิด

                  ขอทรงลงโทษความชั่วของเขา อย่าให้มีเหลืออีกเลย

        16    พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์นิรันดรและตลอดไป

                  คนต่างชาติอธรรมจะสูญหายไปจากแผ่นดินของพระองค์

เตา   17    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงฟังความปรารถนาของผู้ขัดสน

                  ประทานกำลังใจแก่เขา ทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำร้องทุกข์

        18    เพื่อทรงปกป้องสิทธิของลูกกำพร้าและผู้ถูกข่มเหง

                  มนุษย์ที่เกิดจากดินจะได้ไม่สร้างความหวาดกลัวอีกต่อไป

9 a เพลงสดุดีที่ 9 และ 10 แต่เดิมเป็นบทเดียวกัน ดังที่ยังพบในต้นฉบับภาษากรีกและภาษาละติน ผู้ประพันธ์กล่าวในนามของ “ผู้ยากจน” (ดู ศฟย 2:3 เชิงอรรถ d) โดยบรรยายให้เห็นความเลวร้ายของคนชั่ว เพลงสดุดีบทนี้มีโครงสร้างเป็น “เพลงสรรเสริญ” ต่อด้วย “คำอ้อนวอน” ขอให้พระเจ้าทรงตัดสินลงโทษคนชั่วเหล่านั้น เพลงสดุดีบทนี้ในภาษาฮีบรูเป็นบทประพันธ์กลบทอักษร เรียงข้อเริ่มด้วยอักษรภาษาฮีบรูตามลำดับ (เทียบ สภษ 31:10-31) แต่ต้นฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สมบูรณ์ ข้อที่ขึ้นต้นด้วยอักษรบางตัวขาดไป หาไม่พบ จึงต้องปล่อยทิ้งว่างไว้

b แปลตามตัวอักษรว่า “ตายเพื่อลูก” อาจเป็นชื่อของเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักกันในสมัยนั้น  แต่บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ใช้โอโบและพิณประกอบ”

c ชาวอิสราเอลคิดว่าพระเจ้าทรงพิพากษาการกระทำของมนุษย์ในเวลาปัจจุบันแล้ว แต่จะทรงเปิดเผยคำตัดสินให้ทุกคนทราบใน “วันของพระยาห์เวห์”  ทรรศนะที่มองไปสู่อวสานกาลเช่นนี้เป็นแนวคิดที่พบบ่อยๆในบทสดุดีหลายบท

d “ดูซิ” แปลโดยคาดคะเน

e ผู้แปลบางคนละ “ที่ผู้เกลียดชังกระทำแก่ข้าพเจ้า”

10 a ต้นฉบับของข้อ 3-4 ไม่สมบูรณ์ คำบางคำถูกแก้ไขให้สอดคล้องกับความคิดทางเทววิทยาที่พัฒนามากขึ้น เช่น ในต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มีคำว่า “สาปแช่งและลบหลู่พระเจ้า” แต่มีคำว่า “อวยพร” เข้ามาแทน เพื่อเลี่ยงไม่ให้ผู้อ่านจะต้องกล่าวว่า “สาปแช่งพระเจ้า” (เทียบ 1 พกษ 21:10,13; โยบ 1:5,11; 2:5,9)

b คนชั่วเชื่อว่าไม่มีพระญาณเอื้ออาทรคอยดูแลมนุษย์ เขาจึงพูดและปฏิบัติราวกับไม่มีพระเจ้า

c แปลโดยคาดคะเน เทียบ อสย 35:7

d แปลโดยคาดคะเน

e “ยกพระหัตถ์” เพื่อช่วยให้รอดพ้น (เทียบ สดด 138:7) หรือเพื่อตี (เช่นใน อสย 11:15; อสค 36:7; มคา 5:8)

f ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก